Nedbrytningen av kärnfamiljer, trender inom äktenskapsmarknaden, mm

(Breakdown of core families, trends within the marriage market etc)


OBS - denna sida är under viss omstrukturering för att göra det lättare att hitta.


Innehållsförteckning för denna sida

(Contents on this page)


Introduktion

Orden feminism respektive liberal

(The words feminism and liberal)

1. Artiklar mm som belyser värdet för barn av att familjer inte splittras.

(Articles and other sources which show the value for children that families are kept together.)

2. Artiklar mm där synen på föräldraskap och "kärnfamiljen" diskuteras.

(Articles and other sources where the view of parenthood and "the nuclear family" is discussed.)

3. Artiklar mm som pekar på att skevheter ("utbud-efterfrågan") existerar på äktenskaps-marknaden. Mäns högre dödsrisker i samband med arbetsliv, uppfattningen att mäns liv är mindre värda än kvinnors.

(Articles and other sources which point at a skewed ("supply and demand") marriage market. Men's higher death risks in the occupational context, the opinion that men's lives are less woth that that of women.)

4. Om vissa feministers attacker mot män.

(About some feminists' attacks against men.)

5. Manosphere inklusive MGTOW-män som förklarar varför de - trots ofta bra utbildning och resurser valt att leva ett liv utan kvinnor (Ordet "manosphere" är mycket brett och de olika undergrupperna kan inte slås ihop som synonyma). Män som diskuterar problem och risker med att umgås med kvinnor och vice versa.

6. Om falska anklagelser, manipulationer etc.

(About false accusations, manipulations etc.)

7. Om och av feminister m fl som öppet deklarerar att man ska akta sig för äktenskap och/eller att män inte behövs, drivkrafter bakom skilsmässor mm.

(About and of feminists and other who openly declare that one should avoid marriage and/or that men are not needed, driving forces behind divorces etc.)

8. Kvinnor som undrar vart alla bra män tagit vägen - och män som förklarar.

(Women who wonder where all the good men have gone - and men who explain.)

9. Erfarenheter från match-making, on-linedejting - "kraven" som män respektive kvinnor ställer på en partner av motsatta könet, "serial daters" mm.

(Experiences from match-making, online dating - "the musts" that men and women respectively demand from a partner of the opposite gender, "serial daters" and related topics.)

10. Frågor om lika lön för lika arbete för män respektive kvinnor - vad som menas med feminism. Extremfeminister/fundamentalistiska feminister som vill kontrollera alla kvinnor mm.

(Questions relating to equal pay for the same job and for men and women respectively - what is meant by feminism. Extreme feminists/fundamental feminists who want to control all women etc.)

11. Kvinnor/Anti-feminister som anser att jämlikhetssträvandena vridits över så kraftigt till mäns nackdel att detta nu blivit till en nackdel för kvinnor. Kvinnor som gått undercover eller på annat sätt rapporterat från "insidan" av feminism.

(Women/anti-feminists who are of the opinion that the equality ambitions have been driven so far to the disadvan-tage for men that this now has become negative for women. Women who went undercover or in other ways repor-ted from the "inside" of feminism.)

12. Betydelsen för ett barn att växa upp med/utan sin pappa.

(The impact for a child to grow up with/without its father.)

13. Statistiska källor som handlar om vigslar, skilsmässor, barn som utan rimlig anledning förlorat en förälder mm.

(Statistics sources which relate to marriages, divorces, children who without a reasonable cause lost a parent etc.)

14. Problem med yttrandefrihet, censur etc.

(Problems with freedom of speech, censorship etc.)

Övriga referenser där könskriget och/eller det nutida relationsproblemet analyseras

* Kommentarer till The Red Pill

(Comments to the Red Pill.)

Lista över vissa engelska slangartade begrepp, förkortningar mm.

(List of some English slanglike concepts, abbreviations etc.)


Introduktion


Det finns en del som tyder på att PA i västvärlden ökar avsevärt snabbare än befolkningsökningen. En möjlig förklaring till detta är att politiskt drivna förändringar i kvinnans och mannens traditionella roller i familjen ändrats sedan 1950-talet. En underliggande drivkraft bakom nedbrytningen av inte bara familljer utan hela västkulturen verkar vara postmodernismen som kan sammanfattas som att den handlar om makt och dominans: Erfarenheter som byggts upp under många hundratals år eller mer, fakta och logik ersätts med ordkonst som ska förvränga verkligheten till det som anses önskvärt och politiskt korrekt. Om man har en sådan underliggande maktideologi är det lätt att förstå hur hopplöst det blir att försöka få exempelvis många socialsekreterare analysera fakta som rör ett komplext PA-sammanhang: Lösningen blir att själv tro och bedöma samt i text formulera en utredning som egentligen handlar om utredarens egna upplevelser. Utredaren blir sedan dessutom blir förälskad i sin egen utredning och kan inte ens förstå att det skulle kunna förekomma något fel i den. Detta blir i förlängningen en viktig för-klaring till att många barn förlorar kontakten med sin ena förälder - ibland båda.


Eftersom nedbrytningen av familjer är en trend som pågår i stort i hela västvärlden är många relevanta källor på engelska. I detta sammanhang förekommer hel del slangartade begrepp och förkortningar som inte ingår i standardengelska. En  motsvarande ordlista återfinns därför längst ned på denna sida.


Denna sida, som påbörjades i juli 2020, ger en bild av hur jag (BC) uppfattar helhetsläget men det känns angeläget att mer detaljerat leta reda på och precisera fakta. Mest kommer detta att handla om nyanse-ring. Det viktiga är att det behövs en sida där länkar kan ges till källor som säkert är kontroversiella, för både många män och många kvinnor, men som belyser fenomen som antagligen inte är bra för att barn ska kunna växa upp på ett bra sätt och utveckla sin fulla potential.


Beträffande temat barn som växer upp utan sin ena förälder ska framhållas att litteraturen pekar på att PA-sammanhanget är värre för barn än om föräldern avlidit.


För att nå detta mål sorteras sådana källor upp här beroende på tema och om de handlar om vetenskap-liga publikationer, andra rapporter, blogsidor eller exempelvis videos på YouTube. Det är svårt att i detta ganska kaotiska och komplexa gytter av information med säkerhet uttala sig om vad som håller och vad som inte håller - det jag (BC) kan säga redan nu är att informationsmängden ifråga är stor och svår att överblicka. Just därför att området är komplext måste alla dessa informationskällor ses över på ett kritiskt sätt - det är inte så att bara för att nio rapporter av tio pekar i en riktning så är den som representerar majoriteten korrekt - det kan vara precis tvärtom. Avsikten här är därför att lyfta fram även det som förefaller motstridigt.

-------

Inflikning 2 mars 2021: För närvarande ligger det ett förslag i Riksdagen om att ändra regler-na för mediestöd på ett sätt som ökar risken för godtycke (förslaget ska gälla från 15 april 2021).  Just därför att familjepolitik är ett område där åsikter ofta, pga olika ideologiska läger, är starkt polariserade är det särskilt viktigt att värna om yttrandefrihet, tryckfrihet etc. Det är därför skrämman-de att ha sett artikeln "Alla röster förtjänar inte att komma till tals i medierna" (G-P, 3 januari 2020).


Journalisten som skrivit denna artikel byggde bland annat upp sina argument kring terroristers närvaro på sociala medier och då låter det ju lovvärt men det finns sidor av "röster som inte förtjänar att komma till tals" som handlar om risken för åsiktsförtryck och korruption: Samma journalist satt åren 2019 och 2020 i både Mediestödsnämnden och som styrelseordförande i ett bolag som tilldelades medel från me-diestödsnämnden... Omformulerat till familjepolitiken innebär detta att staten kan, om man börjar bör-jar luckra upp lagar och regler rörande yttrandefrihet och då särskilt vad som ska få förekomma på Internet, förtrycka oönskade inte bara åsikter utan också uppfattningar om vad som är fakta eller kon-sensus i kontroversiella frågor. "Någon" måste då göra sådana bedömningar och då är, enligt min upp-fattning risken stor för att man struntar i just vetenskap och etablerade konsensusuppfattningar.


En del av rösterna som jag länkat till nedan har redan ansatts av just åsikts- och censurtryck och andra har hotet om censur hängande över sig. Bland annat gäller det vad som ska få förekomma på plattfor-mar som YouTube - vilka som skickar signaler till YouTube om att "det här passar sig inte" vet vi inte men så mycket är klart som att de som värnar om familjers sammanhållning är en måltavla. Överfört mer specifikt på svenska förhållanden kan noteras att det är rätt svårt att få riksmedier som SR, SVT, DN, SvD m fl att ordentligt ta tag i den nuvarande destruktiva familjepolitiken. Alla alternativa nya medier såsom sociala medier, bloggar mm konkurrerar åsiktsmässigt med de traditionella medierna om informationskonsumenternas tid varför det inte ligger i deras intresse att nya, mindre och fria aktörer ska få exempelvis mediestöd.

-------


Åter till huvudtemat för denna sida: Tre aspekter som initialt, utan rangordning, förefaller viktiga är

1. Synen på självständighet (fråga: ökar tendensen till narcissistiska egotrippar i västländer?).

2. Dejting och matchning via Internet istället för gammaldags traditionella metoder som går ut på ett mer direkt social interaktion (ha roligt tillsammans, dansa, flirta osv): Flera signaler kommer sedan några år att folk redan börjar tröttna på appar, on-line dating etc därför att dessa tekniker helt sopar bort romantik, social förmåga, kroppsspråk, mimik, intonation och annat som är viktiga delar i kommunikationen mellan människor.

3. Policies och politik: Det enda som verkar fungera för att hålla ihop familjer är tuffa lagar etc.


Den amerikanska journalisten Tim Daniel Pool (se nedan) sammanfattar skevheten på äktenskapsmark-naden i två punkter:

1. Välutbildade män som är omkring 30 år gamla och som har det bra ekonomiskt etc tenderar att gifta sig med yngre kvinnor.

2. Män vill också känna att de är familjeförsörjare. De vill ha en fru som är intresserad av familjeliv - inte en kvinna som kanske tjänar bra med pengar men också har fullt upp med jobb på kvällarna.

Till detta kommer, som framgår genom många obervationer, att kvinnor som gjort karriär och kanske är i 35-årsåldern oftast vill hitta en man som har gjort en "bättre" karriär än de själva men dessa män har antingen redan gift sig eller antagit en MGTOW-livsstil. MGTOW = Men Going Their Own Way.


MGTOW kan inte stoppas - det handlar inte om en organiserad grupp så det finns ingen man kan stämma såsom "nationella ledare" eller liknande som man kan tysta genom att exempelvis sätta i fängelse. Istället handlar det om en livsstil som rör självständighet och ett personligt skydd mot kvinnor som vill utnyttja dem. Man kan se det som en filosofi hos allt fler enskilda män, inbördes oorganiserade män, som finns lite här och var i samhället. Skulle någon våldsam person få för sig att skjuta en enskild MGTOW så stoppar vederbörande inte fenomenet.


MGTOW-livsstilen sätter kvinnors SMV ("Sexual Market Value") till noll. Med nuvarande trend kom-mer detta att bli ett problem för många kvinnor - främst kommer troligen poolen av partnerkandidator med bra utbildning och tillgångar kommer att minska. Män har dessutom antagligen lättare att leva utan kvinnor än tvärtom (biologiskt är det mannen/hanen som försöker få kontakt med kvinnor/honor - kvinnor gillar oftast att bli uppmärksammade och dejtade för att sedan kunna välja). De män som sätter kvinnors SMV till noll gör att kvinnors relationsmakt över MGTOW:s försvinner.


