Informations- och nyhetsbrevet OMPA kan laddas ned fritt via länk till höger. Vid återanvänd-ning av innehållet - vänligen ange källan. Om Parental Alienation är, liksom denna webbplats, formellt registrerat hos Myndigheten för Press, Radio och TV. Nyhetsbrevet kan även erhållas per mail - skicka i så fall anmälan till  bjorn.cedervall [at] ompa.se .


Sedan september 2020 får nyskriven text blå färg på denna webbplats. Syftet är att besö-kare som återkommer till dessa sidor snabbt ska kunna se vad som är nytt eller förändrats. Efter cirka 4-5 månader kommer den blå färgen att ändras så den smälter in med texten i övrigt. Enda undantaget där blå färg bibehålls gäller listan med vetenskapliga tidskrifter såsom användningen av blå färg definierats (detta är hjälp till besökare från andra länder som framfört att de vill kunna följa listans expansion).


Recension av boken Parental Alienation: Science and Law (2020): Lena Hellblom Sjögren (Interpersonal Acceptance Newsletter, Vol. 14(3), 2020:2-8).


Hovrätt i England: Dottern ska bo med pappan pga mammans relation till skadlig kult kallad Universal Medicine. En av domarna konstaterade at det inte gick att skilja på dotterns och mammans tankar. Ungefär samma problematik som med PA-fall: Court orders daughter to live with father due to mother’s connection with a cult. (3 sept. 2020)


Definitionen av PA(S) bygger på tre kriterier som formulerades 2001 och som alla är relevanta för tolkningen av FN:s Barnkonvention. Förklaras i kommande nummer av OMPA. I Royal Courts of Justice i London använder (29 april 2020) följande definition: When a child's resistance/hostility towards one parent is not justified and is the result of psychological manipulation by the other parent.Följt av "It is the process that matters, not the motive."


Den 11 juli 2020 mördades advokaten Marc Angelucci. Han var vice president för organisationen National Coalition for Men och arbetade aktivt för mäns rättigheter, gemensam vårdnad av barn vid separationer, emot diskrimineringen av män i det amerikanska rättssytemet mm. Eftersom PA är ett verktyg som används för att förstöra förutsättningarna för gemensam vårdnad är den här tragedin relevant för denna webbsida.


PA är sannolikt en integrerad, om än mindre, del av de mekanismer som driver förändringar av äkten-skapsmarknaden. Förändringarna beror på lagstiftning, attityder samt mäns och kvinnors respektive beteenden med avseende på hur de ser på sitt föräldraskap. Dessa beteenden är, till skillnad från benägenheten att driva PA, inte könsneutrala. Eftersom PA spelar en integrerad roll i detta hän-seende har jag (BC) tagit upp dessa studier - de vetenskapligt baserade resultaten pekar på negativa effekter för båda könen - alla blir förlorare och framför allt barnen.


Wilfrid von Boch-Galhaus PA-artikel (2018) översatt till svenska (länk till det tyska originalet samt den engelska översättningen finns längre ned på denna sida). Jag (BC) har varit med och finansierat översättningen av artikeln från det tyska originalet. Det har inte gått att få artikeln publicerad i en svensk facktidskrift - artikeln har dels ansetts alltför tung för att passa i en svensk tidskrift - dels har anförts att det var ett problem att artikeln redan publicerats på engelska och tyska (Observera att det ibland i Sverige invänts mot PA-begreppet att det inte kan användas därför att det inte finns några svenska forskningsartiklar om ämnet alternativt besläktade argument. Detta är ungefär lika intelligensbefriat som om vi inte skulle använda vissa läkemedel i Sverige bara för att forskningen bakom dem skett i andra länder). I artikeln ges bland annat en översikt av ämnesområdet, en definition av PA samt en gedigen referenslista till originallitteraturen. Artikeln får - i överenskom-melse med författaren - laddas ned fritt. Den svenska översättningen finns även på webbplatsen avskildabarn.se .


Vittnesmål om hur det är att drabbas av PA som barn: Ryan Thomas (YouTube, 2014).

Parental Alienation - False accusations (falska anklagelser) (YouTube, May 2020).

Memories of a Monster: A closer look at Parental Alienation (YouTube, 2015).

