Falska påståenden                 THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

(False allegations)


Falska påståenden i form av förtal, smutskastning, ryktesspridning samt lögner vid vittnesmål i är indirekta aggressionsformer som kan ses som ett vapen. Syftet är att skada motståndaren utan att han eller hon kanske inte ens är medveten om angreppet. De falska påståendena utgör också ett allvarligt juridiskt problem - oskyldiga ska inte straffas och på motsatt sätt ska inte förövare komma undan. Det ska i sammanhanget svår PA betonas att de alienerande människorna nästan alltid tänker och agerar som kriminella (Samenow, Psychology Today, May, 2019) där lögner och manipulationer är en livsstil. Att identifiera dessa människor är alltså en lika allvarlig som viktig fråga.


Här en röst som varnar för hur allvarliga falska påståenden kan vara: Alexander Grace, FALSE ACCUSATIONS: Yes I Want To Scare You. YouTube, 19 February, 2020 (11 min).


Följande YouTubevideo är fokuserad på mammors obevisade påståenden om ex-mannens  fysiska övergrepp på barnen men det finns också en omfattande information om pappor som gör samma sak mot mammor. Videon bygger mest på erfaren-

heter från USA och Australien men beskriver i många avseenden hur det också "fungerar" i Sverige med avseende på Social-tjänstens pålagda skyddsbehov samt vad som händer i Tingrätterna. De här rättsprocesserna är skrämmande - inte bara därför att de största förlorarna är barnen - utan också därför att de underminerar förtroendet för hela rättsväsendet:

Apparently mothers LYING to win child custody battles is okay (2019).


Indirekt aggression är, liksom direkt aggression, givetvis allvarlig eftersom den syftar till att ska-da den andra parten - den attackerade föräldern skulle ju försöka skydda sig mot dessa angrepp om han/hon visste om dem. I praktiken kan det bli mycket svårt, eller omöjligt, för den attacke-rade parten att skydda sig mot detta - metoden går ju ut på att den attackerade parten inte ska veta om att han/hon är attackerad. Av Amy J.L Bakers och Douglas Darnalls arbete (Behaviors and Strategies Employed in Parental Alienation, 2006) framgick att 19 av 20 (95 %) bortstötta föräldrar angav att de drabbats av smutskastningskampanjer och liknande. Eftersom det rimligen finns föräldrar som stötts bort av en PA-drivande partner men aldrig märkt sådan smutskastning är det nog inte långsökt att anta att i själva verket nästan alla PA-drivande föräldrar använder en sådan metod.


Enligt en studie av Harman et al. (Gender Differences in the Use of Parental Alienating BehaviorsJournal of Family Violence, Vol. 35(5), 2020:459-469) använder kvinnor indirekt aggression i högre grad än män*. Av samma publikation framgår också att direkt aggression används i ungefär samma utsträckning av män som kvinnor. Det senare är inte nytt utan har framgått av många tidigare publikationer - se t ex John Archers metaanalyser bland referenserna nedan.


Den som förnekar de ömsesidiga aggressioner-na är inte trovärdig - litteraturen om kvinnors även fysiska våld mot kvinnor är omfattande (se t ex referenserna nedan till John Archer 2002 & 2004 samt Martin Fiebert 2014). Sydney Watson (Australien) sammanfattar: "Violence doesn't have a gender" (4 reasons why feminism is full of hypocrisy, YouTube, 4 juli, 2018, efter 6 min 43 s där hon bl a diskuterat just kvinnors våld mot män).


* David A. Nelson, Melanie M. Springer, Larry J. Nelson & Nathaniel H. Bean, Normative Beliefs Regarding Aggression in Emerging Adulthood. Social Development, Vol. 17(3), 2008:638-660.

* N.R. Crick, M.A. Bigbee & C. Howes, Gender differences in children’s normative beliefs about aggression: How do I hurt thee? Let me count the ways. Child Development, 67, 1996:1003–1014.3. Att svår PA, på flera olika sätt, är en potentiellt livsfarlig familjesituation där alla närstående familjemedlemmar kan ha en ökad risk att avlida pga olika orsaker som har sin grund i PA.1. Olika slag av aggressioner mellan män och kvinnor: Fokus på partnerrelationer.

