Skador på barnen

(Damages to the children)


Det finns ganska mycket dokumenterat om PA-skadade barn där de mist kontakten med ena föräldern. Detta tema kan sorteras upp enligt orsaker till skadorna repektive effekterna av skadorna. Skadorna på barnen är medicinska, ekonomiska samt ökad risk för missbruk och kriminalitet.


Orsaker till skador på barnen

(Causes of damages to the children)


Till orsakerna hör, utöver den skadliga föräldern, stora brister i rättssystemet samt hur många inom Socialtjänsten pga okunnighet och partiskhet aktivt driver på separation av barn från tillräckligt bra föräldrar.


När barn förlorar sin ena förälder på grund av PA resulterar detta i två följdsteg: 1. Dessa barn kommer att växa upp i en miljö som oftast är fattigare rent ekonomiskt. 2. Som följd av en för-sämrad ekonomi får dessa barn en lägre grad av stimulans vilket i sin tur försämrar barnens kognitiva utveckling. Barn som däremot förlorar en förälder på grund av dödsfall klarar sig i all-mänhet bättre än barn som förlorar en förälder på grund av PA. De barn som drabbats av en alienerande förälder får alltså två stora följdproblem som förstärker varandra (se flera av refe-renserna nedan) och gör att de klarar sig sämre när de växer upp:


1. De blir fattigare och får därmed svårare att hjälpa sig själva.

2. Den försämrade kognitiva utvecklingen gör att barnet får en försämrad förmåga att förstå sin egen situation och göra något åt den. Praktiskt kan det innebära att barnet som vuxen får sämre förmåga att fatta rationella beslut såsom hantering av sin privatekonomi och annat.


PA-problemet är därför inte bara en fråga om livslångt lidande utan också om välfärd och rättvisa.

(The PA problem is therefore not just a question about lifelong suffering but also about welfare and justice.)


Se t ex Zeynep Biringen & Jenifer J. Harman, Föräldrar som beter sig illa: Hur institutioner och samhället hjälper till att alienera barn från sina kärleksfulla föräldrar, 2018:139-157.


Medicinska, sociala och ekonomiska skador som drabbar barnen

(Medical, social and economic damages that affect the children)


En kortversion är att dessa barn oftast får psykiska problem som sedan följer dem livslångt, kommer efter i skolan*,  och i förlängningen får sämre jobb än de annars skulle fått. Många får också missbruksproblem eller hamnar i kriminella kretsar.


* Det finns rätt mycket skrivet om detta - ett exempel är "Monica Gill, 8 Ways Divorce Can Impact a Child’s Academic Pursuits, Divorce Magazine, 2019".


Den kombinerade effekten av en PA-drivande förälder och ett samhällssystem som aktivt slår bort tillräckligt bra föräldrar från barnen resulterar i att barnet indirekt berövas resurser i termer av anhörigas erfarenheter samt att barnets ekonomiska förutsättningar utarmas. Fattigare

föräldrar medför fattigare barn. Det senare, utöver psykisk ohälsa, är antagligen en av de vikti-gaste faktorerna till att barnen statistiskt sett ofta går en mörk framtid till mötes (se Mauldon, 1990 t ex).


Kostnadsmässigt drabbar PA inte bara barnen och deras närstående utan också samhället i stort. Ingen verkar ha försökt räkna på kostnaderna men det är troligt att det årligen handlar om mångmiljardbelopp.


Det bör noteras att forskare som arbetar med hjärnans utveckling sedan minst cirka 20 år stu-derat effekterna av barnmisshandel inklusive psykisk dito. Som introduktion till detta ämne kan man börja med artikeln M. Teicher, Scars that won't heal: The Neurobiology of Child abuse, Scientific American, Vol. 286(3), 2002:54-61. Emellertid är denna inte allmänt tillgänglig (jag, BC, har artikeln) men i referenslistan nedan hittar Ni senare artiklar om ämnet. Se även videon med Jennifer Harman länkad nedan.Referenser


Bruce K. Alexander, Robert B. Coambs & Patricia F. Hadaway, The effect of housing and gender on morphine self-administration in rats. Psychopharmacology, Vol. 58(2), 1978:175-179.