Mamma får fängelse för PA (YouTube, 2017)


Ett intressant forskningsområde är det som rör hjärnskador pga olika slags misshandel inklusive psykisk: Man kan numera, med magnetkamerateknik, se vilken typ av misshandel en person utsatts för som barn. Dr. Nemeroff säger i sammanhanget att människans hjärna i genomsnitt mognat först vid 24 ålder (Targum & Nemeroff, The Effect of Early Life Stress on Adult Psychiatric Disorders, Innovations in Clinical Neuroscience, 2019).


All alienation handlar inte om att ett barn skiljs från en förälder pga den andra förälderns manipula-tioner. Även Socialtjänsten, de vid fosterhemsplaceringar m fl kan också fungera som alienato-rer- antingen genom att samverka med en PA-drivande förälder - eller genom att exempelvis Social-tjänsten gör det helt själva för att kunna skilja barnet från föräldrarna på de mest oklara grunder! Jag (BC) har successivt fått alltmer kännedom om konkreta fall av detta slag och kommer, när tid ges, att belysa dem - fall som ibland mest liknar utpressning med förfärlig tragik som resultat (för att inte tala om förväntade framtida samhällskostnader). Förmodligen är inga föräldrar "perfekta" men det är orim-ligt att myndigheter ska kunna utgå från obevisade påståenden, eller sådant de uppfattar som "anno-rlunda" och med det som grund sedan fördärvar barns framtid. Bevisade övergrepp, knarkmissbruk etc. är naturligtvis undantagna från detta sammanhang.

Parental alienation/Föräldraalienation - introduktion


Parental alienation (PA) handlar om en allvarlig form av psykisk barnmiss-handel. Engelska dominerar litteraturen på området vilket är en av huvud-orsakerna till denna webbsidas tillkomst (november 2019).


PA är sannolikt en av de största generatorerna av psykisk ohälsa både på familjenivå och för samhället i stort. Ändå ligger Sverige långt efter många andra länder där man nu börjat förstå PA:s roll i sammanhangen. Det bör särskilt noteras att socialtjänsten i Sverige, pga okunnighet, ofta aktivt dri-ver på alienationsprocesserna. Med avseende på kunskap om redan tillgäng-lig forskning och annan information är vi minst 20 år efter (forskning om PA finns knappt i Sverige - några projekt har indirekt relevans). Det är orimligt att reaktionerna i Sverige i stort sett uteblivit.


Underlaget på den här webplatsen präglas i hög grad av den vetenskapliga litteraturen - bland annat genom länkar till i första hand öppet tillgängliga engelskspråkiga origi-nalartiklar. Förståelsen av PA utgår också till stor del från samstämmiga uppgifter från drabbade personer. Parental alienation är ett komplext område vilket också gör att forskare kan komma till motsatta uppfattningar på enstaka punkter men sådant ändrar inte helhetsbilden - där detta är uppenbart är ambitionen att förtydliga detta. Skulle något  visa sig vara fel i sak ska det så snart som möjligt korrigeras. Det vetenskapliga material jag (BC) tagit del av härrör bland annat från många olika facktidskrifter (listan här fylls successivt på).


Jag är medveten om den debatt som förekommer och förekommit i Sverige om PA. Några debattörer diskuterar aldrig utifrån den omfattande forskning (men ger ibland sken av det) som föreligger utan ägnar sig istället åt personangrepp. Detta för inte framåt. Alla de familjerelationer som är möjliga mellan föräldrarna samt mellan föräld-rarna och barnen stöds på ett enhetligt och övertygande sätt av den systematiska forskning som genomförts under de senaste 30 åren. Det finns inga väsentliga motsägelser i materialet. För den som har invändningar mot vad det kan vara som rör forskningen (börja med att läsa de fyra referenser jag ger här nedan*) säger jag: Påpeka då exakt vad som anses vara fel så det kan tas upp i en sakdiskussion.


Även alla de böcker som skrivits om PA torde vara en signal i sig.