(Different forms of aggression between men and women: Focus on partner relationships.)


Temat om vissa mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor är välkända och vi läser ofta om det i dagspress och andra medier. Detta behöver inte ifrågasättas och det finns ingenting att försvara i detta hänseende - kort sagt ska förövarna få de straff som gäller. Detta utesluter inte att även kvinnor kan vara aggressiva. De referenser som här följer syftar väsentligen till att ge en mer nyanserad bild av hur det ligger till. Archers refererade artiklar nedan är klassiker även om många andra artiklar skulle kunna lyftas fram. Dessa artiklar är av översiktskaraktär och just därför har de ett särskilt värde.


John Archer, Sex differences in physically aggressive acts between heterosexual partners: A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior: A Review Journal, Vol. 7, 2002:313–351.


John Archer, Sex Differences in Aggression in Real-World Settings: A Meta-Analytic Review. Review of General Psychology, Vol.8, 2004:291-322. Denna artikel kan laddas ned gratis via ResearchGate.


EA Bates, N. Graham-Kevan & J. Archer,  Testing predictions from the male control theory of men's partner violence. Aggressive Behavior, Vol. 40(1), 2014:42-55.


Joyce F. Benenson, Lindsay Hodgson, Sarah Heath & Patrick J. Welch, Human Sexual Differences in the Use of Social Ostracism as a Competitive Tactic. International Journal of Primatology,

Vol. 29(4), 2008:1019-1035.


Megan H Bair-Merritt, Sarah Shea Crowne, Darcy A Thompson, Erica Sibinga, Maria Trent, and Jacquelyn Campbell, Why do women use intimate partner violence? A Systematic Review of Women’s MotivationsTrauma Violence Abuse, Vol. 11(4), 2010:178-189.


Ritwika Biswas (docent från West Bengal, Indien, har föresläst i Linköping, Stockholm samt Uppsala åren 2014 & 2018), Om "Gender difference in terms of Aggression", kan man läsa följande på Researchgate från 2012:

"The differences in the incidence of aggression between males and females is strongly influenced by social and cultural factors. The society carries certain stereotypical expectations regarding appropriate emotional displays of a male and female. If a boy child cries, the immediate reaction would be, "oh Please, don't cry like a girl! " , and immediately he checks himself, confirming the stereotypical expectation. Hence the outer emotional expression of a boy and a girl is shaped by the society to a major extent. The particular Dos and Don'ts for males and females. Punching is a man's job, while the sole authority of crying belongs to a woman! But at the same time we cannot ignore the biological factors responsible for the variation of emotional expressions of males and females. The several differences between men and women in emotional responses arise in part from sex differences in amygdala responses. The amygdala sits in the brain's medial temporal lobe, a few inches from either ear. Coursing through the amygdala are nerves connecting it to a number of important brain centers, including the neocortex and visual cortex. The amygdala in men and women differs in terms of structure and in aspects of brain development. These structural and developmental differences likely contribute to the functional differences observed in neuroimaging studies. Men are seen as the more aggressive of the two. Often they are seen as the only aggressive sex. That is a misconception. Both male and female have aggressive circuits in their brains but apply it differently. Women focus on verbal consensus to get their way - maybe using the phrase, 'you are being selfish' rather than a physical punch. A male will seek to physically dominate as his sex and aggression centers are larger. The attachment below will explain more clearly the role of amygdala on emotional expressions of males and females."


Adam C. Davis, Caroline Dufort, Jessica Desrochers, Tracy Vaillancourt & Steven Arnocky, Gossip as an Intrasexual Competition Strategy: Sex Differences in Gossip Frequency, Content, and Attitudes. Evolutionary Psychological Science, Vol. 4, 2018:141-153.


Arnold H. Buss & Ann Durkee, An Inventory for Assessing Different Kinds of Hostility. Journal of Counciling Psychology, Vol. 21(4), 1957:343-349.

Kommentar: Assault, Indirect Hostility, Irritability, Negativism, Resentment, Suspicion, Verbal Hostility.