Kommentar: Denna referens är med här därför att den, och andra från samma forskargrupp, tydligt visar hur social isolering stimulerar drogmissbruk. Ensamma råttor i en liten bur fick välja mellan vatten med narkotika och utan narkotika - de råttorna "valde" att ta livet av sig genom drogmissbruk. Andra råttor fick mycket stora burar med "kompisar" där de kunde ha sex, äta gott om ost, och hade en stimulerande miljö med "leksaker". De senare råttorna hade också tillgång till två slags vattenkäller - med eller utan drog. Dessa senare råttor valde vattnet utan droger. Honor hade lättare att hamna i missbruket än hannar. På Wikipedia och via andra källor hittar man denna forskning under sökbegreppet "Rat Park".


10 Reasons Why Kids without Dads Are at a Big Disadvantage. allprodad.com.


RAS Alyamani & C. Murgatroyd, Epigenetic Programming by Early-Life StressProgress in Molecular Biology and Translational Science, 157, 2018:133-150.


Paul R. Amato, Children of Divorce in the 1990s: An Update of the Amato and Keith (1991) Meta-Analysis. Journal of Family Psychology, Vol. 15(3), 2001:355-370.


Amy J.L. Baker, The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A Qualitative Research Study. The American Journal of Family Therapy, Vol. 33, 2005:299-302.


Amy J.L. Baker, The Cult of Parenthood: A Qualitative Study of Parental AlienationCultic Studies Review, Vol. 4(1), 2005:1-20.


Amy J.L. Baker & Naomi Ben-Ami, To Turn a Child Against a Parent Is To Turn a Child Against Himself: The Direct and Indirect Effects of Exposure to Parental Alienation Strategies on Self-Esteem and Well-Being. Journal of Divorce and Remarriage, Vol. 52(7), 2011:472–489.


Amy J.L. Baker & Maria C. Verrocchio, Italian College Student-Reported Childhood Exposure to Parental Alienation: Correlates With Well-Being. Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 54(8), 2013:609-628.


W.C. Becker, D.R. Peterson, L.A. Hellmer, D.J. Shoemaker & H.C. Quay, Factors in parental behavior and personality as related to problem behavior in childrenJournal of Consulting Psychology, 23(2), 1959:107–118.


Michael D. De Bellis & Abigail Zisk, The Biological Effects of Childhood Trauma. Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Vol. 23(2), 2014:185-222.


Zeynep Biringen och Jennifer J. Harman, Föräldrar som beter sig illa: hur institutioner och samhället hjälper till att alienera barn från sina kärleksfulla familjer, 2018 (234 sidor).


Jennie E. Brand, Ravaris Moore, Xi Song &  Yu Xie, Why Does Parental Divorce Lower Children’s Educational Attainment? A Causal Mediation Analysis. Sociological Science, Vol. 6, 2019:264-192.


Gene H. Brody, Eileen Neubaum-Carlan & Rex Forehand, Serial Marriage: A Heuristic Analysis of an Emerging Family Form. Psychological Bulletin, Vol. 103(2), 1988:211-222.


Andrew J. Cherlin, Kathleen E. Kiernan and P. Lindsay Chase-Lansdale, Parental Divorce in Child-hood and Demographic Outcomes in Young Adulthood. Demography, Vol. 32(3), 1995:299-318.


Raj ChettyNathaniel HendrenPatrick Kline & Emmanuel Saez, Where is the Land of Opportunity? The Geography of Intergenerational Mobility in the United States. National Bureau of Economic Research, Working Paper 19843, 2014:1-67 (+tabeller & bilagor).


Tania Corrás, Dolores Seijo, Francisca Fariña, Mercedes Novo, Ramón Arce & Ramón G. Cabanach, What and How Much Do Children Lose in Academic Settings Owing to Parental Separation? Fron-tiers in Psychology, Vol. 8, 2017:1-6.