Ett mycket vanligt inslag vid PA-fall är kontaktsabotage - dvs att den ena föräldern ser till att blockera alla slags relationer mellan barnet och den andra familjehalvan: Alltså sabotage av gemensamma familjeaktiviteter, blockering eller manipulation av mobil-telefonsamtal/sms samt blockering eller manipulation av epost**. I de senare fallen vet man inte om det är barnet eller den skadande föräldern man har kontakt med. Man kan se kontaktsabotage som ett första snabbtest på att man kommit rätt när man hittat denna sida men det är ingen definition av PA. En något djupare förståelse för vad PA är ges genom citaten av Amy Baker, Michael Bone samt William Bernet strax under denna text. 5-faktormodellen är däremot definierande. Definitionen finns även beskriven på andra sidan i artikeln om PA av barnpsykiatern Wilfrid von Boch-Galhau.


En viktig avgränsning mellan PA och fysiskt våld/sexuella övergrepp ska göras redan här: "Abused children don´t exhibit the eight charateristic  behaviours that alienated children do" (Amy Baker, PASG Conference, September 2019). Detta tema kommer att avhandlas i avsevärd mer detalj med vetenskapliga källor - ett "snapshot" av temat hittar Ni tillsvidare under "knappen Barnmisshandel".


PA/PAS-begreppet har egentligen flera olika åsyftningar även om "PA" av flera skäl håller på att slå ut PAS och ytterligare andra begrepp. I samband med PA-konferensen i Dublin 2020 kommer boken Parental Alienation. Science and Law att offentliggöras där ett appendix enbart kommer att handla om de begrepp som används inom PA-området. Kommentar av Dr. T. Lorandos till boken och PA vs. PAS.


PA-drivande föräldrar behöver två saker: 1. Tid (för att kunna manipulera barnet) samt 2. Isolering av barnet från omvärlden - särskilt från den andra föräldern som barnet en gång älskat (Pamela Richardson, författare av "A kidnapped mind").


Många av de fenomen som PA innebär kräver ingen särskild utbildning för att förstå. Vilken normal människa som helst förstår att det inte är normalt att:

1/ barnet säger till mamma: Pappa säger att mamma ska döda pappa (eller omvänt med avseende på kön).

2/ den ena föräldern säljer den andra förälderns presenter till barnen på Blocket.

3/ mamman talar om för barnet att det inte har någon pappa utan att han/hon hade en donator istället (och barnet dessutom regelbundet träffar sin genetiska pappa men kallar honom "Jocke" därför att mamman sagt att det är "Jocke").

4/ ett barn plötsligt utan anledning säger till den ena föräldern "jag hatar Dig".

5/ mamman köper en katt till barnen därför att ex-karln är allergisk mot katter.

Sådant är fingeravtryck av en psykiskt sjuk förälder och motsvarande diagnoser bör formellt ställas av en psykiater. Jag ställer inga diagnoser på dessa sidor - men däremot refererar jag till vad den vetenskapliga litteraturen säger och den är helt samstämmig i den diagnostiska bemärkelsen. Denna webbplats ska därför inte användas som medicinskt underlag - det kan däremot vissa av referenserna göra men den bedömningen måste formellt en person med utbildning inom ämnen som psykologi eller psykiatri göra.


Beträffande behandling av PA-drabbade barn har området ännu inte helt stabiliserats men konsensus är att barnen först måste avskiljas helt från den PA-drivande föräldern under tre månader och sedan ska en återgång ske med sikte på vårdnad och boende enligt 50/50. Vid svåra PA-fall fungerar i praktiken aldrig medling, samtalsterapi eller liknande. Att inte försöka detektera PA blir därför en samhällsekonomisk fråga om vilka åtgärder som gör mest nytta i förhållande till kostnaderna. Förklaringen till att ambitoner om enande och försoning nästan alltid misslyckas är att de PA-drivande förälderna inte vill ha en lösning - däremot låtsas de ofta att de vill ha en lösning så de kan skylla på den andra föräldern som orsak till konflikten. Om man inte sätter stopp för alienatorns manipulation av barnens hjärnor skapar man en inkubator för deras egna framtida psykiska problem.


Det enda, som ofta verkar fungera, (med tanke på vad man gör i länder där man förstått vad PA handlar om och agerar därefter) är när en domstol sätter ned foten och i prak-tiken tvingar den skadande föräldern att skärpa sig - och hotas med att han/hon alternativt helt kommer att förlora vårdnaden om barnet. Man måste i sammanhanget förstå att dessa skadande föräldrar oftast anser sig bemyndigade att göra som de vill och alltså då också anser att de kan strunta i myndighetsdirektiv (se sidan "Vilka driver PA?).