Hila Avieli, False Allegations of Domestic Violence: A Qualitative Analysis of Ex-Partners' Narratives. Journal of Family Violence, Vol. 37, 2021:1391-1403.  https://doi.org/10.1007/s10896-021-00342-w


Martin S. Fiebert (Dr. i klinisk psykologi, prof. 1978- vid California State University, Long Beach), References Examining Assaults by Women on Their Spouses or Male Partners: An Updated Annotated BibliographySexuality & Culture, Vol 18(2), 2014:405-467.


Jennifer J. Harman et al. (Referat i Science News, 4 November, 2019, originalpublikation: Jennifer J. Harman, Demosthenes Lorandos, Zeynep Biringen & Caitlyn M. Grubb, Gender Differences in the Use of Parental Alienating Behaviors. Journal of Family Violence, Vol. 35(5), 2020:459-469.) har studerat typerna av aggressioner i PA-sammanhang och kommit fram till att kvinnor i högre grad än män använder indirekt aggression.


Denise A. Hines, Jan Brown & Edward Dunning. Characteristics of Callers to the Domestic Abuse Helpline for MenJournal of Family Violence, Vol. 22(8), 2007:63-72.


The Lighthouse Project: Help for the falsely accused, Kanadensisk webbplats.


Tim Daniel Pool, Man Gets Assaulted By Woman, Has Evidence, University Sides With Woman And Finds Him Guilty. Timcast, YouTube, 25 januari, 2020. Tim, en amerikansk journalist, kommenterar analytiskt och regelbundet politiska nyheter inklusive frågor som rör relationskonflikter. Om man lägger ihop alla hans prenumeranter och följare uppgår de till minst ett par miljoner (2 aug. 2020). Tim var år 2017 i Malmö respektive Rinkeby - ett besök man kan läsa om på exempelvis Wikipedia.


David Shackleton, Daughters of Feminism: Women Supporting Men's Equality, 2018.


Murray A. Straus, Dominance and symmetry in partner violence by male and female university students in 32 nations. Children and Youth Services Review, Vol. 30(3), 2008:252-275.


Suzanne C. Swan, Laura J. Gambone, Jennifer E. Caldwell, Tami P. Sullivan & David L. Snow, A Review of Research on Women’s Use of Violence With Male Intimate Partners. Violence and Victims, Vol. 23(3), 2008:301-314.


Daniel J. Whitaker, Tadesse Haileysus, Monica Swahn, and Linda S. Saltzman, Differences in Frequency of Violence and Reported Injury between Relationships with Reciprocal and Non-reciprocal Intimate Partner Violence. American Journal of Public Health, Vol. 97(5), 2007:941–47. 


Augusto Zimmermann (juridikprofessor från Perth och Sydney, Australien), Women Can Be as Violent as Men, Quadrant on line, Sept. 24, 2018, Uppskattningsvis cirka 15 sidor text.


2. Referenser mm som belyser trender som rör konflikter mellan könen, motar-betar kärnfamiljer och i förlängningen försvagar samhällsstrukturer.

(References etc which illuminate trends which relate to conflicts between the genders, work against nuclear families and ultimately weakens societal structures.)


Det finns massvis av information på Internet som handlar om hur framför allt relationerna mellan män och kvinnor ändrats i bemärkelsen att många knappt tycker att det motsatta könet behövs längre. Man kan t ex googla på "Where have all the good men gone?", MGTOW eller The Red Pill och kommer snabbt att hitta uttryck för trender och spänningar som knappast är bra för att skapa starka sammanhållna samhällen.


Detta handlar inte om lika lön för lika arbete och liknande frågor utan istället om hur de båda könen behandlas i de sammanhang som ska resultera i hållbara relationer och sammanhållna familjer. Var och en bör analysera vad det är som händer - jag (BC) ska inte utveckla alltför mycket men det är helt klart att politiska krafter driver på en utveckling som är negativ för barnen - dvs framtida genera-tioner - kanske framför allt alla de fenomen som gör att barn i praktiken förlorar en tillräckligt bra förälder trots att föräldern inte är död. Jag lägger in några länkar här så kan intresserade själva fundera över hur vi egentligen vill ha det. Det finns många, både män och kvinnor, som nu reagerar mot de trender som handlar om egotrippar, i förhållanden utnyttja varandra till max istället för att bygga relationer som handlar om sann kärlek etc.