Julie Doughty, Nina Maxwell and Tom Slater, Review of research and case law on parental aliena-tion. Cardiff University, Commissioned by Cafcass Cymru, April 2018:1-60.


Ashely N. Edwards, Dynamics of Economic Well-Being: Poverty, 2009–2011. U.S. Department of Com-merce, United States Census Bureau, January 2014:70-137.


Barbara Jane Elliott & Martin P.M. Richards, Effects of parental divorce in children. Archives of  Disease in Childhood, Vol. 66(8), 1991:915-916.


Barbara Jane Elliott & Martin P.M. Richards, Parental divorce and the life chances of children. Family Law, 1991:481-484.


Warren Farrell, 'Boy crisis' threatens America's future with economic, health and suicide risks. USA Today, 7 april, 2019.


Frank F. Furstenberg & Kathleen E. Kiernan, Delayed Parental Divorce: How Much Do Children Benefit? Journal of Marriage and Family, Vol. 63(2), 2001:446-457.


Elisabeth Godbout & Claudine Parent, The Life Paths and Lived Experiences of Adults Who Have Experienced Parental Alienation: A Retrospective Study. Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 53(1), 2012:34-54.


Jennifer J. Harman, Zeynep Biringen, Ellen M. Ratajack, Pearl L. Outland & Allyson Kraus, Parents behaving badly: Gender biases in the perception of parental alienating behaviorsJournal of Family Psychology, 30(7), 2016:866–874.


Lena Hellblom-Sjögren, Barnets rätt till familjeliv:  25 svenska fallstudier  av föräldraalienation, 2012.


Brian M. Hicks, Marie D. Carlson, Daniel M. Blonigen, Christopher J. Patrick, William G. Iacono & Matt MGue, Psychopathic Personality Traits and Environmental Contexts: Differential Correlates, Gender Differences, and Genetic Mediation. Personal Disorders, Vol. 3(3), 2012: 209–227.

Anm. På sid 211, Under rubriken "Environmental Risk Factors for Antisocial Behavior and Psychopathy" hittar man en del resonemang som bland annat berör betydelsen av vad föräldrarna har för sig under ett barns uppväxt.


A J Kpsowa, Divorce and suicide risk. Journal of Epidemiology & Community Health, Vol. 57(12), 2003:993-995. Kommentar: Det är oftast en skada för barnet när ena föräldern begår självmord.


Zdzislaw Kroplewski,Małgorzata Szcześniak, Joanna Furmańska & Anita Gójska, Assessment of Family Functioning and Eating Disorders -The Mediating Role of Self-Esteem. Frontiers in Psychology, Vol. 10(Article 921), 2019:1-13.


Michael E. Lamb, Fathers: Forgotten Contributors to Child Development. Human Development,

Vol. 18(4),  1975:245-266.


Michael D. Langone, Recovery from Cults: Help For Victims Of Psychological And Spiritual AbuseAmerican Family Foundation, Norton paperback, 1995, 410 sidor.


Love matters: How parents' love shapes children's lives. Science Daily, February 12, 2020.


J. Mauldon, The effect of marital disruption on children's health. Demography, Vol. 27(3), 1990:431-446.


Gregory E. Miller, Tianyi Yu, Edith Chen & Gene H. Brody, Self-control forecasts better psychosocial outcomes but faster epigenetic aging in low-SES youth. Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A., Vol. 112(33), 2015:10325-10330.


Jane E. Miller & Diane Davis, “Poverty History, Marital History, and Quality of Children’s Home Envi-ronments”. Journal of Marriage and Family, Vol. 59, 1997: 996-1007.


Chris Mugatroyd & Dietmar Spengler, Epigenetics of early child development. Frontiers in Psychiatry. Vol. 2 (16), 2011:1–15.


Charles B. Nemeroff, Paradise Lost: The Neurobiological and Clinical Consequences of Child Abuse and Neglect. Neuron, Vol. 89(5), 2016:892-909.


