Narcissism

DENNA SIDA ÄR "UNDER CONSTRUCTION" (skapad 10 jan. 2023)

Den här sidan är egentligen en avknoppning av sidan "Vilka driver PA?/Vilka är alienatorerna?" Narcissism kom att dominera den sidan i sådan hög grad att man tappade överblicken av i första hand det psykiatriska komplex av personlighetsstörningar som kallas Cluster B. Detta beror på att sjuklig narcissism är ett omfattande ämne och också ett allvarligt problem på både familje-nivå och samhällsnivå. Trots att psykiskt sjuklig narcissism är relativt vanlig är det ändå oftast ett rätt okänt problem bland de som inte drabbats eller på andra sätt fått insyn i vad det handlar om. Den här sidan har avsiktligt överlappats med text som också finns på sidan om vilka som driver PA - mest för att man inte ska missa vissa resonemang.


Narcissism i en mer allmän bemärkelse är ingen diagnos utan ska snarare uppfattas som ett personlig-hetsdrag - ungefär som vi kan säga att människor är blyga, utåriktade, gladlynta, aktiva, själviska, bra självkänsla, nedstämda osv. Däremot är Narcissistic Personality Disorder, NPD, en klinisk diagnos. Diagnosen bygger enligt DSM-5 på att 6 av 9 kriterier ska vara uppfyllda.

NPD handlar om ett försvarsbeteende mot den verkliga världen - genom förnekelser, förvrängningar, avledelser (t ex börja prata om irrelevanta sidospår): Verkligheten ersätts med vanföreställningar om omvärlden. Det som NPD-individen avskyr mest är sanning eftersom sanning avslöjar deras bedrägliga beteende och därmed hotar hans/hennes existens. Ett ord NPD-individer avskyr är "varför?".


Det som återfinns på denna sida speglar i stor utsträckning information som kan hittas på YouTube och som i många fall kommer från personer som misshandlats psykiskt av NPD-individer. Andra av dessa videos är gjorda av personer som har en formellt relevant utbildning. Dessa videos varierar med avseende på kvalitet och karaktär men för mig (BC) som inte har en utbildning inom områdena psy-kologi eller psykiatri uppfattar jag ändå att mängden information i dessa videos som logisk och enhet-lig med få inbördes motsägelser. Det ska också påpekas att narcissism är ett komplext område med skador och konsekvenser som kan vara mycket värre än vad som speglas genom dessa videos.

Jag (BC) vill understryka att jag inte ställer kliniska diagnoser - det måste de som har legitimation för detta göra (dvs psykologer och läkare). Däremot refererar jag på dessa sidor till vad man kan läsa innantill i den vetenskapliga litteraturen - ett av huvudsyftena med denna webplats är att peka på var man kan hitta olika typer av information beroende på frågeställning mm.


Innehållsförteckning

(Contents)


1. Historiska och mer övergripande sammanhang
2. Wilhelm Reich satte år 1945 fingret på orsaken till det vi idag kallar PA
3. Narcissistens behov av andra som de kan parasitera på
4. Narcisster är aldrig glada (och därför ska ingen annan heller få vara glad)
5. Overt vs. kovert narcissism
6. Narcissistens strategier för att lura och manipulera andra

7. Gaslighting

8. Narcissistisk Personality Disorder, NPD

9. Cluster B handlar inte bara om narcissistisk personlighetsstörning (NPD)

10. En sjuklig narcissist backar aldrig eller ber om ursäkt

11. Sådant som NPD-individer avskyr eller hatar

12. Stölder eller blockering av andras ideer
13. Narcissistisk förälders effekter på sina barn

14. Leva med en narcissistisk förälder
15. När narcissisten vet att Du vet vad han/hon håller på med

16. När narcissisten förlorar kontrollen

17. När narcissisten blir gammal (och förlorar kontrollen)
18. Kultledare och diktatorer
19. Kanaler på YouTube om narcissism och besläktade temata

20. Referenser


1. Historiska och mer övergripande sammanhang


Narcissism som begrepp hittas i grekiska antiken genom Narcissus som satt vid en vattenkant och beundrade sin spegelbild tills han dukade under. Historiken bakom begreppet narcissism finns ordentligt beskriven i öppna källor på Internet: T ex Handbook of Narcissism (2011) samt Wedge, A Brief History of Narcissism, Psychology Today (2019). Här följer några tidsstolpar:

* Början av 1900-talet: Några psykoanalytiker satte fingret på kombinationen av egoism, självbeun-dran, brist på empati mm.