Beträffande min bakgrund kan besökare här klicka på knappen "Vem är jag?". Om nu någon från psykologi- eller psykiatriområdet skulle invända mot eventuella sakfel här ber jag att de skickas direkt till mig så de korrigeras. Trots letande har jag bara hittat några få psykologer/psykiatriker i Sverige som satt sig in i PA-frågorna. År 2018 var 20 av världens främsta PA-specialister på PASG-konferensen i Stockholm men nästan ingen från vare sig relevanta myndigheter eller exempelvis psykiatriskt specialisthåll deltog trots att en ordentlig informationskampanj föregick konferensen (PASG = Parental Alienation Study Group har idag medlemmar från 55 länder).


Under de 15 första veckorna sedan ompa.se  startades har innehållet och olika teman blivit alltmer omfattande. Detta gör att vissa enklare strukturella tag emellanåt måste tas på informationen så det blir lättare för Er som hittar hit att också nå de resonemang som kan vara av intresse.


/Björn Cedervall, 7 april 2020. epost: bjorn.cedervall med ompa.se på slutet.


** Fördelen med ordet "kontakt" snarare än "umgänge" har påpekades av den danske domaren Svend Danielson år 2004. Temat kontakt-umgänge är ordentligt utvecklat i kapitel 9 i boken Barnets rätt till familjeliv (Lena Hellblom Sjögren, 2013).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"A disturbance in which children, usually in the context of sharing a parent's negative attitudes, suffer unreasonable aversion to a person, or persons, with whom they formally enjoyed normal relations or with whom they would normally develop affectionate relations."

Dr. Richard A. Warshak, 2006.


"The cellular unit of any society is the family - without strong families there isn't a strong society."

Dr. Jayne Major, 2010.


"The child aligns himself strongly with one parent, rejects relationship with the other parent, without legitimate justification."

Dr. William Bernet, 2016.


"Parental Alienation Syndrome is the process of manipulating the child to internally transform their view of the other parent from being an object of love into being an object of hate."

Dr. J. Michael Bone


"It is a family dynamic in which one parent engages in behaviors that

are likely to cause a child to unjustifiably reject the other parent."

Dr. Amy JL Baker, November, 2019.


Genom artikeln The Creation of Hatred (Psychology Today, juli 2019) sammanfattar Dr. Susan Heitler (bakgrund bl a från Harvard University) PA på följande sätt:

1. En alienerande förälder övertygar 2. barnet att hata så de tillsammans (utan orsak) ska förgöra 3. den andra föräldern.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Familjedynamiken


Det är viktigt att förstå att parental alienation handlar om en relation mellan en skadande föräl-der och ett barn. Detta är alltså en helt annan sak än när ett föräldrapar är osams i någon slags jämbördig bemärkelse (se figuren nedan, vidare M. Friedman, 2004). Oftast är den PA-drivande föräldern också direkt eller indirekt ( t ex genom förtal) aggressiv mot den andra för-äldern som då hamnar i en försvarsställning. De tre parterna, alienerande förälder, involverat barn samt alienerad förälder ("target parent") diskuteras systematiskt med ett flertal referenser i kapitlet "Parental Alienation" i The Handbook of Forensic Psychology and Forensic Sociology, 2014. Figuren nedan är en förenkling i den bemärkelsen att flera alienationsprocesser ibland före-kommer samtidigt (t ex med syskon, svärmödrar/farbröder/mostrar/farföräldrar osv inblandade) och även transgenerationellt (PA-tragedin går vidare från generation till generation).


Om man inte förstår denna skillnad går det inte att lösa problemet. Om exempelvis barnet ges psykiatriskt stöd hjälper detta inte om man inte samtidigt tar tag i att barnet kontinuerligt manipuleras av ena föräldern. Inte heller hjälper det att försöka förmå föräldrarna att börja samarbeta med stöd som syftar till detta. Anledningen till detta är att den PA-drivande föräldern sällan är intresserad av samarbete även om han/hon oftast ger sken av motsatsen. Alltså missl-yckas nästan alltid medlingar vid de svåra PA-fallen (se t ex arbeten av Richard A. Warshak).