Jaimie L. O'Gara, Esther J. Calzada & Su Yeong Kim, The father's role in risk and resilience among Mexican-American adolescents. The American Journal of Orthopsychiatry, Vol. 90(1), 2020:70-77.


Rebecca O'Neill, Experiments in Living: The Fatherless Family, Civitas, 2002.


Ingvar Nilsson i samarbete med Skandia Idéer för Livet, Sociala investeringar kring barn och unga. Skandia Försäkringsakiebolag, 2012:1-85.


Corrine Rees, Understanding emotional abuse. Archives of Disease in Childhood, Vol. 95(1), 2010:59-67.


Herbert Schreier, Munchausen by ProxyCurrent problems in pediatric and adolescent health care, Vol. 34(3), 2004:126-143.


Dolores Seijo, Francisca Farina, Tania Corras, Mercedes Novo & Ramon Arce, Estimating the Epidemiology and Quantifying the Damages of Parental Separation in Children and Adolescents. Frontiers in Psychology, Vol. 7(Article 1611), 2016:1-9.


Jonathan Shepherd & David Farrington, The impact of antisocial lifestyle on health: Family, school, and police interventions can reduce health risks. British Medical Journal, Vol. 326(7394), 2003:834-835.


Ben Spencer, Growing up without a father can permanently alter the BRAIN: Fatherless children are more likely to grow up angry and turn to drugs. Daily Mail, 4 December, 2013. Anm.: Den här artikeln refererar till studier på möss (!) som har den egenskapen att musföräldrarna hjälps åt att ta hand om musbarnen. Tar man bort muspappan blir barken (cortex) i hjärnans pannlob mindre utvecklad hos musbarnen - den del av hjärnan som särskilt hänger samman med social och kognitiv förmåga (Francis R. Bambico et al., Father Absence in the Monogamous California Mouse Impairs Social Behavior and Modifies Dopamine and Glutamate Synapses in the Medial Prefrontal Cortex. Cerebral Cortex, Vol. 25(5), 2015:1163-1175. Ref. Professor (Dr i neurobiologisk psykiatri) Gabriella Gobbi vid McGill University i Kanada. Dr. Gobbi har vid skrivande tidpunkt (12 nov. 2020) 144 veten-skapliga publikationer bakom sig.


Fiona Steele, Wendy Sigle-Rushton & Øystein Kravdal, Consequences of family disruption on children's educational outcomes in Norway. Demography, Vol. 46(3), 2009:553-574.


Martin H. Teicher & Jacqueline A. Samson, Annual Research Review: Enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 57(3), 2016:241-266.


Rikard Tordön, Health, Experienced Support and School Performance among Children in Out-of-home care. Thesis, Linköping University Medical Dissertations No. 1739, Department of biomedical and clinical sciences, Linköping University, 2020:1-89.


Rikard Tordön,  Marie Bladh, Carl Göran Svedin & Gunilla Sydsjö. Challenging intellectual, behavioral and educational prerequisites for interventions aimed at school aged children in foster care. A compilation of Swedish test results. Children and Youth Services Review, Vol. 108 (article 104598), 2020:1-9.


The Fatherless Generation (statistik om självmord, hemlöshet, fattigdom mm).


Elizabeth Votruba-Drzal, Income Changes and Cognitive Stimulation in Young Children's Home Learning Environments. Journal of Marriage and Family, Vol. 65(2), 2004:341-355.


M.E.J. Wadsworth & M. Maclean, Parents' divorce and children's life chances. Children and Youth Services Review, Vol. 8(2), 1986:145-159.


YouTube

Parental Alienation UK, The voice of an alienated child. YouTube, 20 May, 2020 (1 min).

Parental Alienation UK, Winston discussing his personal experience of Parental Alienation. YouTube, 22 May, 2020 (13 min).

Parental Alienation UK, False domestic abuse claims wreck lives. YouTube, 11 June, 2020 (7 min).

Ryan Thomas, Hating Half of Myself I Child of Parental Alienation. RyanThomasSpeaks, YouTube, 21 oktober, 2014 (9 min).

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention and therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)