* Psykoanalytikern Wilhelm Reich (1933 & 1949) tog upp självsäkerhet, arrogans, högfärd, kylighet och aggressivitet inklusive hat och hämndbegär.

* Psykoanalytikern Annie Reich (gift med Wilhelm Reich 1922-1933) förde ett resonemang om narcis-sism som ett självförsvar mot att känna sig sårbar. År 1960 föreslog hon att narcissistiska individer led av en oförmåga att reglera sin självkänsla som ett resultat av tidiga traumatiska erfarenheter: De backar från andra in i en självförsvarande, grandios fantasivärld där de själva inte är svaga och maktlösa utan istället säkra, starka och överlägsna andra. Annie Reichs arbete var också viktigt genom att hon var den första att betona de återkommande och våldsamma växlingarna i självkänsla som man ser hos narcissister. Hon noterade att narcissister har låg tolerans för tvetydighet, medelmåttighet, eller miss-lyckande och att de ser sig själva som antingen perfekta eller som totala misslyckanden. Det här leder dem till att dramatiskt skifta från högsta nivå av grandiositet till djup av desparation och depression.

* Psykoanalytikern Otto Kernberg presenterade ett resonemang om "narcissistisk personlighetsstruk-tur" (1967) I en publikation (1970) karakteriserade han en klinisk bild och föreslog en diagnos som baseras på ett tydligt observerbart beteende och skiljer på normal respektive patologisk narcissism.
* Den som introducerade termen narcissistisk personlighetsstörning (narcissistisk personality disorder) var emellertid den österrikiske psykoanalytikern Heinz Kohut (1968).

* 1960-70-talet: Kraftigt ökande kliniskt intresse för narcissistiska individer.

* Narcissistisk personlighetsstörning infördes i DSM-3 år 1980: "NPD patients are featured as having an exagerated (fantastic or behavioral) behavior pattern requiring praise and lacking empathy."


Den sjukliga familjedynamik som vi kallar PA drivs oftast av en förälder med narcissistisk  och borderline personlighetsstörning: Om man ser till orsak-verkan kan man beskriva PA-fenomenets rötter enligt:


Grundorsaker* -> Personlighetsstörningar** -> Sjuklig familjedynamik kallad PA


2. Wilhelm Reich satte år 1945  fingret på orsaken till det vi idag kallar PA


"The true motive is revenge on the partner through robbing him or her of the pleasure in the child....The lack of any consideration of the child is expressed in the fact that the child’s love for the other partner is not taken into account”


(Wilhelm Reich, Character Analysis, New York, 1945, sid 265, den första upplagan publicerades på tyska år 1933 men där diskuterades veterligen inte detta - den amerikanska utgåvan från 1945 är på 516 sidor och upplagan från 1949 på 545 sidor - dvs över 200 sidor mer än den tyska originalversionen).


Alltså på svenska: "Det sanna motivet är hämnd mot partnern genom att beröva honom eller henne på glädjen med barnet.... Bristen på någon som helst hänsyn till barnet uttrycks/

framgår genom det faktum att barnets kärlek till den andra föräldern inte beaktas." Kortare uttryckt handlar det om elakhet - psykiatriker skulle antagligen kalla det psykopati.

I 1949 års version av kapitlet "Emotional Plague" (35 sidor) skrev Reich bl a att dessa människor är besatta av att rationalisera sin egen irrationella och förvrängda värld där motivet bakom ageranden är förfalskning. Det som påstås vara målen stämmer inte med de verkliga målen. Skuldkänslor eller ånger för det de ställer till med finns inte. Alienationsverksamheten tas upp i ett par avsnitt - så här kan man t ex läsa på sid 521 i Character Analysis (1949):

"The welfare of the child is always a spurious, and as the results show, unfulfilled motive. The real motive is to wreak revenge on the partner by depriving him or her of the pleasure of the child. Hence, in the fight for the child, one partner resorts to defamation of the other, whether he or she is healthy or sick. The absence of any consideration for the child is brought out by the fact that his love for the other parent is not taken into account. As means of alienating the child from one or the other parent, he is told that his mother or his father is an alcoholic or is mentally ill, a statement which usually does not correspond to the facts of the case. The result is that the child is the one who suffers most; the motive is revenge on the partner and domination of the child. Genuine love for the child is not an issue."