Begränsning av åsikts- och yttrandefrihet - de som försöker kontrollera andras tankar

(Limitation of freedom of opinions and of speech - those who try to control the thoughts of others)


Särskilt viktig är frågan om yttrandefrihet - det är helt klart att de som aktivt försöker analysera obalan-ser mellan män och kvinnor är utsatta för ett politiskt baserat censurtryck. Jag tänker särskilt på Better Bachelor samt Strong Successful Male ("Billy") på YouTube men också andra som utsatts - både män och kvinnor - här en kommentar om censuren på YouTube mm av "NollaGirl504" (i New Orleans):

Walking On Eggshells. Den agenda man förstår ligger bakom censurtrycket handlar om att man vill slå sönder kärnfamiljer. Inbyggt i agendan ligger, i strid med FN:s Barnkonvention, ett förakt för barns släktidentitet - från vissa håll sägs det rent ut att biologiska/genetiska föräldrar inte är intressanta (logiska följder av detta klarar nog de flesta att tänka ut). Även i Sverige förekommer ett censurtryck - inte minst mot PA-begreppet - vid senare tillfälle ska dessa uppenbara åsiktsförtryck lyftas fram mer ordentligt:


Det är som om man läste Orwells böcker fast det handlar om verkligheten - medvetna försök att mani-pulera begrepp - eller t o m förbjuda dem: Det finns de som exempelvis vill förbjuda användningen av ordet umgängessabotage, användningen av begreppet "politiskt korrekt" och användningen av begrep-pet parental alienation/föräldraalienation. Två begrepp som hamnat i NySpråket är feminism respektive liberal (särskilt i den engelskspråkiga världen) - alltså vad man lägger i begreppen och hur detta används för att manipulera människor:


Orden feminism respektive liberal

(The words feminism and liberal)


De flesta människor associerar antagligen ordet feminism med uppfattningen att män och kvinnor ska ha samma lön för samma arbete, samma möjligheter på arbetsmarknaden mm. Under taket feminism förekommer emellertid en mindre andel människor som, om man ser till hur de agerar, förenklat inne-bär att män både ska utnyttjas och att de inte behövs (!). Dessa kan kallas extremfeminister, radikala femi-nister eller något annat med liknande innebörd. Vad de senare gärna gör i offentliga debattsammanhang är att de talar om sig själva som feminister och hoppas säkert att med detta få med sig så många som möjligt av de som lägger en neutral bemärkelse i begreppet. Dessas syften är att slå sönder kärnfamiljen som ett led i en revolution (se nedan). Om denna distinktion inte klargörs blir resonemangen om vad feminister står för felaktiga. Detta är emellertid en förenkling - när man studerar begreppet fe-minism finner man ett mer nyanserat språk - den som kallar sig eller någon annan feminist bör avkrävas en förklaring till vad han eller hon menar med ordet. Dels talar man om  tre vågor av feminism (se ne-dan), dels används kombineras ordet med attribuerande förklaringar, utöver de ovan nämnda, såsom exempelvis): Traditionell feminism (första vågens feminism där femininitet alltjämt ses positiv och är intakt), liberal feminism,  fundamentalistisk feminism, socialistisk feminism, marxistisk feminism, samt femifascism. Oavsett vad man tycker om dessa och kanske ytterligare andra varianter är det bra att vara medveten om att det finns olika tolkningar av begreppet och att dessa används i politiska syften.


Christina Hoff Sommers, amerikansk filosofiprofessor mm, har särskilt analyserat begreppet feminism där hon i sin bok Who stole feminism? (1995) förklarar hur kvinnor (som kallar sig feminister) förråder andra kvinnor. De radikala feministerna agerar som om de vore en överlägsen version av mänsklighe-ten - det blir i praktiken en slags rasism mot män där det anses OK att påstå vad som helst negativt om män emot fakta och vad som är ens möjligt eller rimligt.


För att ingen ska tvivla på vikten av att man klargör vad feminism i sin radikala ver-sion innebär och varifrån filosofin kommer - här några namn och citat:


Simone De Beauvoir (1908-1986): Hon nedvärderade och gav sig på moderskapet, nedvärderade hus-hållsarbete samt förolämpade femininitet - här några citat (översatta från franska till engelska): 

“That the child is the supreme aim of the woman is a statement having precisely the value of an advertising slogan.”

 “Few tasks are more like the torture of Sisyphus* than housework with its endless repetition.”

“To be feminine is to show oneself as weak, futile, passive and docile.”

* Sisyfus är en kung i grekisk mytologi. Myten handlade om diverse dödsgudar, krigsguden Ares och andra. Sisyfus skulle döaas men det gick inte - han hade kul med sin fru istället. Som straff dömdes han till ett meningslöst evighets-arbete med ett stort stenblock (för att bli fri).

I sin bok Le Deuxième Sexe (det andra könet, 1949), som ibland betraktats som startskottet till andra vågens feminism, framförde De Beauvoir idén att kön är en social  konstruktion. Andra vågens feminism lämnar stadiet "kvinnlig rösträtt, lika lön för lika arbete samt så långt det går samma möjligheter för män och kvinnor" och har som mål do-minans och makt över mannen - en ambition som alltmer började segla upp under 1960-talet. Tredje vågens femi-nism har hakat på idén om att "kön är en social konstruktion" - bland annat genom den amerikanska filosofen och könsteoretikern Judith Butler (1956-, Butler verkar sakna de mest grundläggande kunskaper i biologi). Till tredje vå-gens feminism hör också uppfattningen att "män inte behövs" och att de i praktiken bara ska beskattas och helst behandlas så de elimineras så fort som möjligt. En ologisk sida med detta är att om kön är en konstruktion finns det ju ingen skillnad mellan mellan män och kvinnor och i så fall behöver man inte ens se män som ett problem. En sak som de som hävdar att män inte behövs inte tagit ställning till är hur man ska få kvinnor att i högre grad välja att bli rör-mokare, avloppstekniker, snickare, elektriker,  kroppsligt krävande byggarbetare, gruvarbetare, svetsare, arbete på oljeplattformar m fl yrken. Psykologen Jordan Peterson (professor i psykologi, University of Toronto) menar att den här inställningen är uttryck för en extrem narcissism. Barnens välmående och fördel av att få växa upp med en pappa verkar inte diskuteras av andra och tredje vågen feminister.


Linda Gordon (1940-): “The nuclear family must be destroyed… whatever its ultimate meaning, the break-up of families now is an objectively revolutionary process.”


Kate Millett (1934-2017): "To complete destruction of traditional marriage and the nuclear family is the ‘revolutionary or utopian’ goal of feminism.”


Valerie Jean Solanas* (1936-1988) & Judith A. Solanas Martinez (f. cirka 1939)  "Life" in this "society" being, at best, an utter bore and no aspect of "society" being at all relevant to women, there remains to civic-minded, responsible, thrill-seeking females only to overthrow the government, eliminate the money system, institute complete automation and eliminate the male sex."  (SCUM** Manifest, 1967).

* Ifall någon skulle tvivla på dessa systrars våldsmentalitet: Valerie Jean Solanas sköt år 1968 med tre kulor Andy Warhol men han överlevde. Hon sköt också ett par andra män med några kulor men även de överlevde.  ** Se även "Så utrotar vi männen" (Eva Moberg, SvD, 26 februari, 2005) - SCUM har tolkats både som substantiv (avskum, slöd-der, pack...) och som en akronym ("Society for Cutting Up Men") men Valerie menade det skulle vara i betydelsen substantiv... Allt detta ska vara "roligt" men är mest en otrevlig och låg nivå - kanske därför SvD publicerade det.Signaturen Better Bachelor på YouTube förklarar i många av sina videos hur feminism och "Jag-också"-rörelsen) i förlängningen förstört den tidigare naturliga relationen mellan män och kvinnor och t o m nu nästan omöjliggör långsiktiga relationer. Förklaringen är att många män nu blivit rädda för kvinnor (och även tvärtom - vem skulle köpa äpplen om några procent av dem var förgiftade? I datingsamman-hanget kan man säga att flera procent av dem kan anses som ruttna (och samma sak gäller männen). Det är en statistiskt sett hög risk!). Här ett exempel:

Long term relationships don't exist anymore. YouTube, 23 november, 2019 (22 min).


Det märks numera också ett flertal personer med många följare på sociala medier som satt fingret på ordet feminist och hur det missförstås och hur somliga nästan försöker sätta likhetstecken mellan ordet feminist och ordet kvinna. Ett exempel på detta är kvinnomarcherna i USA där det inte ens finns en utkristalliserad agenda (som i exempelvis om klimatfrågan eller meningsskiljaktigheter om aborter) - läser man vad som står på plakaten så uttrycks där missnöje med många helt olika politiska frågor - eller inte ens något klart budskap alls - dvs att de är bara är arga i största allmänhet. Det vore därför mer logiskt om dessa missnöjesdemonstrationer kanaliserades genom antingen existerande politiska partier - eller att nya partier bildades för att fånga upp de teman som trots allt ändå finns. Det är inte jag (BC) som satt fingret på detta utan andra - här några exempel där familjepolitik utgör en större eller mindre del av sammanhanget:


NollaGirl504, Feminism Is Destroying the Family, YouTube, 22 februari, 2017.

Kommentar: "NollaGirl504" syftar på den del av New Orleansområdet som har riktnumret 504. Hon hade febr 2021 102 000 prenumeranter. NollaGirl övergavs som ettåring av sin mamma som var ext-remt narcissistisk och tog en feministisk väg genom livet där hon aldrig arbetade utan istället överlev-de genom att utnyttja män. De som tog hand om NollaGirl var hennes farföräldrar som var motsatsen till narcissister. NollaGirl har gjort många videos som handlar om vikten av att familjer håller ihop.


Så här säger Suzanne Venker: "Feminism isn't about equal rights, nor is it about providing women with choices. I don't care how pretty feminists package their agenda-the mission is clear: Feminism is a war on men. It's time to say what no one else will: the sexual revolution was a disaster. Modern men have no respect for modern women and vice versa. Marriage has turned into a compe-tition rather than a partnership. Dating is defunct and any reference to gender differences it met with skepticism or outright derision. Post-feminist America thinks males and females are virtually identical. We've become genderless. "


På motsvarande sätt har begreppet liberal kommit att förvrängas: De flesta lägger tolerant som en del av innebörden av liberal - och just därför kallar människor, som inte alls visar tolerans till att oliktänkande får komma till tals, sig liberaler när de i själva verket är raka motsatsen: illiberaler*. Dessa exempel är NySpråk (NewSpeak) i praktiken. Denna begreppsförvrängning märks särskilt tydligt bland studenter i Kanada och i viss mån i USA men fenomenet apas efter i fler länder. Det är knappast förvånande att en del av detta fenomen särskilt framförts av en professor i engelska (Janice Fiamengo vid University of Ottawa i Kanada - se videos på YouTube). Ordet liberal skapar numera mer förvirring än klarhet.


Bakom denna semantiska gymnastik ligger mörka krafter vill kontrollera vad folk ska kunna diskutera och resonera om - eller - annorlunda uttryckt som vill tankereformera och hjärntvätta människor så de ska gå att styra.


* Gravitahn, Social Justice Warriors - why universities became crazy and how to fight back - Jonathan Haidt.YouTube, 16 december 2016 (16 min). Jonathan Haidt är amerikansk socialpsykolog.