* Barn som utsätts för parental alienation manipuleras också oftast kognitivt - det handlar om

minnesfunktioner samt om nedbrytning av barnets förmåga till kritiskt tänkande och att se nyanser - inte bara svart eller vitt. Det är i detta sammanhang viktigt att förstå att definitionen på PA inkluderar att barnets "egen vilja" har tagits ifrån barnet pga att den PA-drivande föräldern snärjt ihop barnets tankar med sina egna: Barnet tror då att det självt kommit till vissa slutsatser osv men kommer då istället att uttrycka det som handlar om den skadande förälderns bästa. I den vetenskapliga litteraturen används här begreppet "pathological enmeshment" - eller enbart ordet "enmeshment". Detta gäller även barn i övre tonåren. Det har påpekats (bl a av läkaren av Dr. Steven Miller vid Harvarduniversitetet) att enmeshment är en form av "boundary violation" - alltså ett intrång i barnens hjärnor där deras personliga integritet inte respekteras.* Vetenskapliga artiklar som går att ladda ned gratis via ResearchGate mm


AJL. Baker & D. Darnall, Behaviors and Strategies Employed in Parental Alienation, 2006.

W. von Boch-Galhau, Parental Alienation (Syndrome) - A serious form of psychological child abuse, 2018.     Originalversion på tyska (2018).

D. Lorandos, Parental Alienation, In Morewitz, S.J and Goldstein, M. [Eds.], The Handbook of Forensic Psychology and Forensic Sociology, Springer, New York, 2014.

J. Harman et al., Parental Alienation: The Blossoming of a Field of Study, 2019.Test för att skilja på PA & parental estrangement.


Källor: Baker Alienation Questionnaire (BAQ, 2012), Baker Strategy Questionnaire, Brooklyn scale (1995),  Contact Refusal scale, Huff et al. (2017), MMPI-2 (Ackerman 1997, Siegel & Langford, 1998). Ett test är "Parental Rejection-Acceptance Questionnaire, PARQ":  PARQ har på ett tydligt statistiskt signifikant sätt visats kunna identifiera s k "splitting och brist på ambivalens" hos PA-barn (William Bernet et al., Journal of Forensic Sciences, Vol. 65(4), 2020:1225-1234).


Dr. Miller (läkare vid Harvard University) presenterade vid sitt föredrag vid PASG-konferensen i Stockholm 2018 en klar, statistiskt baserad metodik för identifiering av PA-fall. Återkommer med referens till föredraget då en länk till föredraget saboterats (har därför tagit bort den) men det går antagligen att åtgärda på något sätt.


Det finns personer som, utan att förklara varför, är emot test som exempelvis PARQ (Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, ursprungligen framtaget av Ronald Preston Rohner, 1986. Preston Rohner är professor emeritus med doktorsgrad i psykologisk antropologi från Stanforduni-versitet). Rimligen bottnar denna negativa attityd i en rätt flummig och mörk agenda: Att det inte ska finnas några redskap för att särskilja ex vis PA-barn från barn som utsatts för fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Det är ingen "brainer" att inse konsekvenserna av en sådan inställning om den cementeras på samhällsnivå.

English based visitors: Check out the

list of PA-articles in professional journals.

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)

VIDEOS MM OM PA:

17 januari: Erasing Family Documentary: Trailer (2 min 41 s)

19 januari: Narcissistic parental alienation

(17 min 51 s, Efter 13 min 35 s sägs att man inte ska låta den narcissistiska föräldern råna en på ens tid med barnet - det är tänkvärt att Socialtjänsterna är så pigga på att hjälpa till med detta.)

31 januari, Jennifer Harman: Parental Alienation: Targeted parents and the effects - Research (16 min). Dr. Harman påpekar här att PA är psykisk misshandel av både barnet och den and-ra föräldern (bl a nämns utvecklingsskador på barnets hjärna pga den stress PA innebär).

20 februari: PA in the eyes of specialists.

4 april: PA-drabbade föräldrars perspektiv (artikel från 2017).


Antal sökträffar på Google för parental alienation okt. 12, 2020: Ca 7,7 miljo-ner - det varierar upp och ned från vecka till vecka.