Intrång i barnets integritet -> hindrande av barnets självständiga utveckling

-> psykiska skador på barnet


Alienerande föräldrar ser oftast på sina barn som personliga ägodelar snarare än individer som ska få växa upp med självständigt och kritiskt tänkande. Alltså motverkas det senare - barnen manipuleras till att välja förälderns bästa framför sitt eget bästa (bl a noterat av en domare i "High Court of Justice" i England i november 2019) där vårdnaden byttes från den ena föräldern till den andra. En övertygande litteratur sedan minst 25 år tillbaka pekar på allvarliga skador på barnen om man låter dem fortsätta att bo med en PA-drivande förälder - referenser samlas ihop under knappen "Skador på barnen". Skador-na är medicinska (depression, dålig självkänsla, dålig tillit till sig själv och andra, skuldkänslor, sociala relationsproblem, ökad självmordsrisk, fysiologiska såsom gastrointestinala besvär samt anatomiska och funktionella hjärnskador som kan observeras med avbildningstekniker), ekonomiska skador samt ökad risk för missbruk och kriminalitet.


Ett allvarlig tema handlar om falska påståenden om fysiska övergrepp* - sådana lögner är vapen och bör därför hållas efter med detta i åtanke. Ämnet är så stort att det fått en egen sida - Ni hittar också några kommentarer om detta en bit ned till höger på denna sida.

* Karlyn Borysenko, The Dark Side Of #MeToo: What Happens When Men Are Falsely Accused. Forbes, 12 februari, 2020.

Diana Davison, So, Some Woman Ruined Your Life? YouTube, 23 juli, 2016 (3,5 min).


Dr. Jayne A. Major (1938-2012) uttryckte förklaringen till PAS-föräldrars beteende på följande sätt (fetstilsmarkering av mig/BC, Källa: MurrayBacon, 2012):


"I believe that PAS parents have become stuck in the first stage of child development, where survival skills are learned. To them, having total control over their child is a life and death matter. Because they don’t understand how to please other people, any effort to do so always has strings attached. They don’t give; they only know how to take.


They don’t play by the rules and are not likely to obey a court order. Descriptions that are commonly used to describe severe cases of PAS are that the alienating parent is unable to “individuate” (a psychological term used when the person is unable to see the child as a separate human being from him or herself). They are often described as being “overly involved with the child” or “enmeshed”. The parent may be diagnosed as narcissistic (self-centered), where they presume that they have a special entitlement to whatever they want. They think that there are rules in life, but only for other people, not for them."


Många av de som driver PA kan inte förklara varför de gör det. Om man ställer just frågan "Varför?" blir detta ofta en provokation vilket sannolikt har sin grund i att de inte har något rationellt svar på frågan.


Den omfattande mängden information (forskning, terapeuters erfarenheter, personliga erfarenheter mm) gör att temat på denna sida för överblickens skull måste struktureras om så man bättre hittar i materialet. Det sjukliga begreppet, som formell psykiatrisk diagnos (eng. personality disorder = per-sonlighetsstörning), narcissism är ett stort och relevant tema för PA men också andra formella (kliniska) personlighetsstörningar. Dessutom används ordet narcissism i mer generell bemärkelse i dagligt tal. Därför måste de som är specialister på området få en egen sida här med länkar till de som förefaller vara skickligast och mest pedagogiska. Omstrukturering av denna sida kommer att ske successivt eftersom området är så stort.


PA-drivande föräldrar har ofta en eller flera personlighetsstörningar

(PA driving parents usually have one or several personality disorders)


Ett återkommande tema i PA-litteraturen är att PA-drivande föräldrar nästan alltid har en eller flera personlighetsstörningar*. Den som är vanligast och oftast nämns är, oavsett om den ska räknas som klinisk diagnos (en formell personlighetsstörning - se nedan) eller inte, narcissism.