Begreppet PUA - PickUp Artist


PUA syftar på ett psykologiskt spel som går ut på att hitta en partner (långsiktig relation) men som näs-tan alltid misslyckats - inte minst pga att många PUA:s ljög om sin status på olika sätt. De flesta PUA:s har säkert varit män. PUA-beteendet har nog väsentligen slagits ut pga en kombination av ekonomiska faktorer samt online dating.


----


OBSERVERA alltså att denna sida sedan 2020 är under aktiv uppbyggnad. Antalet länkar om det ena eller andra kan jag (BC) inte veta något om på förhand och det kan därför  mycket väl bli en obalans beroende på vad jag hittar och i vilken ordning jag letar. Det övergripande är att försöka förstå driv-krafterna bakom att kärnfamiljer slås sönder allt mer i västländer. Vem eller vilka har en nytta av det?


De kategorier av källor länkas här inkluderar:

(The categories of sources linked here include:)


1. Artiklar mm som belyser värdet för barn av att familjer inte splittras.

(Articles and other sources which show the value for children that families are kept together.)


Kimberely Bainbridge, Getting married can be a wealthy proposition (Love and Money). CNBC, 15 februari, 2017.


Susan L. Brown, Marriage and Child Well-Being: Research and Policy Perspectives. Journal of Marriage and the Family, Vol. 72(5), 2010:1059-1077.


NollaGirl504, Clarifying My Opinion on Single Mothers & their Privilege. YouTube, 28 februari, 2018 (10 min).


Webbplatsen fathers.com innehåller massvis av relevant statistik mm som belyser skadorna barn drab-bas av när de växer upp utan sin pappa. Säkert gäller det mesta av detta även barn som växer upp utan sin mamma. Informationen går delvis minst 60 år bakåt i tiden. Därför är det märkligt att vi i Sverige har en politik som gynnar mer eller mindre tokiga föräldrar att med socialtjänsters hjälp - och på de mest partiska och osakliga grunder - sparka ut den andra föräldern ur barnens liv. Vad tror våra be-slutsfattare kommer att hända? Att allt kommer att bli bättre? Statistiken går inte att vifta bort: Den är grym - mot barnen - mot familjer - och mot samhället i stort - oavsett vilket land vi betraktar.


2. Artiklar mm där synen på föräldraskap och "kärnfamiljen" diskuteras.

(Articles and other sources where the view of parenthood and "the nuclear family" is discussed.)


Richard Cooper, What is Briffaults Law? Entrepreneurs in cars, YouTube, Publikationsår oklart.

Kommentar: Detta inlägg syftar delvis på relationen mellan honor och hannar ex vis bland primater. När hannen inte längre är användbar dumpas han. I videon refereras en liten episod med en man som träffade en ensamstående mamma. Mannen frågade henne varför hon skilde sig. Svar: När hennes man kom hem från jobbet ville han vara med familjen - med barnen och henne och vara en pappa - och hon tyckte det var tråkigt.... (från ca 5 min 15 s in i videon).


Bella DePaulo, Around the World, Marriage Is Declining, Singles Are Rising: Why it matters that glo-bally, fewer people are married, more are living single. Psychology Today, 17 August, 2019.

Kommentar: Konsekvensbeskrivningen av avslutade relationer (där barn ingår i bilden) är negativt vinklad eftersom författaren inte diskuterar vare sig barnens eller mannens perspektiv. Visserligen är källan bakom artikeln en FN-rapport som utgår från kvinnors perpektiv men ska man diskutera det i ett relationssammanhang kan man inte gå förbi män som om de inte finns.


Bella DePaulo, Half of Singles Don’t Want a Relationship or Even a Date: Many singles like being single and have more important priorities than coupling. Psychology Today, 21 August, 2020.


James Gallagher, Fertility rate: 'Jaw-dropping' global crash in children being born. BBC News, 15 July, 2020.


Tim Goeglein & Craig Osten, Latest Marriage Data Suggest Dark Future For America If Things Don't Change Fast. The Federalist, 20 August, 2020.

Kommentar: Jag (BC) delar inte författarnas religiösa grund för det artikeln tar upp - den grunden be-hövs inte för att förstå mekanismerna. Min avsikt med denna webbplats är inte att diskutera religions-frågor. Emellertid instämmer jag med artikelförfattarna om det som förklarar nedbrytningen av kärn-familjer och vad konsekvenserna av detta medför. PA, som inte diskuteras i artikeln, är i sammanhanget ett verktyg som snabbar på fenomenen med kärnfamiljer som havererar, ökad psykisk ohälsa i samhäl-let, människor som inte vill ha, eller kan hitta en partner etc.


Melkorka Licea, Singles are having kids with strangers as part of the co-parenting trend. New York Post, 6 July, 2020. 


Daniel T. Lichter, Marriage as Public Policy. Progressive Policy Institute, september, 2001.


NollaGirl504, Ladies, Stop Using Your Children As Pawns. YouTube, 21 december, 2016 (11,5 min).

My Tips on Having A Successful Marriage. YouTube, 28 maj, 2020.

Kommentar: NollaGirl504 diskuterar i en annan YouTubevideo MGTOW där hon menar att det är resultatet av feminism och en skyddsreaktion mot västvärldens medelkvinna som håller på att bli en självisk narcissist.


Suzanne Venker, Why Men Are Slackers and Women Are Single. National Review, 20 February, 2012.

Suzanne Venker, The Divorce Industry and the Myth of the Deadbeat Dad: Stephen Baskerville, PhD (intervju med Bakersville, doktor, "Political Science").YouTube, 14 juni, 2020 (51 min). Dr. Bakersville har beskrivits som en ledande auktoritet på skilsmässor, vårdnadstvister och familjerättssystemet.

 

3. Artiklar mm som pekar på att skevheter ("utbud-efterfrågan") existerar på äkten-skapsmarknaden. Mäns högre dödsrisker i samband med arbetsliv, uppfattningen att mäns liv är mindre värda än kvinnors.

(Articles and other sources which point at a skewed ("supply and demand") marriage market. Men's higher death risks in the occupational context, the opinion that men's lives are less woth that that of women.)


Bettina Arndt (?), Why women lose the dating game. Sydney Morning Herald, 22 april 2012.


Better Bachelor, 58 year old says no quality men want her (They're dating younger women). YouTube, 12 juni 2020 (14,5 min).

My rant of the week. A woman's advocate is stunned no men want to date her, ZERO self awareness. YouTube, 10 augusti, 2020 (21 min). ("I am also afraid that I'm gonna come off as too harsh and dominant which could easily scare guys away". Better Bachelor responds: "No, it's not scaring them away, they're doing a risk analysis, an assessment, or a cost-benefit analysis." (14 min 52 s ->))

The last and perhaps most important video of 2020. YouTube, 30 december, 2020 (45 min). Den här videon innehåller en omfattande överblick av mäns nytta i samhället och också de risker män tar som många kvinnor slipper. Ett budskap är att för många av de nämnda jobben råder ingen diskriminering mot kvinnor - istället är det så att kvinnor statistiskt sett inte söker sig till vissa jobb såsom exempelvis inom elektroteknik och elnätsindustri, olje-, gas- och gruvindustri, flygindustrin (pilot, flygmekaniker, flygledare men med bl a undantaget flygvärdinna) rörmokeri, avfallshantering, bilindustri, åkeri (last-bilschaufför), kärnkraftteknik mm. Den skeva statistiken beror i allt väsentligt på att de flesta kvinnor inte vill ha dessa jobb. I videon diskuterar Joker (Better Bachelor) också sammanhanget med män som tar livet av sig där vårdnadstvister och vad de oftast resulterar i är en nyckelfaktor.


Faima Bakar, Broke men are making it hard for women to marry.  Metro.co.uk, 8 september, 2019.


Read more: https://metro.co.uk/2019/09/08/broke-men-are-making-it-hard-for-women-to-marry-10706880/?ito=cbshare

Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/


Gerard Baker, A good man is even harder to find: The future of mating looks grim as more educated women compete for fewer eligible males. Wall Street Journal, 4 oktober, 2019.


Rebecca Barrett, Married Woman Reacts to Why Modern Women are Still Single. YouTube, 20 maj, 2021 (19 min).


Jon Birger, Date-onomics: How Dating Became a Lopsided Numbers Game, Workman Publishing, 2015:1-224.


Lydia Catling, Divorced single mother, 33, says she has no problem getting dates with men who call her 'beautiful' but claims she's been dumped 30 times because they see her two children as 'baggage'. Daily Mail, 7 augusti, 2020. Den här till synes vardagliga artikeln belyser förmodligen ett rätt symptomatiskt och generellt problem: Kvinnan dumpar mannen efter några år och nu vill hon ha en ny som ska för-sörja hennes barn med en annan man. De flesta män förstår varningssignalen och aktar sig oavsett om de är MGTOW:s eller inte. De i passande ålder har antingen redan gift sig och skaffat stabila förhållan-den - eller är - med tanke på hur soc- och rättssystem fungerar till mannens nackdel i många länder - rädda för att förlora hem, jobb och andra tillgångar.


Lauren Chen, Women REFUSE TO DATE POORER Men? (Hypergamy vs. Feminism) | Ep 89, YouTube, 8 oktober, 2019 (15 min).


Aaron Clarey, Why Great Gen Z Men Will Likely Never Marry, YouTube, 3 februari, 2020 (23 min).

Anm. Aaron Clarey, författare mm, är en känd kritiker av (det amerikanska) skolsystemet samt femi-nism. Det är troligt att, med tanke på de resonemang Clarey för, han bl a har en bakgrund i ekonomi.


William Collins, The Empathy Gap: Male Disadvantages and the Mechanisms of Their Neglect. 2019.


Diana Davison, Are You A Man or A Mule? YouTube, 23 mars, 2015 (19 min).


Arun Eden-Lewis, Where Have All the Good Men Gone? The Dating Reality for Women Seeking The One. Elephant Journal, 13 april, 2017.


Paul Elam (A voice for men), Do Men Have The Power? Male Privilege vs. Male Disposability.

Cassie Jaye, YouTube,  28 augusti, 2017 (11 min 40 s). En del av underlaget till filmen The Red Pill.


Georgia Free, Thoughts on hypergamy (as a woman). YouTube, 15 september, 2018 (14 min).


Hannah Frishberg, Women are struggling to find men who make as much money as they do. New York Post, 25 september, 2019.


Stephanie Gutmann, Why is a good man so hard to find? Blame the war on boys and men. New York Post, 27 September, 2019.


Melanie Hamlett, Men Have No Friends and Women Bear the Burden. Bazaar, 2 maj, 2019.


Alana Kirk, Where have all the good men gone? These sassy, sophisticated, solvent women say they are struggling to find other halves that can measure up. Daily Mail, 2 augusti, 2017.


Daniel T. Lichter, Joseph P. Price & Jeffrey M. Swigert, Mismatches in the Marriage Market. Journal of  Marriage and Family, Vol. 82(2), 2020:796-809.


NollaGirl504, The Left's War Against Men. YouTube, 12 augusti, 2020 (9 min 42 s).


Mark J. Perry, 2021 Update: “For every 100 girls…..” Part I. American Enterprise Institute, 1 November, 2021.


Tim Daniel Pool, Feminists PANIC Over Women Abandoning Feminism Because Men Won't Date Feminists. Timcast, YouTube, 28 januari, 2020 (11 min).

Tim Daniel Pool, Feminist Politics Has Made Dating Nearly IMPOSSIBLE. Timcast, YouTube, 19 feb-ruari, 2020 (18 min). Inledningsvis en hänvisning till en svensk studie. Tim är en amerikansk journalist som regelbundet och analytiskt kommenterar politiska nyheter inklusive frågor som rör relationskon-flikter. Om man lägger ihop alla hans prenumeranter och följare uppgår de till minst ett par miljoner (2 aug. 2020). Tim var år 2017 i Malmö respektive Rinkeby - ett besök man kan läsa om på exempelvis Wikipedia.