Irländska counties som tagit ställning till PA som kriminell företeelse (24 till antalet): Gäller bland annat följande County Councils: Södra Irland: Car-low Cavan (3rd), Clare, Cork, Donegal (1st), Dublin City (Fingal), Galway (5th), Kerry, Kildare (6th), Laois (2nd), Leitrim, Longford (23rd), Louth (4th), Mayo, Meath (20th), Monaghan, Roscommon (19th), Sligo, South Dublin, Tip-perary, Westmeuth samt Wexford (24th). Samt på Nordirland: Derry & Strabane, Fermanagh & Omagh, 27 sept 2020. (Återstår Antrim, Armagh & Down).

Counties som återstår bland de utanför Nordirland: Kilkenny, Limerick, Offaly, Waterford och Wicklow.

Skador på drabbade föräldrar och deras familje-halva: Förlust av en relation, depression samt inget stöd. Förälderns omfattande kostnader slår också hårt mot barnet som ofta senare i livet hamnar i fattigdom.

Det svenska systemet från socialtjänst till dom-stol uppmuntrar till att kärnfamiljer helt i onödan slås sönder: Lagen från 2006 säger att om för-äldrarna inte kan komma överens ska den ena föräldern istället få vårdnaden. Detta gör att för-äldrar som vill ha enskild vårdnad och är bra på att ljuga ställer till med den konflikt som behövs. Det som måste till för att sätta stopp för PA-dri-vande föräldrar som enbart agerar utifrån egen-intresse, oförstånd och hat är att myndigheterna sätter ned foten. Med tanke på all information som finns om PA, är det ansvarslöst att inte för-söka sätta sig in i problematiken. Vissa "Nejsägare" på myndighetsnivå driver därmed (säkert oavsiktligt) också på en allvarlig form av barnmisshandel. Se gärna Biringen & Harman, Föräldrar som beter sig illa (2018) för en klarsynt analys (ca 260 kr på Adlibris/Bokus).

Det finns många vittnesmål på Internet från personer som utsatts för PA som barn. Det kommer att ta tid att samla ihop dessa länkar mer ordentligt men Ni som hittat hit kan som introduktion följa länken här. Det finns många andra rapporter - inte minst genom hemsidor som PA-drabbade upprättat.

Pedagogiska videofilmer om vad PA är


Nanaimo Men's Center, Canada

Kommentar (Aviva Pressman, 2015):

My mother tried very hard to do this to my father, which ended up blowing up in her face. I now basically don't have a relationship with her, and part of it is that she was so bent on destroying my relationship with my dad. In the end, she just alienated herself.


Memories of a Monster: A closer look at Parental Alienation

Denna välgjorda video bör ses av alla som arbetar med utredningar inom Familjerätt/Socialtjänst, eller inom motsvarande rättsprocesser så vi får bort alla dessa onödiga famijetragedier som nu rapporterats från cirka 50 olika länder.


Central Ohio Parental Alienation


En mycket informativ PA-källa - kolla de indi-rekta länkarna!

Organisationer där man förstått att PA finns


American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

(Practice Parameters for Child Custody Evaluation)


American BAR Association, ABA

(Clawar & Rivlin, Children held hostage, 1991 & 2013)

ABA grundades år 1878 och är USA:s största organisation för advokater.


American Professional Society on the Abuse of Children (Position paper, 2016)


American Psychological Association, APA

(APA Handbook of Forensic Psychology)


American Psychiatric Association

(begreppet PA finns inbyggt i fem DSM-5-diagnoser)


Association of Family and Conciliation Courts, AFCC

(Model Standards of Practice for Child Custody Evalua-tions, 2006)    Eng. Conciliation = Medling, förlikning.


Union Latinoamericana de Entidades de Psico-logia, ULAPSI

(Declaración de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología sobre la Alienación Parental, 2011)

Syftet med denna webbplats är väsentligen att infor-mera om PA. Det handlar alltså inte om att tjäna pengar på problemet. Istället har jag några mindre kostnader för att driva denna webplats. Större negativa effekter drab-bar däremot i mitt fall indirekt några PA-drabbade barn som jag känner väl. Det går inte, för mig personligen, att vinna något här genom att informera om PA - bara att möjligen begränsa de skador som förorsakas.