YouTube (Better Bachelor, 341 000 prenumeranter, 14 aug. 2021), Women keep asking, "Where have all the good men gone (Efter 16 min 45 s - 17 min 6 s): "What men don't love are the predominantely masculine traits that often go along with the package, the relentless competitiveness  necessary in the workplace no doubt, but hardly necessary in the home of a loving relationship, the verbal aggression, the emotional manipuation, and the psychological controlling are huge turn-offs." Vidare: (17 min 53 s ->): "I don't want to be her ATM". (ATM - dvs bankomat)


3. Aggressionsuttryck i PA-sammanhanget.

(Means to express aggression in the PA context.)


Ganska många vetenskapliga artiklar belyser indirekt aggression i samband med PA. En sådan artikel som i nov. 2019 av tidskriften Journal of Family Violence accepterats för publicering men ännu inte tilldelats en volym och sidnummer etc är "Gender Differences in the Use of Parental Alienating Behaviors" (Jennifer J. Harman, Demosthenes Lorandos, Zeynep Biringen och Caitlyn Grubb). Artikeln handlar alltså om könsskillnader med avseende på strategier. Resultaten av studien pekar på att mammor i högre grad använder indirekta aggressionsmetoder (t ex smutskastning och förtal) än pappor där i högre grad både indirekt och direkt aggression används för att driva PA.


Kimberly Taylor (ordförande för Alliance for Family Wellness) har skrivit boken Exposing the Abu-sive Female (2014, Ca 100 kr som paperback). I sitt arbete med underlag till boken intervjuade hon kvinnor som var den enda misshandlande parten i en relation. Det Taylor fann var att kvinnorna var avsevärt mer benägna att använda icke-fysisk taktik såsom emotionell, verbal och psykisk misshandel. Detta är i linje med formella forskningsstudier där samma eller liknande temata analyserats. Många gånger handlade det om manipulationer och kontroll där barnen användes mot partnern eller så handlade det om hot att ta barnen från mannen. På webplatsen domesticshelters.org kommenteras följande från Taylor:
"Some abuse by women may fall under the somewhat controversial definition of “mutual abuse,” meaning two partners are abusive toward each other, and which some DV* experts call false and say is an irresponsible term to perpetuate**. Taylor admits there are cases of abusive women who use this idea to their advantage. “Some of the women I met with and counseled knew, because society condemns this idea of female violence toward men, that their spouse was not going to report it, or no one was going to take them seriously.

* DV = Domestic violence - dvs familjevåld.

** Just detta sätt att få allt bakvänt om vem som är skurken i en konfliktfylld familjerelation verkar svenska socialtjänster åstadkomma systematiskt.4. Kvinnors fysiska våld mot män och samhällets signaler om att sådant våld är oväsentligt och knappt existerar.

(Female domestic violence against men and the societal signals that such violence is unimportant and hardly exists.)


Kvinnligt fysiskt våld mot män förekommer förmodligen över allt i världen. Det försvarar natur-ligtvis inte mäns våld mot kvinnor - ingetdera är acceptabelt och både män och kvnnor ska på likvärdiga sätt straffas för det.


Har sett ett flertal exempel på att det bevisats att kvinnor misshandlat sig själva eller sina barn för att kunna skylla på sin man/sitt ex. Ibland har detta enkelt kunnat avslöjas såsom i fall med blåmärken som ju ändrar färg med tiden. Här några sådana exempel:

Kathryn Joice, She Said Her Husband Hit Her. She Lost Custody of Their Kids. The Marshall Project, 8 juli, 2020.

A Current Affair, Woman hits herself to 'frame husband for domestic violence'. YouTube, 5 december, 2018 (7 min).

Kelly-Ann Mills, Woman punches herself in face 'to frame husband for domestic violence'. Daily Mir-ror (Australien), 3 december, 2018.

Dave D., Video: Woman Hits Herself with Hammer!, Pattaya One, 9 november, 2018.