Emine Saner, The dating gap: why the odds are stacked against female graduates finding a like-minded man (Interview). The Guardian, 10 november, 2015.


Strong Successful Male, Men Blamed For Plummeting Marriage Rate. YouTube, 20 april, 2020 (14 min).


John M. Townsend, Sex differences in sexuality among medical students: Effects of increasing socioeco-nomic status. Archives of Sexual Behavior, Vol. 16(5), 1987:425-444.


Tracy McVeigh, Online dating leaves middle-aged women in 'single wilderness'. The Guardian, 10 juli, 2011.


Emily Zanotti, Feminists Freak Out After Discovering Men Don’t Want To Date ‘Woke’ Women. The Daily Wire, 23 januari, 2020.


Minda Zetlin, Marriage Mismatch? Research Shows Today's Single Men Don't Meet Single Women's ExpectationsPotential husbands earn less than the women who date them may be hoping. Inc., 25 oktober, 2019.


4. Om vissa feministers attacker mot män

(About some feminists' attacks against men)


Roma Army, Mentioning Men’s Rights To A Radical Feminist. YouTube, 25 februari, 2021 (1,5 min).


Miranda Devine, Curse of the Frightbats: Feminism’s Final Salvo. Justice for Men & Boys, & the women who love them, YouTube, 27 juni, 2017 (45,5 min).

(Kommentarer: 1. På svenska ungefär "Skräckfladdermössens förbannelse" - ordet frightbat myntades av den austra-liensiske journalisten Tim Blair för att beskriva vänsterorienterade feminister -  ordet bat betyder även slagträ - och syftar alltså på dessa kvinnors redskap. 2. ICMI = International Conference of Men's Issues.)


Miranda Devine, Chivalry isn’t dead, it’s been criminalised. The Daily Telegraph (Australien), 17 decem-ber, 2017.


NollaGirl504, Man Spreading? A Term Coined By Feminists. YouTube, 28 mars, 2017 (6 min).

Toxic Masculinity. YouTube, 20 mars, 2019 (6 min).


Camille Paglia (professor, Univ. Philadelphia), Women should regard men with a mix of gratitude and rational fear. The Mill Series, YouTube, 2 november, 2017 (14,3 min). Paglia kan ses som en anti-feminist-feminist. Paglias far- och morföräldrar samt hennes mamma var alla födda i Italien. Paglia säger med anledning av sin ena bok "Free Women, Free Men, I'm calling for an end of the sex war in feminism". Hon har en djup insikt i hur de olika faserna av feminism fungerat och säger mycket


Suzanne Venker, The war on men, WND Books (2013).


Sydney Watson, The Insidious War on Men: The Destruction of Masculinity. YouTube, 5 december, 2020 (21 min).


5. Manosphere inklusive MGTOW-män som förklarar varför de - trots ofta bra ut-bildning och resurser valt att leva ett liv utan kvinnor (Ordet "manosphere" är mycket brett och de olika undergrupperna kan inte slås ihop som synonyma). Män som diskuterar problem och risker med att umgås med kvinnor och vice versa.


Signaturen steve638ify (Kommentar till: Why marriage doesn't work anymore, Realizing Redpill, YouTube, 28  september, 2021). "Marriage is a financial death trap for men. I can not understand how any man would want that terrible contract."


Signaturen JO (YouTube, 23 december, 2020) - kommentar till Better Bachelor *:

"I lost everything in my 40's and dated 20-year-olds exclusively. Not on purpose, but the women my age scoffed at me for being broke and the young ladies were just happy that I paid attention to them, didn't play video games all day, go drinking with my boys and try to fuck their friends. Now I'm mid 50's and have everything I want, two houses, cars...all the toys, and no GF*...not gonna risk everything again."

*   Where have all the men gone? Not an expression, but the truth, 21 december, 2020 (30 min).

** GF = Girlfriend.


Kommentarer skrivna under loppet av en timme (26 april 2021) till YouTube-videon "Female Dating Coach Explains Why Men don't Want to Get Married Anymore" (Manosphere Highlights Daily, 26 april, 2021):

a/ Life Coach for Men: "1. Too many women just aren't worth marrying.  2. Marry her and you also marry the state and the state hates you."

b/ KnightsinShiningASMR:  "Why pay for the cow when every man in the village is getting it's milk for free?"

c/ Sean Garvey: "Marriage has absolutely no advantage. But a plethora of risk."

d/ Fred Striker: "I am a successful 52 year old man and oftentimes asked "why don't you get married". I always take advantage of the moment as it is almost always women, " I see no advantage to getting married, sell me on it?" The look in their eyes is almost priceless......."

e/ Amari Goodwin:  "But when the women rejects men wanting marriages we have to accept it."

f/ Gunsight One: "Avoiding marriage these days basically boils down to self preservation. Who wants to get married when 50% of all marriages fail, leaving the man to lose half of his assets in the process. No one would dare skydive out of plane if parachutes had a 50% failure rate."

g/ Ian Viste: "... I can hardly provide enough money to feed myself with this pandemic, I'd be damned if I were to somehow get married and have most of my stuff taken away from a divorce."Greg Adams, Why Is He Still Single? Why Good Men Choose To Remain Alone. YouTube, 15 juni, 2019 (10 min).


Better Bachelor (JOKER på YouTube):

A statistical look at the results of a fatherless generation and the disadvantages of generation Z. 18 April, 2020 (22 min).

It's like hooking up, marriage, kids and divorce all in one swipe. 16 July, 2020 (23 min).


Aaron Clarey, The Book of Numbers: Analyzing the ROI on the Pursuit of Women. 2020 (171 sidor som paperback). Kommentar Det finns rätt mycket information om boken på Amazon och man kan också gratisläsa några sidor där. Clareys analys bryter ned mannens kostnader som har med kvinnor att göra i tre kategorier: 1. Finna en kvinna (kvinnor) ("pursuit/aquisition costs). 2. Hålla igång relationen med kvinnan ("maintenance costs"). 3. Bli av med/förlora kvinnan ("disposable costs").


Aaron Clarey, Why Great Gen Z Men Will Likely Never Marry, YouTube, 3 februari, 2020 (23 min).


Rich Cooper (Entrepreneurs in Cars, många YouTubevideos återkommer med exempel).

Fokus på pengar, självbevarelsedrift och sexuell dynamik mellan könen.


Bella DePaulo, Half of All Singles Don’t Want a Relationship or a Date. Psychology Today, 21 aug., 2020.


Paul Elam (A Voice for Men), The Real Reasons to Not Get Married. An Ear for Men, YouTube, 2016.

Kommentar: Pga censur från YouTubes sida har Paul Elam flyttat en del av sina aktiviteter till BitChute.

Paul Elam är en av de som intervjuades i filmen The Red Pill.


Fox News, Did women kill chivalry? YouTube, 2 maj 2018 (6 min 11 s).


Entrepreneurs in Cars (Richard Cooper på YouTube):

5 Reasons Smart Men Avoid Marrying or Dating Single Moms. 16 maj 2020 (16 min).

(Kommentar: Viktig video som både män och kvinnor bör ta på allvar)


Alexander Grace, FALSE ACCUSATIONS: Yes I Want To Scare You. YouTube, 19 February, 2020 (11 min).


John Hawkins, Why More Men Than Ever View Marriage as a Bad Deal. PJ Media, 8 mars, 2018.


huMAN, Should men feel grateful for s-x in relationships? YouTube, 20 november, 2020 (7 min 37 s).

(Kommentar: huMAN diskuterar i sina videos bland annat ords innebörd, kärlek och etik)


Tyler Johnson, What MGTOW Future Looks Like in EU & MGTOW Could Have Saved Sociopath Chris Watts From Destruction. Viking Traveler, YouTube, 9 december, 2020 (12,5 min).


Jie Liang Lin, Antifeminism Online. Bokkapitel i Digital Environments. Ethnographic Perspectives across Global Online and Offline Spaces. (Urte Undine Frömming, Steffen Köhn & Samantha Fox, Eds.)

2017:77-96.


Mission, Feminism has liberated men - MGTOW. YouTube, 18 februari, 2020 (8 min).

Några citat: "...feminists have done everything they can to  denigrate and destroy the nuclear family, the family unit...they have done this 30 something single women that lived the hook-up life no longer have that option so they are jealous, they are resentful, they are suicidal, they are depressed - how they are coping with that is sabotaging and destroy all the other successful nuclear families that are out there..." (3 min 33 s -> 4 min 13 s) "...a major loss that you can no longer have these healthy happy families which did in fact exist to some degree before this stuff we are talking about happened post 2000." (6 min 40 s -> ) . "...you will also be supporting the mission to kind of fix these intergender dynamics and bring stability back to our society." (7 min 33 s -> 7 min 40 s).


NollaGirl504, MGTOW Its The Safest Choice. YouTube,  15 mars, 2017 (8 min).

("I have seen women destroy  men's lives with children, with divorce,... make a man's life a living hell")

NollaGirl504, MGTOW Its The Safest Choice Part 2. YouTube, 25 mars, 2017 (9 min 45 s).

Kommentar: I den här videon pekar NollaGirl504 på risken att hennes son i framtiden råkar ut för en kvinna som sätter in ett PA-beteende - NollaGirl504 nämner inte PA men i praktiken är det nog en rimlig tolkning att det är vad hon åsyftar.


Sandman, Why She Hates MGTOW. YouTube, 16 november, 2014 (10,5 min).


Shawn T. Smith, The Tactical Guide to Women: How Men Can Manage Risk in Dating and Marriage. mesa PRESS, september, 2017.


Strong Succesful Male, Why Women Are Losing The Dating Game. YouTube, 29 augusti, 2020.


Här en kvinna som kombinerat vantolkat eller inte förstått vad MGTOW handlar om:

Laura Bates, Men going their own way: the rise of a toxic male separatist movement. The Guardian, 26 augusti, 2020.


6. Om falska anklagelser, manipulationer etc.

(About false accusations, manipulations etc.)


Det finns både män och kvinnor som har som livsstil att ljuga och manipulera. Detta är särskilt rele-vant i sammanhangen vårdnadstvister och inte minst PA. Alienerande föräldrar tänker och agerar nästan alltid som kriminella (Stanton E. Samenow, Parental Alienation: Five Errors in Thinking: Alienators think like criminals. Psychology Today, 25 May, 2019.). Frågan om hur vanligt det är med falska påståenden om den andra föräldern vid vårdnadstvister ges många svar. Några menar att det maximalt handlar om 2 %, andra menar att det är över 50 %. Jag (BC) ger här de källor jag hittar på detta tema och jag tar tacksamt emot fler så det går att få en rimlig uppfattning om förekomsten. Min per-sonliga uppfattning om detta är att falska påståenden är mycket vanliga vid vårdnadstvister. Förklaringen är enkel: Den förälder som vill radera ut den andra föräldern ur barnens liv har mycket att "vinna" på att ljuga och manipulera, risken att bli avslöjad  är låg och skulle lögnerna ändå komma fram är konsekvenserna oftast ringa. Alienerande föräldrar anser sig dessutom oftast berättigade till att strunta i myndighetsbeslut och både utnyttjar och föraktar givetvis rättssystemet.


Bertil Begander (25 års erfarenhet som familjerättsadvokat): "Det finns ingenstans som lögner står som spön i backen, som de gör i rättssalen" (från artikel av Elvira Lagerström Dyrssen: Advokatens skarpa kritik - mot svenska rättssystemet. KvällsPosten/Expressen, 18 oktober, 2018).