* R. Feinberg & J.T. Greene, The intractable cliient. Guidelines for working with personality disorders in family law.  Family and Conciliation Courts Review, Vol. 35, 1997:351-365.

M. Friedman, The so-called high-conflict couple. A closer look. American Journal of Family Therapy, Vol. 32(2), 2004:101-117.

Melanie Gill  (adult psychologist and forensic assessor): Melanie Gill discussing understanding what drives alienating behaviours. YouTube, 19 okt. 2019 (5 min).

J.R. Johnston, Children of divorce who refuse visitation. In C.E. Depner & J.H. Bray (Eds.), Non-residential parenting: New vistas in family living,  (1993:109-135). Newbury Park, CA. Sage.Många av alienatorerna är extremt aggressiva men den mycket av aggressionen uttrycks ofta i form av kovert narcissism ("kovert" = slutet - samma ord som kuvert, ibland även kallad "vulnerable" = sårbar narcissism). En av utgångspunkterna är att narcissister, i generell bemärkelse, saknar empati* samt har en livsstil som går ut på att ljuga och manipulera andra - den som ifrågasätter detta hänvisas till att läsa de psykiatriska beskrivningarna av s k Cluster-B-störningar. Aggressionen mot en expartner sker bland annat i form av förtal av värsta sorten:  Rå, iskall och själviskt baserad ryktesspridning och lik-nande - allt i syfte att skada den andra parten (kallad offret nedan) utan att denna/denne ska veta om att hon/han är angripen. Efter allt jag (BC) tagit del av, både vetenskaplig information, och erfaren-heter med många drabbade jag träffat, tyder på att de flesta som driver PA är just koverta narcissister. De är extremt förrädiska och eftersom dessa människor är specialister på att manipulera andra är det inte rimligt att anklaga de ofta empatiska offren för att de gick på den koverta narcissistens konster. 


* Enligt Doktor Ramani  Varsula (Klinisk psykologi med inriktning på narcissism, Los Angeles, MedCircle mm) saknar narcissisterna inte empati utan väljer istället, att när det passar, inte använda den. En av Ramanis poänger är att narcissisterna använder empati men som ett vapen för att få motparten att öppna sig och därmed avväpnas. Öppenheten kan sedan användas mot den andra personen (en make/maka, en arbetskollega, en medlare, en psykoterapeut eller exempelvis en person som arbetar med vårdnadsuredningar...) och empatin kan sedan stängas av när narcissisten inte längre vill ha den ("det är för jobbigt - så varför bry sig?"). MedCircle är ett företag med tio disputerade och kliniskt inriktade psykologer, psykiatriker och liknande och som arbetar med mentala hälsoproblem.  På YouTube hade 31 februari 2021 MedCircle 655 000 prenumeranter och Dr. Ramani själv 482 000 prenumeranter (dessa antal var den 18 juni 2020 473 000 respektive 262 000 prenumeranter - den 17:e januari 2023 var Dr. Ramanis prenume-ranter 1,24 miljoner - vilket sammantaget tyder på ett stort och ökande intresse för den problematik som rör narcissism). MedCircle hade den 17:e januari 2023 1,39 miljoner prenumeranter.

Detta stöds också av Kim Saeed på YouTube: How the Narcissist Hurts You Using Cognitive Empathy. Kim nämner på sin webplats att hon själv utsatts för narcissistisk tortyr.


De som inte läst på om sådana här människor, alternativt haft egna erfarenheter av dem kan knappast förstå vad det handlar om. Detta är säkert huvudförklaringen till att koverta narcissister i praktiken aldrig avslöjas av människor som arbetar inom Familjerätten eller Socialtjänsten (undantaget är exempelvis  socialsekreterare som själva fått in en sjuklig narcissist i familjen  - jag (BC) känner två socialsekreterare som sett problemet "inifrån" och därför förstår det). I förlängningen har de koverta narcissisterna en fantastisk förmåga att ställa till oreda i domstolarna eftersom de som arbetar där inte heller förstår hur dessa högmanipulativa människor fungerar. 