Jag förstår att man från en del drabbade familjers sida vill bidra ekonomiskt till att bekämpa den psykiska misshandel som PA utgör. Om någon som hittar hit vill göra detta föreslår jag att Ni istället kontaktar PASG Nordic som är en formell enhet som är registrerad hos Skatteverket, har en styrelse mm. PASG = Parental Alienation Study Group, är en organisation med över 600 medlemmar från 55 länder (dec. 2019).

"False allegations are used as a PRETEXT to get the family court to serve as proxy abuser, pushing the co-parent away and into oblivion, and pushing the child-ren) into skewed enmeshment with the 'triumphal' wannabe monopoly parent, often with life-long psychological trauma...."

(Kommentar på YouTube till video som Parental Alienation UK publicerade 22 maj 2020)

Pamela Richardson (vars son begick själv-mord pga PA) i New York 2010. Författare till boken "A kidnapped mind".


"Let me be clear: Parental Alienation Syndrome, or whatever you want to call it, is child abuse."

(Föredrag vid Canadian Symposium on Parental Alienation Syndrome, 2010.)

Kommentar till PA och programmet Family Bridges (för att hjälpa drabbade barn)


"A presumption that allows children and one parent to regulate the other parent’s access to the children is unsuppor-ted by research. A custody decision based solely on the severity of alienation leaves children vulnerable to intensification of efforts to poison their affections toward a parent. Concern with possible short-term distress for some children who are required to repair a damaged relationship should not blind us to the long-term trauma of doing nothing. Professionals are urged to minimize the infusion of polemics, rigid ideology, and rumors when offering opinions with inadequate information, particularly public statements that risk harming children."


Dr. Richard A. Warshak (Från öppet tillgänglig artikel: Alienating Audiences from Innovation: The Perils of Polemics, Ideology and Innuendo. Family Court Review, Vol. 48(1), 2010:153-163)


Vad gör då socialtjänster och domstolar i Sverige? Jo mest precis tvärtom - de ger (säkert oavsiktligt) vårdnaden till den PA-drivande föräldern - helt bakvänt i förhållande till den dominerande vetenskapliga litteraturen. Det övergripande budskapet från den vetenskapliga litteraturen är att i de flesta fall är det bästa för barnen att ha tillgång till båda sina föräldrar. Att med utgångspunkt från obevisade påståenden om våld- och sexövergrepp ge ensam vårdnad till föräldern som kommit med påståendena är, med tanke på all dokumentation som rör PA, naivt och absurt: I ett sådant läge bör ärendet istället överlåtas åt polis, alternativt psykiatrisk expertis - socialtjänstens utredare har i hög omfattning själva visat att de flesta av dem inte klarar av att kunna detektera hur människor som har lögner och manipulationer som livsstil (minst cirka 3 % av normalbefolkningen) fungerar. Alla som befinner sig i ansvarig myndighetsposition måste vara medvetna om att det finns människor som ljuger, bedrar och luras på olika sätt. Varför är intresset så lågt att hålla efter dessa människor? Samhällskostnaderna för missade PA-fall under ett enda år måste rimligen, när dessa barn växer upp och blir vuxna, handla om mångmiljardbelopp i framtiden - kostnader som belastar sjukvården, sociala skyddssystem (...), försäkringssystem och allt som har att göra med missbruk, kriminalitet och rättsväsende (avhandlar en del av detta på andra sidor på denna webbplats).


Det initiala sammanhanget innebär bland annat att när en socialtjänst lägger på ett obefogat skyddsbehov på en förälder som anklagats för något han/hon inte har gjort förstärks den skadliga familjedynamiken. Ett problem är att någon mothypotes inte formuleras! Kan det bli mer ovetenskapligt? När Socialtjänsten och domstolar sedan fortsätter processen kommer i allt högre grad de utredningsskador de ställt till med att dominera så de inte längre har en chans att förstå det som de egentligen borde klara av. Följden kan alltså lätt bli så att exempelvis Socialtjänsten redan inom några månader väsentligen kommer att studera resultatet av de utredningsskador de själva skapat - både genom oprofessionellt genomförda barnsamtal* och genom att de aktivt bidrar till kontaktsa-botaget vilket ytterligare förvärrar för ett redan destabiliserat barn. I förlängningen kan barnet helt förlora kontakt med sin ena förälder.