Diana Davison, The Psychology of Women. YouTube, 9 december, 2014 (18,5 min).


7. Om och av feminister m fl som öppet deklarerar att man ska akta sig för äkten-skap och/eller att män inte behövs, drivkrafter bakom skilsmässor mm.

(About and of feminists and other who openly declare that one should avoid marriage and/or that men are not needed, driving forces behind divorces etc.)


Better Bachelor (Joker),

Dripping with irony, women are upset when treated equally with child custody. YouTube, 13 januari, 2020 (14 min).

End men, make them go away, we don't need them.....right? YouTube, 17 oktober, 2020 (19 min).

The last and perhaps most important video of 2020. YouTube, 30 december, 2020 (45 min). Den här videon innehåller en omfattande överblick av mäns nytta i samhället och också de risker män tar som många kvinnor slipper. Man behöver bara lyssna på någon minut av videon efter ca 7 minuter för att bli övertygad om att om män inte gick till jobbet en dag skulle samhället direkt lamslås. Jag (BC) rekom-menderar emellertid intresserade att se hela videon eftersom den innehåller viktig information.


Susan Cox, 11 Reasons not to get Married. Feminist Current, 12 februari, 2016.


Latoya Gale & Claire Toureille, 'We have to erase men': Lesbian author who urges women to 'eradicate' men from their lives racks up 5 star reviews on Amazon - but some argue it's 'a form of apartheid'. Daily Mail, 23 oktober, 2020. Kommentar: Jag (BC) respekterar att människor ska få leva som de vill så länge de inte skadar andra. Om t ex en kvinna vill leva med tre män eller tvärtom har varken jag eller staten med det att göra. Emellertid kommer dettta i ett annat perspektiv när en person, som i detta fall Alice Coffin,  aktivt förordar att alla andra ska anamma samma livvsstil - särskilt om denna går emot den biologi som på ett naturligt sätt selekterats fram genom årmiljonerna. Åsikterna om Coffins nok Le Génie lesbien (OBS - inte La Génie lesbienne eller något liknande) på Amazon är extremt polariserade - vissa tycker att boken är tråkig, fylld av hat, smuts och osakligheter eller t o m ska ses som ett hatbrott- andra att boken är mycket bra. I boken förordas att kvinnor, för att frigöra sig från män, helt ska elimi-nera män ur sitt liv. Bokens titel syftar på begreppet "geni" därför att det associeras med män.


Randi Gunther, Why Great Husbands Are Being Abandoned. Huffington Post, 13 oktober, 2014.


Meghan-Murphy (XoJane/Jane Pratt?), Unpopular Opinion: Marriage will never be a feminist choice, 2013.


NollaGirl504, Feminism Plays A Big Role in High Divorce Rate. YouTube, 9 augusti, 2020 (11 min).

Kommentar: "NollaGirl504" syftar på riktnumret 504 i New Orleansområdet.


Strong Successful Male, Feminist Says "Women Marrying Less Because They Don't Need Men Anymore". YouTube, 19 juli 2020 (19 min).


Sydney Watson, Apparently, fathers are now UNNECESSARY. YouTube, 26 februari, 2019 (16 min).


Kim Willsher, Interview: 'We should have the right not to like men': the French writer at centre of literary storm. The Guardian, 10 september, 2020. Artikeln handlar om fransyskan Pauline Harmange som skrivit boken Moi les hommes, je les déteste  ("Jag hatar män") som publiceras på engelska i januari 2021. När franska myndigheter försökte stoppa boken gick försäljningen upp som en raket.

8. Kvinnor som undrar vart alla bra män tagit vägen - och män som förklarar.

(Women who wonder where all the good men have gone - and men who explain.)


John DeVore, Where all the good guys are. CNN, 11 december, 2009.


Timcast IRL, Psychologist Warns Men NOT To Date Feminists, Feminist Dating Ideals Are A LOST Cause. YouTube, 29 februari, 2020 (16,5 min).


Manosphere Highlights Daily, Women React to Tomi Larhen "Men are trash" rant. YouTube, 18 augus-ti, 2020 (5 min).


Manosphere Highlights Daily, Women tell You " Where Have all the GOOD men gone". YouTube, 23 december 2020 (6 min).


Sandman, 45 Year Old Female Wants My Advice - MGTOW. YouTube, 12 november, 2017 (11,5 min).


Via Strong Successful Male

Longterm wealthy boyfriend doesn't want to marry..., Reddit, Cirka 2016.

Men are sharing stories of the times they've walked out of dates. July 6, 2020 (From Cosmopolitan).

Man Kicks Out New Wife & Stepdaughter (After A Year Of Disrespect & Property Damage). YouTube, 21 augusti, 2020.


Why Sigma Males Don't Approach Women Anymore. Wise Thinker, YouTube, 8 dec., 2022 (13 min).


Emely Zanotti, Feminists Freak Out After Discovering Men Don’t Want To Date ‘Woke’ Women. Daily Wire, 23 januari 2020.


9. Erfarenheter från match-making, on-linedejting - "kraven" som män respektive kvinnor ställer på en partner av motsatta könet, "serial daters" mm.

(Experiences from match-making, online dating - "the musts" that men and women respectively demand from a partner of the opposite gender, "serial daters" and related topics.)


Det är helt klart att stora delar av dejtingmarknaden inte längre fungerar. Väsentligen verkar det vara minst två krafter som samverkar:


9.1. Att feminismen, av politiska skäl, drivits så långt att seriösa män som vill satsa på familjeliv "försvunnit" (de ut-bildar sig och bygger upp sina karriärer och har antingen redan gift sig med unga tjejer som vill ha familjeliv, eller så är de äldre och har blivit MGTOWs). Massor av män har blivit bortskrämda av alla kvinnor som ser män som slit och slängvara och inte drar sig för att ljuga om övergrepp mm för att sno åt sig deras resurser (och gemensamma barn). En del av dessa kvinnor och även män är sjukliga Cluster B-människor - delar av samhället är enligt min mening nu sjukligt narcissistiska. Att det blivit så beror i allt väsentligt på ett naivt och galet soc-rättssystem som möjliggjorts av naiva politiker som gått på radikalfeminismens agenda.


En allvarlig del i detta är att det är så lätt för en kvinna att hävda att hon utsatts för ett våldtäkt(sförsök) när det i själva verket handlat om något trivialt som en gammaldags tryckare på dansgolvet eller kanske t o m "fel blick" (dvs "fel man" tittade på hennes urringning eller något ditåt). Sen används dessa strunt-saker för att "bevisa" hur farliga alla män är med resultat att hela samhället skapar en paranoid rädsla för män - budskap som tutas i både flickor och pojkar redan före säg 6-7-årsåldern.


Hit hör sexfixering som skyfflas över på barn långt före puberteten - alltså paranoia om exempelvis nakenhet etc i sammanhang som inte har med sexualitet att göra och som barn inte kan förstå. Förr sprang småbarn runt nakna på badstränder och i stort sett ingen brydde sig om det eller skapade något hallå om saken. Visst - det finns tyvärr en-staka pedofiler - psykiskt sjuka människor som på alla sätt måste hållas efter men statistiskt sett torde dessa vara rätt sällsynta. Att skapa en kultur (såsom vissa politiker driver på) där alla exempelvis alla män ses som våldtäktsbenägna gör säkert en stor skada på den tidigare normala relationen mellan män och kvinnor.


MeToo-rörelsen har drivit på problemet så det slagit tillbaka mot kvinnor - statistiskt sett är nu fler manliga chefer obenägna eller till och med negativa till att anställa kvinnor de uppfattar som "snygga" därför att de är rädda att dessa exempelvis ska ställa till ett helv__e på jobbet. Det är helt enkelt tryggare att göra upp affärsplaner och annat med andra män än att riskera att kvinnan ljuger ihop något mot mannen efter ett normalt arbetsmöte: Se t ex "Modern Women ANGRY That Men AVOID Them At Work", Manhood, YouTube, April, 2023 (7 min).


9.2 Selektionsmekanismerna vid on-linedejting där: Dessa är kort sagt förfärliga - många kvinnor där verkar mest ha intresse av att få uppmärksamhet och bekräftelse och ska de ha en man ska det vara den de tror är "den bästa" - de är inte nöjda med att leta bland topp 1 på 100 utan dumpar rutinmässigt tusentals, vissa dumpar tiotusentals män baserat på idiotiska kriterier om att mannen måste vara si och så lång, ha si och så mycket resurser osv - helt hänsynslöst utan minsta tanke på mannens perspektiv, personlighet etc. Det här har gjort att seriöst inriktade män inte verkar bryr sig om dessa webbplatser över huvud taget. Kvar blir mest en massa människor som beter sig som idioter - vissa kvinnor tar efter ett par kontaktrundor av sig det mesta och även vissa män ska visa upp "utrustningen" på motsvarande sätt. Exempelvis has Better Bachelor på YouTube redogjort för detta dårhus med statistiska underlag som i sin tur andra tagit fram. Tycker verkligen synd om de som är unga idag och ska försöka hitta en livspartner.

För kvinnor som kanske kommit upp i 30-årsåldern och inser att radikalfeminismen till stor del förstört möjligheten till normalt familjeliv måste det naturliga för dem vara att säga ifrån ordentligt i politiska och andra sammanhang så framtida generationer inte drabbas på samma sätt. Förmodligen tar det ett par generationer att lägga om kursen men man måste börja - som det nu är idiotförklarar samhällsystemet både män och kvinnor.

Better Bachelor, Video Critique - Matchmaker (Rebecca Lynn Pope) quits working with women, they won't settle for less than Mr. Perfect. YouTube, 19 juni 2020 (26 min).


Kevin Carr, Dating Is Dead. TEDxWilmingtonSalon on YouTube, 20 mars 2017 (12 min).


Encounter Books, Six Reasons Why Men Are Avoiding Marriage, with Helen Smith, Ph.D.. YouTube, 3 juli, 2013 (3 min 46 s). Helen Smith är författare till boken "Men on Strike: Why Men Are Boycotting Marriage, Fatherhood, and the American Dream - and Why It Matters" (2013).


Karen Harradine, Feminists have ruined dating for women. Conservative Woman, 27 februari, 2017.


Brianna Holt, Confessions of a Former Serial Dater. New York Times, 11 April, 2020. I artikeln påpekas bland annat att kulturen med "dating apps" uppmuntrar personer med ett narcissistiskt beteende till att dra nytta av andra och sedan dumpa dem när de haft "kul" (dvs fått en tillfälig bekräftelse och lite under-hållning) - en seriös inställning till att skaffa familj etc ingår inte i beteendet. När den tillfälliga relatio-nen avslutats är det bara att gå tillbaka till appen och leta upp nästa offer.


Rebecca Lynn Pope, Why Women Have Totally Unrealistic Standards for Men, Dating, and Marriage. YouTube, 8 september, 2017 (21 min).


Rebecca Lynn Pope, Rebecca Lynn Pope Talks Women’s Unrealistic Expectations of Men, Healthy Romantic Standards + More. YouTube, 22 april, 2019 (61 min).


Kezia Noble, Why Men SHOULDN'T Rely On Dating Apps. YouTube, 8 september, 2020 (15 min).


"Think before you sleep", Why Men are Refusing to Date. YouTube, 26 mars, 2020 (16 min).


Annie White, Why Ms. Independent Can't Find Mr. Right. TEDxWilmingtonWomen onYouTube, 15 december, 2017 (11 min). "Men approach significantly less today than they did just ten years ago." "The next reason You have to start flirting first is because You are over on-line dating."