Koverta narcissister drivs ofta av skadeglädje (som kan göda deras egna psykiska problem) och avund-sjuka (som kan ses som en form av hat kombinerad med bitterhet, ilska och fientlighet) som riktas mot personer som är duktiga på något eller har egenskaper, attribut etc som narcissisten inte har. Målet med denna aggressiva avundsjuka är att förgöra, alternativt ta, allt som uppfattas som positivt hos den andra personen. Ett delmål är ofta att också förstöra offrets sociala och positiva relationer med andra människor - på det sättet tappar offret (i PA-sammanhanget exet) den normala support som annars skulle finnas på plats. Dessutom tillfredsställs då också narcissistens behov som ofta inkluderar att göra offret illa. Inbyggt i detta och som underliggande drivkraft ligger också en blandning av grandiositet och samtidig känsla av underlägsenhet. Mekanismen är alltså:


Kovert narcissism->Jämförelse med de som har något som upplevs som bättre eller finare än det de inte har->Avundsjuka->Skadeglädje. Dessa människor får en temporär blockering av avundsjukan när de kan njuta av den andra personen faller, skadas i någon bemärkelse och/eller får ett olyckligare liv. Dessutom höjs temporärt deras självkänsla därför att när de skickat ned någon i elände och råkat illa ut kan de göra en nedåtriktad jämförelse - de kan då se ner på den andra personen som befinner sig i ett sämre läge och ger dem en känsla av grandiositet - alltså att de själva är särskilt viktiga och ofta(st) utan att det finns rimligt fog för det. Grandiositet är emellertid mer associerad med overt (öppen) narcissism. Donald Trump är ett exempel på en overt narcissist - han säger rent ut att han förstår allt bättre än andra. Han säger öppet "I will trash him/her" när han vill göra sig av med någon.


3. Narcissistens behov av andra de kan parasitera på
(The narcissist's need of others that they can parasitze on)


Narcissisten måltavlor (= de som råkar illa ut) är människor med resurser som de vill åt. I detta ligger inbakat en djup avundsjuka som är en del av den psykiatriska personlighetsstörning de har. Det kan handla om att sno åt sig värden som de inte kan komma åt på annat sätt än ett snarast kriminellt beteende: Pengar, utbildning, materiella tillgångar, bra nätverk/vänner, kändisskap och annat som ytterst kan ses som olika former av kapital - inte bara pengar = "bra bankkonton"). Särskilt sårbara är människor med sådana tillgångar som också är genuint vänliga, empatiska, öppna och flexibla (inga tydliga integritetsgränser). Empaten ger och ger och ger och narcissisten bara tar och tar och tar. Den psykiatriskt sjuka narcissisten behöver alltid tillgång till människor de kan utnyttja - när de sugit ut maximalt från en person ger de sig på andra. Narcissisterna letar gärna också efter personer som kan sätta dem på en pedistal. De narcissisterna letar efter är givetvis sådana som inte förstår vilka de är (eftersom de har en mask och spelar förträfflighetsteater).


Så kommer det en dag när empaten kristallklart inser detta och stänger dörren för gott. Då får narcis-sisten ett problem - det går inte att suga ut sin partner, arbets"kamrat" eller vem det nu är längre. Nar-cissisten lever i en fantasivärld där de hela tiden har ett behov av att visa upp sig som den med, åtmin-stone i ytlig bemärkelse, ser ut att ha tillgångar och som är störst, bäst och vackrast - storhetsvansinne hör hit. Narcissister i den psykiatriskt sjuka bemärkelsen blir aldrig nöjda - de struntar full-ständigt i konsekvenserna av det de ställer till med för andra (överlappar alltså med sociopati och psykopati). De som råkar ut för sådana här män-niskor är föremål för psykisk misshandel - oavsett om det handlar om barn eller vuxna. Det bör noteras att många inom Socialtjänsten och våra domstolar hjälper de här människorna - helt enkelt därför att de inte förstår hur sjukliga narcissister tänker och vad de sysslar med.

Det finns massvis av information om detta i form av rapporter, böcker, videos osv. Ger här ett par första länkar till videos som "aptitretare":

Andrew, When the narcissist realizes what they lost (You!). NARCDAILY - You are not alone, YouTube, ca jan. 2022 (13 min).