Mollie Cahillane, Maryland woman hits herself in the face with exercise band. Express Digest, 18 augusti, 2017.

Video of woman hitting herself in face brings abuse claims into question. Eyewitness News, ABC 7 (Florida), 5 september, 2016.

Janice Fiamengo, 3 min 50 sek in i följande video: Feminism, A Victim Mentality Disorder - TFF Episode 29. YouTube, 17 mars, 2016 (18 min).


OBS att dessa exempel är sådana som kunnat bevisas! Självklart undrar man hur många så-dana här fall det är som undgår upptäckt och resulterar i att oskyldiga män åker i fängelse.Referenser

Nyckelord: Våld aggression föräldraalienation socialtjänst könsskillnad Keywords

John Archer, Sex differences in physically aggressive acts between heterosexual partners: A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, Vol. 7, 2002:313-351.


John Archer & Sarah M. Coyne, An Integrated Review of Indirect, Relational and Social Aggression. Personality and Social Psychology Review, Vol. 9(3), 2005:212-230.


Better Bachelor, Dating while ignoring red flags? It could go very, very wrong. YouTube, 3 februari, 2021 (22 min).


Badger Badger, ACA - Domestic Violence against Men. YouTube, 6 augusti, 2015 (8,5 min).


M.C. Black, K.C. Basile, M.J. Breiding, S.G. Smith, M.L. Walters, M.T. Merrick, J. Chen & M.R. Ste-vens, The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 Summary Report. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, 2011:1-114.


Andrew Bolt, Clemetine Ford and the Betrayal of Feminism. Herald Sun, 25 maj, 2020.

Kommentar: Clemetine Ford är en australiensisk anti-mansaktivist som sedan omkring 2015 uttryckt att man ska döda alla män. I maj 2020 klagade hon offentligt över att coronaviruset inte dödade män i tillräcklig omfattning.


Samantha K. Brooks & Neil Greenberg, Psychological impact of being wrongfully accused of criminal offences: A systematic literature review. Medicine, Science and the Law, Vol. 61(1), 2021:44-54.


Teresa Ramirez Boulette & Susan M. Andersen, Mind Control and the Battering of Women. Cultic Studies Journal, Vol. 3(1), 1986:25-35.


Arnold H. Buss & Ann Durkee, An Inventory for Assessing Different Kinds of Hostility. Journal of Counsulting Psychology, Vol. 21(4), 1957:343-349.       Comment: Assault, Indirect Hostility, Irritability, Negativism, Resentment, Suspicion, Verbal Hostility.
Kommentar: Det är synd att denna artikel veterligen inte är allmänt tillgänglig utan endast ett kort abstract. I artikeln ges en systematisk genomgång av olika former av aggressioner och våld.


Elizabeth Celi (psykolog, disputerade år 2003 vid institutionen för psykiatri vid University of Mel-bourne, Australien): "Children are also harmed watching mum hurt and abuse dad. Isn't it time we helped women manage their anger too?" (refererat på oneinthree.com.au)

Dr Elizabeth Celi talks about men's health, domestic abuse and social bias against men. YouTube, 15 november, 2009 (9 min 42 s).

Författare till "Breaking the Silence: A practical guide for male victims of domestic abuse", 2011 (320 sidor).


Daisy Cousens, Violence Against Men Is A Pervasive Problem (A Video In Two Parts). YouTube, 26 March, 2021 (18 min).


DadsDivorce, Helping Male Domestic Violence Victims. YouTube, 5 augusti, 2015 (9,6 min).


Eric Danielsen, Våld - ett ont arv? En orientering om aggressionsteorier. Albaidé, 1978 (124 sidor).

Anm. Från boken baksida: "Eric Danielsen gör klart att man nu (efter Fromm och Horney) inte längre ser våldet som en isolerad intrapsykisk process, utan som ett resultat av sociala, politiska och ekonomiska förhållanden som vi själva skapat."


Barrie Davenport, Have You Been Falsely Accused By Your Partner Or Spouse? 9 Psychological Effects It Will Have On You. Live Bold & Bloom, January 13, 2023.