10. Frågor om lika lön för lika arbete för män respektive kvinnor - vad som menas med feminism. Extremfeminister/fundamentalistiska feminister som vill kon-trollera alla kvinnor mm.

(Questions relating to equal pay for the same job and for men and women respectively - what is meant by feminism. Extreme feminists/fundamental feminists who want to control all women etc.)


Helene Bergman, Kidnappad kvinnokamp blev manshat och statsfeminism. Helene Bergmans Blogg, 7 februari, 2012.


Steven Crowder, AMY SCHUMER DEMANDS CHRIS ROCK MONEY! Ironically Disproves 'Wage' Myth. YouTube, 24 augusti, 2017.


Bob Lewis, The Feminist Lie: It Was Never About Equality. Createspace Independent Publishing Platform, 2017.


Austin Petersen, Thomas Sowell Destroys Feminism and Racialism in under 5 minutes. YouTube, 4 oktober, 2013 (4 min 18 s). Denna interview av professor Sowell (ekonom, socialteoretiker och filosof) gjordes 1981 av juristen och feministaktivisten Harriet Pilpel.


11. Kvinnor/Anti-feminister som anser att jämlikhetssträvandena vridits över så kraftigt till mäns nackdel att detta nu blivit till en nackdel för kvinnor. Kvinnor som gått undercover eller på annat sätt rapporterat från "insidan" av feminism.

(Women/anti-feminists who are of the opinion that the equality ambitions have been driven so far to the disadvantage for men that this now has become negative for women. Women who went undercover or in other ways reported from the "inside" of feminism.)


Roma Army (Född i Rumänien men kom till Kanada som övergivet spädbarn. Aktivist för mäns rättigheter, anti-feminist). Roma har blivit avstängd från Facebook, fått ett flertal konton nedstängda på TikTok (10 gånger för att hon uttalat sig om mäns rättigheter) och Instagram mm. Hon har hotats, råkat ut för skadegörelser, anklagats för allt möjligt sattyg men inga sådana påståenden har kunnat beläggas. Det mesta tyder på att de som stått för otrevligheterna är människor som inte respekterar demokrati och yttrandefrihet etc.

I Am A Female MRA & Society Hates Me For It. YouTube, 2 januari, 2021 (7 min).

This Is The Reality Of Parent Alienation. YouTube, 19 februari, 2021 (4 min 51 s).

What Toxic Feminism Has Turned Chivalry Into. YouTube, 24 februari, 2021 (38 s).

Bettina Arndt (masterutbildning i psykologi, Australien)

Bettina Arndt on the Politics of Cleavage, YouTube, 20 september, 2017 (14 min 40 s).

Casualties of a Male Bashing Society - Part 4: Bettina Arndt. YouTube, 7 september, 2018 (43 min).

Male lust wilts under feminist attack. YouTube, 5 november, 2019 (30 min). Efter 5 min 31 s angående "incidenten" mellan Simona Sharoni (prof. Genusvetenskap) och Richard Lebow (prof. Politisk Teori) i en hiss i San Francisco: "This MeToo moment is a clear example of how we allow sexually oppressed humorless women to determine appro-priate behavior, controling male-female interaction, that most normal people would have found enjoyable. Many sensible men and women enjoy the erotic spark, the ___ (?) flirtatious male-female communication. We sat back and allowed this vivid group to take over cultural debate of such issues - to shame us into silence in our opinions."

Kommentar: Här är fingret rakt på problemet - att det normala sätt på vilket kvinnor och män historiskt inte-ragerar (detaljanalyserat av forskaren Desmond Morris) saboterats vilket i sin tur stör bland annat möjligheten till partnerbildning: Män skräms bort från arenan - sen undrar kvinnor varför "det inte finns några bra män".

Helene Bergman (svensk journalist som bl a ledde radioprogrammet Radio Ellen fram till mitten av 1980-talet). Feminist som fram till minst mitten av 1980-talet arbetade för mäns och kvinnors lika värde, rättigheter samt villkor på arbetsmarknaden men som så småningom - enligt henne själv - insåg att radikalfeminister kidnappat begreppet "feminism", döpt om det till jämställdhet och gjort det till ett maktredskap mot män på ett sätt som är skadligt för båda könen. Feminismen har enligt Bergman gått för långt och blivit icke-feminism och egoism. När hon ville publicera material om detta stoppades hon enligt egen uppgift. Därefter har hon snarast intagit en anti-feministisk hållning med syftning på den snedvridna maktkamp som uppstått.

Kvinnokampen kidnappades förvrängdes till statsfeminism. Helene Bergmans Blogg, 30 januari, 2012.

Renläriga feminister sexmotståndare. Helene Bergmans blogg, 31 januari, 2012.

Janet Bloomfield (Women against feminism)

Lauren Chen (Kanada), många bra videos på YouTube), Feminism's Attack on Families: The Impor-tance of Marriage & Children. YouTube, 23 maj 2017 (8 min). "Sadly, much of third wave feminism has become about entitlement and asking what the world can do for you. How you can benefit from different pau??? and how you can get an artificial leg-up ??? over men, or straight people, or white people or whatever. It seems like all feminisists try to do these days is to figure out the minimum amount of work for the maximum amount of return. Obviously all of those things go directly against what marriage is supposed to be about so unfortunately it kind of makes sense that feminisim would try to fight against it. While feminism teaches selfishness, marriage teaches selflessness."

Daisy Cousens (Australiensisk författare som också har något slags samarbete med SkyNews Austra-lia), Why International Men's Day has feminists freaked! YouTube, 18 november, 2018 (11,5 min), Vio-lence Against Men Is A Pervasive Problem (A Video In Two Parts). YouTube, 26 March, 2021 (18 min).

SJWs Are Psychopaths. Science Proves It. YouTube, 31 augusti, 2020 (17 min).

Edwina Currie, We Are Not All Feminists. YouTube, 1 maj, 2013 (17,5 min).

Pearl Davis (USA/England, flera anti-feministpräglade kanaler på sociala medier)

Diana Davison (Kanada, "Men's Rights Activist").

Miranda Devine, Curse of the Frightbats: Feminism’s Final Salvo. Justice for Men & Boys, & the women who love them, YouTube, 27 juni, 2017 (45,5 min). Miranda Devine har gjort många insatser för att belysa hur könskriget drivs av en begreppsapparat som leder tankar fel och döljer det hon kallar familjevåldsindustrin.

Julia Ebner, I went undercover with women social media extremists. They want traditional roles to return. ThePRINT, 22 mars, 2020.

Janice Fiamengo (professor i engelska, University of Ottawa, Kanada). Massvis av videos där hon tagit ställning mot extremfenimismen, "genusvetenskap" mm i universitetssammanhang. Hon har bland annat särskilt försvarat pojkars och mäns rättigheter att få utvecklas och existera på ett normalt jämställt sätt.Feminism, A Victim Mentality Disorder - TFF Episode 29. YouTube, 17 mars, 2016 (18 min).

Elizabeth Hobson ("Director of communications, Justice for Men & Boys (and the women who love them)"). Förenklat vill Hobson vill ha slut på könskriget.

Elizabeth Hobson, New Hate Crime in the UK: Misogyny. Philosohy Insights, YouTube, 18 september 2018 (10 min 28 s).

Christina Hoff Sommers (filosofiprofessor, anti-feminist med fokus på fakta, etik och logik). "Factual feminist" - skiljer på equity/equality feminism - jämlikhetsfeminism, victim feminism - offerfeminism samt gender feminism - könsfeminism). Specialist vid American Enterprise Institute. Många bra YouTubevideos. Boken "Who Stole Feminism?: How Women Have Betrayed Women". Simon & Schuster Publishing Company, 1994, 1995 (320 sidor).

Cassie Jaye (amerikansk filmproducent, tidigare extremfeminist men som svängt över till att se rela-tionsproblem etc ur mäns perspektiv. Förmodligen mest känd för filmen The Red Pill*). Cassie Jaye har publi-cerat en stor del av underlaget mm till filmen The Red Pill på YouTube.

Cassie Jaye, MEETING THE ENEMY A feminist comes to terms with the Men's Rights move-ment.TEDxMarin, YouTube, 18 oktober 2017 (15 min).

Doris Lessing (nobelpris i litteratur, 2007) - här ett utdrag från The Guardian 2001 (Lay off men, Lessing tells feminists):

"The novelist Doris Lessing yesterday claimed that men were the new silent victims in the sex war, "continually demeaned and insulted" by women without a whimper of protest. Lessing, who became a feminist icon with the books The Grass is Singing and The Golden Notebook, said a "lazy and insidious" culture had taken hold within feminism that revelled in flailing men." och vidare: 

"It is time we began to ask who are these women who continually rubbish men. The most stupid, ill-educated and nasty woman can rubbish the nicest, kindest and most intelligent man and no one protests. "Men seem to be so cowed that they can't fight back, and it is time they did."

Jennifer Moleski, MGTOW | Modern Feminism | Consequences. YouTube, 12 juni, 2019 (9 min).

Camille Paglia (professor, University of the Arts, Philadelphia). Paglia kan ses som en anti-feminist-feminist. Paglias far- och morföräldrar samt hennes mamma var alla födda i Italien. Paglia säger med anledning av sin ena bok "Free Women, Free Men, I'm calling for an end of the sex war in feminism". Hon har en bra insikt i hur de olika faserna av feminism fungerat och säger tydligt nej till den nutida genusvetenskap där kön diskuteras utan att biologi ens omnämns. Hon måste ses som extremt liberal där många ståndpunkter absolut är kontroversiella och nog knap-past får gehör hos de flesta människor - som jag (BC) ser det - en blandning av sådant som är bra med sådant som inte är det men detta handlar om åsikter och värderingar - inte fråga om faktaförhållanden.

Erin Pizzey (England, född i Kina 1939), ex-feminist som blev "Men's Rights Advocate" mm. Pizzey erfor redan på 1970-talet att "feministers" agenda inkluderade en attack på kärnfamiljen, budskapet att män inte be-hövs samt ett allmänt manshat. Hon konstaterade snabbt att många kvinnor hade samma våldsbenägenhet som män. När hon började aktivera sig i dessa frågor utsattes hon för dödshot och andra otrevligheter. Det finns mycket om Erin Pizzey på Internet - här en länk som introduktion: Erin Pizzey, Who is failing the family? The Scotsman, March 30, 1999.

The Anti Feminist, Feminism is a Terrorist Organization - Erin Pizzey on Feminism by ManWomanMyth. The Anti, YouTube, 30 December, 2011 (3,5 min).

Robyn Riley, Why More Women Are Choosing To Be Feminine, Not Feminist. Evie, 30 December, 2020.

Brittany Sellner, VICE: For Feminism To Succeed, We Must ABOLISH The Family. YouTube, 29 feb-ruari, 2020 (8 min 43 s).

Helen Smith (USA, doktor i rättpsykologi, författare till boken "Men on Strike: Why Men Are Boycotting Marriage, Fatherhood, and the American Dream - and Why It Matters, 2013)

Karen Straughan (kanadensiska som ser sig själv som "anti-feminist", inte emot kvinnor & "Men's Rights Activist". Straughan har bland annat ett evolutionsbiologiskt perspektiv på relationen mellan könen.

Karen Straughan, Feminism and the Disposable Male. YouTube, 5 november, 2011 (16 min). Budskap: "They (kvinnor) come first, men come last".

Karen Straughan, Men not marrying? How deep does "the problem" go? YouTube, 15 mars, 2012 (24 min).