Under 1200-1700-talet pågick inkvisition och häxjakt där de oskyldiga brändes på bål. Idag leder istället falska anklagelser till att familjestrukturer i onödan slås sönder och de som drabbas värst av denna form av psykisk misshandel är barnen.


Vägen till ökad rättssäkerhet i PA-kontexten är utbildning av tvärvetenskapligt sammansatta specialistteam som tar över Socialtjäns-tens utredningar samt ytterligare andra åtgärder vidtas för att höja rättssäkerheten. Varför videoinspelas exempelvis inte alla barn-samtal som Familjerätter och Socialtjänster gör vid sina utredningar när så mycket står på spel för barnen och deras familjer samt med avseende på samhällskonsekvenserna av att barn växer upp utan sin ena förälder?


* Man kan inte studera vare sig atomer eller människor utan att samtidigt påverka studieobjekten - oavsett om dessa utgörs av död materia eller av mänskligt liv. I fallet med exempelvis barnsamtal är utmaningen mycket krävande eftersom det finns ett flertal möjliga och allvarliga felkällor. Här ligger ett stort ansvar på de inom Familjerätterna och Socialtjänsterna så de inte bidrar till en felbeömning av familjedynamiken.

Några personer som särskilt märks inom PA-områdetDr. Amy JL Baker (doktorsavhandling inom utvecklingspsykologi), New York, USA:

The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A Qualitative Research Study (2005). Denna artikel handlar om vuxna som utsatts för PA som barn och hur de senare i livet reagerat på sina upplevelser. Skadorna handlar om dålig självkänsla, misstänksamt, relationsproblem som vuxna, drog/alkohol-missbruk, dåliga jobb mm. När dessa vuxna barn inser vad de varit med om hatar de den halvan av sig själva som varit i allians med den skadliga föräldern och inser dessutom att de varit elaka mot den andra föräldern som ju också är den andra halvan av barnet självt.

YouTube: Parental Alienation Toronto Conference 2009 (55 min pedagogiskt föredrag).

Parental Alienation Behaviors you need to understand (37 min).


Professor William Bernet (läkare certifierad i allmän psykiatri, barnpsykiatri samt rättspsykiatri, bl a bakgrund från Harvard Medical School), Tennessee, USA:

Differentialdiagnostik av kontaktvägran (Montreal 2011)


Dr. J Michael Bone (doktorsinriktning: "Political and Social Science"),

Florida, USA: Om falska anklagelser om våld och sexuella övergrepp

Hur umgängessabotage börjar och utvecklas


Dr. Jennifer J Harman (Social Psychology & MA in Psychological Counselling), Colorado, USA: Vad parental alienation innebär

(TEDx, 13 min)

Parental Alienation - Targeted parents & the effects - Research

(30 jan. 2020)


Dr. Susan Heitler (klin. psykologi, psykoterapi, grundutbildning vid Harvard University), Denver, Colorado, USA.

Många pedagogiska artiklar om PA i tidskriften Psychology Today.


Dr. Edward Kruk, British Columbia, Canada:

PA: en allvarlig form av psykisk barnmisshandel (41 min)


Dr Demosthenes Lorandos (Dr. i psykologi samt advokat), Michigan, USA. En tungviktare i sammanhanget - referenser/länkar finns på andra ställen här - bl a sidorna för juridik respektive PA-historia - vidare genom pedagogiska föredrag på YouTube m fl platser på Internet.


Brian Ludmer (Advokat, Toronto): PA-barnets röst (PASG, 2017).


Dr. Steven Miller (examina i både psykologi och medicin vid Brown University, undervisar sedan 1980-talet vid Harvard Medical School), Expertvittne som förklarar vad PA innebär.


Kelly Peterson, "PA-advokat" (Utah family law TV).


Dr. S Richard Sauber (Rättspsykolog), Florida, USA:


Professor Richard A Warshak, (Författare till världens mest lästa bok om PA: Divorce Poison, 2003), Texas, USA:

Parental Alienation: Web extra (10 min video)

Social Science and Parenting Plans for Young Children:

A Consensus Report (2014)TreXXfyra  (testtext)         Vårdnadstvist Boende Umgänge Föräldrar

Tingsrätt Socialtjänstlagen  Föräldrabalken SkilsmässaANSVARIG UTGIVARE: Björn Cedervall