Ephrem Fernandez, Andrew Day & Gregory J. Boyle, Measures of Anger and Hostility in Adults. In: Measures of Personality and Social Psychological Constructs, Gregory J. Boyle, Donald H. Saklofske & Gerald Matthews (Eds.), Chapter 4, Publisher: Sage, 2015:74-100.


Martin S. Fiebert (Dr. i klinisk psykologi, prof. 1978- vid California State University, Long Beach), References Examining Assaults by Women on Their Spouses or Male Partners: An Updated Annotated BibliographySexuality & Culture, Vol 18(2), 2014:405-467.


Arthur H. Green, True and false allegations of sexual abuse in child custody disputes. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, Vol. 25(4), 1986:449-456.


Irene Hanson Frieze, Female Violence Against Intimate Partners: An Introduction. Psychology of Women Quarterly, Vol. 29, 2005:229-237.


https://www.heraldsun.com.au/blogs/andrew-bolt/clementine-ford-and-the-betrayal-of-feminism/news-story/e8d65576a253f7b0f49d78be7f290741


Denise A. Hines & Kathleen Malley-Morrison, Psychological Effects of Partner Abuse Against Men: A Neglected Research Area. Psychology of Men & Masculinity, Vol. 2(2), 2001:75-85.


Janet R. Johnston, Soyoung Lee Soyoung Lee, Nancy W. Olesen & Marjorie G. Walters, Allegations and Substantiations of Abuse in Custody.Disputing Families. Family Court Review, Vol. 43(2), 2005:283-294.


Sharmen Kinbrough, The Impact of Narcissistic Abuse on Men. Marriage Recovery Center, YouTube, 19 augusti, 2019 (8,6 min).


David Massi (advokat), NÄR MÅLSÄGANDEN LJUGER - eller talar sanning. Advokatsnack, YouTube, 19 April, 2021 (12 min).


Men are good, Male Victims of Domestic Violence: The Hidden Story. YouTube, 10 april 2012 (7 min).


One in three family violence victims are men. oneinthree.com.au . Denna webbplats innehåller omfat-tande statistisk information som rör kvinnors våld mot män.


Laurence Owens, Rosalyn Shute & Phillip Thomas Slee, "Guess What I Just Heard!": Indirect Aggression Among Teenage Girls in Australia. Aggressive Behavior, Vol. 26(1), 2000:67-83.

Comment: This paper is not a PA article but it has indirect relevance for the topic.


Murray A. Straus, Thirty Years of Denying the Evidence on Gender Symmetry in Partner Violence: Implications for Prevention and Treatment. Partner Abuse, Vol. 1(3), 2010:332-362.


Alina Surisa, Lisa Linda, Gloria Emmett, Patricia D. Bormanc, Michael Kashner & Ernest S. Barratt,

Measures of aggressive behavior: Overview of clinical and research instruments. Aggression and Violent Behavior, Vol. 9, 2004:165-227.


Suzanne C. Swan, Laura J. Gambone, Jennifer E. Caldwell, Tami P. Sullivan &  David L. Snow,

A Review of Research on Women’s Use of Violence With Male Intimate Partners. Violence and victims, Vol. 23(3), 2008:301-314.


Nancy Thoennes & Patricia G. Tjaden, The extent, nature, and validity of sexual abuse allegations in custody/visitation disputes. Child Abuse and Neglect, Vol. 14(2), 1990:151-163.


Hollida Wakefield & Ralph Underwager, Personality characteristics of parents making false accusa-tions of sexual abuse in custody disputesIssues in Child Abuse Accusations (Institute for Psychological Therapies), Vol. 2(3), 1990:121–136.


Sydney Watson, Apparently men can't be VICTIMS of DOMESTIC VIOLENCE.... YouTube, 7 december, 2018 (15 min).


Rob Whitley, Domestic Violence Against Men: No Laughing Matter: New research indicates high-rates of domestic abuse against men. Psychology Today, Nov. 19, 2019.


Ben Wood, DOMESTIC VIOLENCE AGAINST MEN. YouTube, 22 juni, 2017 (4 min).


(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to children)

(Who are the PA drivers?)

(Children's wishes)

(False allegations)

(PA & Law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(PA detractors)

(Who am I?)