Suzanne Venker (USA). Har fram till 2019 skrivit ett halvdussin anti-feministiska böcker - bland an-nat The Flipside of Feminism: What Conservative Women Know -- And Men Can't Say (tillsammans med Phyllis Schlafly som författare, 2011), The war on men (2013) samt The Two-Income Trap: Why Parents Are Choosing To Stay Home (2014).

Eva Vlaaardingerbroek (Nederländsk rättsfilosof som bl a tar upp den "moderna feminismen#). Badass Dutch girl speaks out against modern day feminism and migration. YouTube, 21 november, 2020 (6 min 24 s).

Sydney Watson (USA/Australien). 4 REASONS WHY FEMINISM IS FULL OF HYPOCRISY. YouTube, 5 juli, 2018 (12 min 50 s).

Apparently, fathers are now UNNECESSARY. YouTube, 26 februari, 2019 (16 min).

Saying HELLO to women is SEXIST now (wtf is this?). YouTube, 12 september, 2019 (11 min).


12. Betydelsen för ett barn att växa upp med/utan sin pappa.

(The impact for a child to grow up with/without its father.)


Christina A Campbell, Douglas Howard, Brett S. Rayford & Derrick M. Gordon, Fathers matter: involving and engaging fathers in the child welfare system process. Children and Youth Services Review, Vol. 53, 2015:84-91.


Warren Farell, The Boy Crisis: A Sobering look at the State of our Boys. TEDxMarin, YouTube, 19 okto-ber, 2015 (13 min).


Michael E. Lamb (Dr. psykologi, University of Cambridge, England), Fathers: Forgotten Contributors to Child Development. Human Development, Vol. 18(4), 1975:245-266. Dr. Lamb skrev ett flertal viktiga artiklar på temat minst 30 år framåt. Återkommer med fler referenser.


Jordan Peterson, How Overprotective Mothers can Destroy their Sons. Chaos & Order, YouTube,

22 november, 2021 (8 min).


Jordan Peterson, The Disastrous Consequences of Growing up without a Father. Chaos & Order, You-Tube, 20 december, 2021 (8 min).


Marilyn York (advokat, Reno, Nevada, aktivist för mäns rättigheter mm), What Representing Men in Divorce Taught Me About Fatherhood.TEDx University of Nevada, YouTube, 20 mars 2020 (15 min). Den här videon fick 3,1 miljoner besökare från 20:e mars till 20:e juli 2020. Den 13 november 2021 hade 6,3 miljoner sett den här videon.


Philip Zimbardo, Why boys are failing? TEDxRawaRiverSalon, YouTube, 30 juli 2015 (24 min). Zimbardo är professor emeritus i psykologi vid Stanford University (han tog 1954 en tredubbel BA "major" i ämnena psykologi, sociologi samt antropologi).


13. Statistiska källor som handlar om vigslar, skilsmässor, barn som utan rimlig anledning förlorat en förälder mm.

(Statistics sources which relate to marriages, divorces, children who without a reasonable cause lost a parent etc.)


Warren Farell, The Boy Crisis: A Sobering look at the State of our Boys. TEDxMarin, YouTube, 19 okto-ber, 2015 (13 min). (statistik 2-4 min in i videon)


Jay L. Zagorsky, Why are fewer people getting married? The Conversation, 2 juni, 2016.


14. Problem med yttrandefrihet, censur etc.

(Problems with freedom of speech, censorship etc.)


Frågorna som rör relationen mellan könen, familjepolitik mm har kommit att bli så pass infekterade att individer utnyttjar det öppna samhället för att tysta oliktänkande. Detta har lett till att sociala medier numera censurerar åsikter. Andra anmäler fenomen mm som de upplever som kränkande men där sammanhangen är sådana att de knappast kan anses extrema. Ibland handlar det om rabalder kring enstaka ord (inte svordomar och liknande) som anmälare vill ändra betydelsen av eller förbjuda i det uppenbara syftet att sabotera möjligheten att på ett vettigt sätt kunna diskutera vissa frågor. Som det ser ut vill nog vissa av dessa anmälare ofta ha uppmärksamhet kring en viss - ofta rätt udda agenda. Resul-tatet blir inte bara censur och åsiktförtryck utan även att samhällsresurser (t ex polisinsatser) går åt till sådant som är högst subjektivt och de flesta nog skulle anse vara lågprioriterat.


En del av de som drabbats av censur hör till MGTOW-sammanhanget (t ex Better Bachelor, Strong Successful Male och Timcast) och jag kommer här att ge exempel när jag återfinner dem.


Sydney Watson, OFFENDING someone in the United Kingdom is now a CRIME. YouTube, 12 februari, 2019 (13 min).

-------

Många av förändringarna med avseende på mäns respektive kvinnors roller i familjelivet har varit mycket bra såsom att kvinnor i allt högre grad skaffar sig en bra grundutbildning och på jämlika grun-der fått allt fler roller inom näringsliv, politik och andra samhällsområden. De flesta män delar säkert uppfattningen att villkoren på arbetsmarknaden, inklusive lönesättning, ska vara lika för män och kvinnor - detta handlar om första vågen av feminism (se ovan). Parallellt med detta har betydelsen av mannens deltagande i familjeliv uppmuntrats på många sätt (t ex genom pappaledigt). I sammanhanget kan nämnas att psykologen Dr. Michael E. Lamb skrev om betydelsen för barn att få växa upp med en pappa*. Budskapet var att barn oftast lär sig olika saker av sin mamma respektive sin pappa (återkom-mer till detta tema) och därför är det bästa för barnen att få växa upp med båda sina föräldrar. Dr. Lamb har i senare publikationer vidareutvecklat dessa resonemang.


* Michael E. Lamb,Fathers: Forgotten Contributors to Child Development.Human Development, Vol. 18(4), 1975:245-266.


Andra faktorer som påverkat trenderna var bevisade fall av våldtäkter, incest eller där män förgripit sig sexuellt på barn. Här finns inget att försvara - det är förfärligt och dessa män ska straffas för vad de gjort. Dessa kom i stor utsträckning fram under 1970-talet. Emellertid resulterade dessa bevisade övergrepp sedan 1980-talet i rena epidemin av påståenden om bland annat sexuella övergrepp där en hög andel av dessa visade sig vara osanna - det fanns redan i början på 1990-talet gott om studier som pekade på detta (referenser finns redan på andra ompa-sidor men flera av dem kommer att kopieras över hit så läsaren inte ska behöva leta).


En trend i västvärlden, som inte verkar skilja män och kvinnor åt, är att många under de senaste 30 åren eller mer blivit alltmer självständiga och dessutom ganska egotrippade där man inte bryr sig sär-skilt mycket om andra. Andra fenomen är att det äldre gentlemannabeteendet, som jag själv uppfostrats till, håller på att försvinna. Det händer att män som håller upp en dörr för en kvinna, eller ger kvinnan en komplimang för en tjusig klänning, kan få otrevliga kommentarer som går ut på att han kränkt kvinnan. Den växelverkan som alltid funnits mellan män och kvinnor har djupa biologiska rötter där det också finns naturliga spelregler och spärrar om vad som i ömsesidig bemärkelse är OK så att båda parterna också ska kunna backa ur på ett naturligt sätt utan att någon ska behöva bli kränkt eller förnär-mad. Det här finns noga beskrivet av Desmond Morris i en av hans böcker från omkring 1970 (åter-kommer med källa - jag (BC) har boken). Desmond Morris var etolog och studerade djuret människan och hans/hennes beteende i sociala sammanhang. Psykologen Bettina Arndt (Australien) har påpekat att lättkränktheten här ofta gått för långt och i själva verket ofta handlar om en dubbelmoral där en kvinna idag kan bli arg på en man om uppskattning/uppmärksamhet (det kan räcka med en blick) kommer från en man kvinnan inte gillar - men är det "rätt man" är det OK.


Beträffande det politiska samhällsklimatet idag går det inte att förneka att många män känner sig nega-tivt särbehandlade. Män, som inte är våldsbenägna, kan bli både fysiskt och psykiskt attackerade av kvinnor och dessa män får ofta uppleva att de inte får något skydd från samhällets sida. Detta har gjort att män nu alltmer börjar bli rädda för att över huvud taget försöka hitta en kvinnlig partner - de gör helt enkelt bedömningen att umgänge med en kvinna är alltför farligt och att de kan råka illa ut. Särskilt gäller detta män som ofta har en bra utbildning eller andra resurser som de riskerar att förlora om en kvinna bestämmer sig för att försöka utnyttja saken. Resultatet har blivit att många kvinnor (oftast över 30 år gamla) nu uttrycker "vart har alla bra män tagit vägen". Till detta sammanhang hör on-linedejting och de "krav" som män respektive kvinnor ställer upp.


De ovan nämnda fenomenen och förutsättningarna samverkar på ett komplext sätt till att bryta ned viljan av att värna om kärnfamiljen. En av de faktorer som bidrar till att bryta ned kärnfamiljer är att vårt politiska samhällsklimat kombinerat med ett otillräckligt social- och rättsmaskineri uppmuntrar till ett PA-beteende från både män och kvinnors sida därdet rättsliga resultatet oftast blir det sämsta för barnen. Dessa barn får oftast allvarliga medicinska problem, lyckas sämre i skolan och får sämre fram-

tida arbete och därmed ekonomi, ökade risker för missbruk och kriminalitet. Slutresultatet blir ett destabiliserat samhälle med mycket höga och väsentligen onödiga årliga kostnader.


Länkarna ovan samlar, som framgår, ihop dessa teman som under olika rubriker - var och en som är in-tresserad får själv ta ställning till vad dessa signaler innebär och om de verkar spegla samhällstrenderna på ett korrekt sätt. Kommentarer tas tacksamt emot på bjorn.cedervall /at/ ompa.se .


Övriga referenser där könskriget och/eller det nutida relationsproblemet analyseras

Keywords

William J. Chopik, Associations among relational values, support, health, and well‐being across the adult lifespan. Personal Relationships, Vol 24(2), 2017:408-422. Kommentar: Den här studien väcker frågan om vänner kan vara viktigare för ens hälsa än familj (Are friends better for us than family? Science News, June 6, 2017). Åsyftningen handlar bl a om den sociala risk det innebär om partnern t ex ger sig iväg med barnet/barnen och man inte odlat en egen bekantskapskrets.


Christina Hoff Sommers, The War Against Boys: How Misguided Policies are Harming Our Young Men. 2015.


Niceguy, Land of the Losers. Niceguy, 2017 (ca 480 sidor som e-bok).

Recensioner:

"At last a man steps up and nails the self-entitled, arrogant, and obnoxious attitude that has become the most noticeable feature of the Western dating scene. Searingly honest, deeply felt, and howlingly funny. I couldn't put this book down." --Erin Pizzey, Founder of Chiswick Women’s Aid


"Like falling into an utterly engrossing conversation with a stranger who quickly begins to seem like a friend, this is a must-read for any 30-something woman wondering where all the nice guys have gone. This "Niceguy" literally left the country, and he tells a funny, harrowing, and poignant tale of how he got there." --Janice Fiamengo, PhD, Professor of English at the University of Ottawa"


Lawrence Shannon, The Predatory Female: A field guide to dating and the marriage-divorce industry. 2018 (cirka 163 sidor).


Helen Smith, Men on Strike: Why Men Are Boycotting Marriage, Fatherhood, and the American Dream - and Why It Matters. 2014 (cirka 196 sidor).

Dr. Helen Smith Stands Up For Men Across America. YouTube, 23 januari, 2019 (15 min 37 s).


Think before you sleep, When False Accusers Finally Get What They Deserve, YouTube, 2 september, 2019 (24 min).


* Kommentarer till The Red Pill


Paul Elam, Feminists are Choking on The Red Pill Movie. An Ear For Men, YouTube, 27 oktober, 2016 (13 min).

Signaturen Anne B. har (ca år 2017) kommenterat denna video och the Red Pill på följande sätt:


"Why would anyone be against this movie? I just recently saw it on amazon and must admit I never heard of it before (not on social media, so I’m out of the loop I guess), This was an excellent documentary. I found it very eye opening, and I was a little disappointed in myself for being so unaware of what 50% of the population deals with.


As a woman I assumed it was way better to be a guy (except war). Right? I’m in my 40s....that’s essentially what I’ve been taught, men have all the perks.


The anecdotes and statistics were jarring to see and hear. Who knew?


What I don’t understand...what is the feminist agenda? Are we to the point now that men are just the enemy, and they hate them? Is that really the goal? Squash all men under your foot because 100 years ago you couldn’t vote? Feminism did its job...we can vote, own property, get various jobs, not just be secretary’s or teachers. Hey, you don’t have to be the nurse if you would rather be the doctor. It’s 2018, how as a woman are you oppressed???? How? Because I don’t see it, and I’m a woman. Please respond and enlighten me. Maybe you will point out something valid. I am willing to listen, I’m an adult that way...not protesting someone’s free speech.


Feminist love yelling (omg the protesters shutting down that lecture, I wanted to scream back at them!!! Let the man speak!). Does free speech no longer exist? You didn’t have to attend, though it may have been educational if you did. Isn’t college for hearing different ideas and points of view?


Why not bring awareness to male domestic violence and hopefully money for some shelters for them? How about some funding for male homeless shelters? A lot of the homeless are probably veterans. Are you not supportive of helping veterans? You know, those men that risk their lives protecting you and your ability to dye your hair various colors and protest others.


Why not bring awareness and try to get some PSAs for suicide...which is affecting men at alarming rates?


Why can’t sentencing laws be equal? Feminist are for equality, right? I’m sure they protest when minorities receive longer sentences than whites. When your having that protest....just include the gender statistics as well. It’s really not that hard.


And why aren’t there hearings before Congress, or something to get these archaic family court laws changed??? It was heart breaking hearing how difficult it is for men to see their own kids. And what about men forced to pay child support when the kid isn’t even theirs??!!! How is that even legal???? Have the laws been updated since 1950? They need a massive overhaul.


This movie presented facts. I found the men interviewed to be rational, calm, and not against women at all. They seemed to be pointing out that the system is stacked against them. They are not allowed to point out their con-cerns? Which they all seemed very legitimate. Why is the college enrollment for men so much lower? Shouldn’t we be figuring out why. Why protest this movie at all?


I’ve seen a woman at my job falsely accuse a man of rape. There were cameras that showed she was lying. His entire life would have been ruined....she did not even lose her job!!!I think women should be charged and serve time for false accusations. You are delegitimizing actual victims out there. If that was instituted then there would be much fewer false accusations...which is helpful to everyone. This make coworker could have lost everything.


Sorry to ramble. This movie really just hit a nerve and I guess opened my eyes to things I never really gave much thought to. Even if you didn’t agree with everything in the movie, it was very well done.


I think this movie should be shown in high schools to both boys and girls."


Lista över vissa engelska slangartade begrepp, förkortningar mm

Dry fish lady: Ursprungligen ett japanskt uttryck för en kvinna i övre 20-årsåldern som gett upp för-hoppningen om att få en relation till en man, kärlek och sex. Till stor del kan det ses som en motreaktion på japanska män som tagit en MGTOW-livsstil (kallas på japanska "herbivor" = gräsätare). MGTOW är i sin tur en motreaktion på samhällsmekanismer som gjort att kvinnor blivit en oacceptabel risk för män.


FAN = Female Attention Necessity (disorder). Term från Black Ice - från 6 min in i följande video med Pearl Davis: Black Ice/
Pearl Davis, The CONCEPT Of Marriages Nowadays, JustPearlyThings, YouTube, 25 maj 2023 (11 min).

Hypergami: Begreppet handlar om att "gifta/byta upp sig" - dvs att hitta en partner som har bättre sta-tus, utbildning och mer resurser än en själv. Evolutionsbiologiskt finns det en logik i detta men i dagens typiska västsamhälle behövs inte detta på samma sätt. Ändå fortsätter beteendet vilket tillsammans med i första hand samhällelig diskriminering mot män leder till katastrofala effekter för i första hand barn (undantaget är sammanhanget med män som bevisligen utövar fysiskt våld mot kvinnor och/eller barn). Observera att nu många kvinnor förstår det senare och inser att hypergamibeteende kombinerat med diskriminering mot män i förlängningen i stor utsträckning skadar kvinnor, familjer och samhället. PA är endast ett vertyg i sammanhanget men som hjälper till att förvärra situationen. Endast intresse och medvetenhet hos politiker kan ändra på detta.


LTR = Long Term Relationship


Manosphere: Detta är ett samlingsbegrepp för olika manliga grupperingar eller livsstilar och kan inte inbördes jämföras hur som helst. Det de har gemensamt är att de avskyr feminism och liberalism (såsom begreppen används i ex vis USA) samt ogillar de moderna könsrollerna. Vissa av dessa grupper överlap-par varandra, vissa är kvinnofientliga, andra vill få slut på det som de uppfattar som ett könskrig och yt-terligare andra vill mest vara ifred och, trots att de är heterosexuella, slippa dela sitt liv med kvinnor. Här några av dem (googla för mer information): Incels (från "involuntary celibat"), MGTOWs (se ne-dan), Misogynists (män som hatar eller har fördomar om kvinnor), MRA (Men's Rights Activists), TRP (The Red Pill (Men) - en grupp på Reddit som fick över 300 000 prenumeranter innan den stängdes av år 2017). Det finns fler grupper som hör hit men de nämnda är nog de som har störst betydelse.


Monkey branching: Snarast ett slangbegrepp som handlar om att en person i ett förhållande har en backup-plan med en annan partner om något går snett med det nuvarande förhållandet.

Språkligt syftar det på att apan hänger i en gren och kan svinga sig över till en annan gren om något oväntat negativt inträffar. Fenomenet verkar vara vanligare bland kvinnor än män men detta speglar sannolikt endast könens skillnader på partnermarknaden - inte en grundläggande skillnad av genetiska skäl (googla t ex på "tinder experiment" för närmare övertygelse om detta). Ytterst kan man se monkey branching som en attityd där den ena partnern planerar att kunna "uppgradera" sitt förhållande till något som har "högre status" (mer pengar, makt, uppmärksamhet mm). Av YouTubevideon "This is Why Monkey Branching is IMMORAL" (Alexander Grace, 11 May 2019) framgår tydligt hur jakten på "högre status" driver fenomenet. I videon förklarar en kvinna mycket klart vad det handlar om. Alexander påpekar att Moneky Branching innebär att man stjäl tid för både "nuvarande partner" och "reservpartnern".


MRA = Men's Right Activist: En aktivist som kämpar för mäns rättigheter.

NOWALT = Not All Women Are Like That.


SIMP = Sucker Idolising Mediocre P__sy. Vanlig vulgär slangakronym för att nedvärdera män.


SJW = Social Justice Warrior: En SJW är en människa som har en form av makt- och kontrollbaserat troendesystem som gör det omöjligt att resonera eller argumentera med dem - de är emot yttrandefri-het och säger i stort sett "håll tyst!" och sen är diskussionen över. En central ingrediens är s k postmoder-nism som säger att det inte finns några absoluta sanningar utan istället att allt är relativt - s k relativism (fundera ett ögonblick på hur detta omöjliggör lärande inom skolans ram!...).

Daisy Cousens (Australien) visar*, på basis av en vetenskaplig artikel**om hur signalering om offer och dyg-dighet, hur SJW:s handlar om personer med mellan en och fyra allvarliga personlighetsstörningar (narcissism, psykopati, machiavellianism samt sadism). Vidare kan nämnas att det finns SJW:s som kommit till insikt om hur fel ute de varit och "konverterat" till sans, vett, fakta och logik***.

* SJWs Are Psychopaths. Science Proves It. YouTube, 31 augusti, 2020 (17 min).

** Ekin Ok, Yi Qian, Brendan Strejcek & Karl Aquino, Signaling virtuous victimhood as indicators of Dark Triad personali-ties. Journal of Personality and Social Psychology, 2 July, 2020:1-28 (on-line publication).

*** I'm an ex-SJW. Sound The Belles, YouTube, 17 December, 2017 (5,5 min).

Journey, from SJW to (very woke) Classical Liberal. #WalkAway Campaign, YouTube, 1 July, 2018 (7,2 min).


SMV = Sexual Market Value: SMV har inget att göra med romantik och kärlek. Istället handlar det om hur evolutionen kommit att uteckla oss.

Säkert låter det som följer brutalt men förenklat innebär det att män söker skönhet och fertilitet hos kvinnan under det att kvinnor är ute efter en man som har resurser och status. Det spelar ingen roll vad vi tycker om detta - det är logiskt ur vetenskaplig synpunkt - politiska beslut kan inte ändra på hur vi fungerar biologiskt. Flera framträdande kvinnliga psykologer lyfter mycket tydligt fram detta (se sidan om äktenskapsmarknaden).


The Red Pill: Begreppet kommer från filmen - "The Red Pill" - ursprungligen hämtat från ytterligare en film: The Matrix (1999). Tar man det röda pillret avslöjas dagliga grymeter i livet. Tar man istället det blå pillret (extremfeminism, andra kallar det fundamentalistisk feminism) stannar man kvar i ett ovetande om hur det förhåller sig. Engelskt uttryck: "To be red pilled" = Att, säkert oftast som man, ha tagit till sig budskapet i filmen "The Red Pill". På det sociala internetforumet Reddit finns en grupp som kallar sig The Red Pill och som byg-ger på en allmän uppfattning att kvinnor har det bättre än män.

I filmen The Red Pill säger MRA-aktivisten och advokaten Mark Angelucci att varje gång lagförslag kommit upp i USA som gått ut på att stöda gemensam vårdnad har feministorganisationer varit på plats för att motar-beta förslaget (10 min 10 sek - 10 min 35 sek i YouTubevideon "The Red Pill Movie Rebuttals: Chanty Binx, 2017). Mark Angelucci mördades sommaren 2020.


Tradwife (traditional wife): En kvinna som vill se en ökad återgång till, och uppskattning av en mer tra-ditionell kvinnoroll.

Dessa kvinnor vill ha kvar jämlikhetsbegrepp som lika lön för lika arbete, samma möjligheter som män på ar-betsmarknaden etc. Mot den bakgrunden ser de sig nog oftast som antifeminister (man bör vara uppmärksam på att ordet feminist ofta är oklart och tolkas/används på olika sätt beroende på sammanhang). De är emot samhällsmekanismer som innebär diskriminering mot män och/eller utan rimlig anledning slår sönder tradi-tionella familjer.


"woke" - engelsk slang (adjektiv) härlett från ordet "wake" (svenska: vaken):

År 1962 publicerade New York Times en artikel där ord och fraser man kunde höra i Harlem - antagligen först använt av den afroamerikanske romanförfattaren Melvin Kelly i betydelsen att gilla något, alternativt vara välinformerad om någåt. En betydelseförskjutning har sedan skett: Idag syftar ordet på någon (ofta en kvinna) som är uppmärksam på rasism eller sociala orättvisor.


(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to children)

(Damages to adults)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(PA detractors)

(Who am I?)