Andrew, Who the narcissist looks for. NARCDAILY - You are not alone, YouTube, 1 jan. 2023 (11 min).

Det är viktigt att förstå att man inte kan förlåta en sjuklig narcissist:
Lise Leblanc,
Why Forgiving a Narcissist Will Backfire On You, YouTube, July 2022 (10 min).


4. Narcisster är aldrig glada (och därför ska ingen annan heller få vara glad)


Michelle Lee Nieves, How Narcissists TRAIN You To Be Stuck in Anxiety/Depression w Classical Conditioning. YouTube, 9 januari, 2023 (2 min 25 s).


5. Kovert vs. overt  narcissism


De nämnda beteendena förklarar varför de sjukliga narcissisterna kan vara så farliga för andra - båda typerna kräver att bli beundrade och känner sig bemyndigade (eng. "entitlement") att köra över andra. Dr. Grande (se mer om honom längre ned på denna sida) har en YouTubevideo där han särskilt disku-terar dessa människors möjliga skadeverkningar ur samhällssynpunkt: 8 Signs of the Most Destructive Narcissistic Profile. Dr. Grande påpekar att de overta/grandiosa narcissisterna är extroverta (utåt-riktade), socialt tråkiga men ytligt charmiga, grymma, kalla, okänsliga och mycket resistenta mot kritik under det att de koverta narcissisterna tenderar att vara introverta, skuldbelagda, ilskna, aggressiva, överkänsliga, försvarsbenägna, undvikande, oroliga, deprimerade samt dåliga på att hantera sociala situationer. Dr. Grande säger vidare att narcissisterna kan växla mellan koverta och overta tillstånd.


Den största skadan narcissisterna gör är när de får en maktposition - i familjen, på jobbet eller i samhället. De egenskaper som gör narcissister särskilt destruktiva är om de har eller är:

1. Hög intelligens (produktiva och bra på att anpassa sig till nya situationer).

2. Hög utbildningsnivå (fler möjligheter att få höga positioner).

3. Tillgångar (pengar).

4. Särskilt vid grandios narcissism: Den ytliga charmen kombinerad med att de inte litar på andra - därför blir responsen från dessa andra en omvänd misstänksamhet.

5. En kognitiv (ytlig) empati som de är medvetna om och i viss mån använder, de förstår hur andra människor känner men visar inte att de förstår, genom en

6. Förmåga att kontrollera sig när andra hävdar sig själva. Detta är särskilt viktigt för dem när andra - som hävdar sig själva - har en högre position än de själva. Självkontrollen ökar deras chanser att klättra uppåt i maktstrukturen. Dessa narcissister är i allmänhet förfärliga mot de som hierarktiskt är under dem själva. De som är högre upp i hierarkin respekterar de och betraktar som lagkamrater (här kan man t ex reflektera över manipulerade utredare inom Socialtjänsten).

7. Maktförstärkt narcissism. Dessa människor uppfattas ofta inte som narcissister. När de väl fått ökad makt och legitimitet söker de emellertid, genom att utnyttja eller missbruka detta maximalt, att få ännu mer makt. De är alltså inte nöjda med att bara ha makten - de vill också utnyttja den maximalt.

8. Hämndlystna och oförsonliga*. Detta gäller både overta (grandiosa) och koverta (sårbara) narcissis-ter. Detta är viktigt eftersom hämnd och oförsonlighet kan hjälpa dem att ha kvar makten och däri-genom kan de också fortsätta att göra skada som ger dem möjlighet att få ännu mer makt. Om narcis-sterna skapar en miljö som gör att andra inte törs framföra invändningar och klagomål blir det inga klagomål mot narcissistiskt beteende och därmed kommer inga förändringar till det bättre att ske.


Denna lista är alltså från Dr. Grandes ena video enligt länken ovan och han ber om kommentarer från den som har invändningar eller andra synpukter.


* Dr. Grande har en särskild YouTubevideo om detta där han karakteriserar hämndlystenhet i sammanhanget nar-cissism: 10 Signs of Vindictive Narcissism. Se även Todd Grandes video " What is Narcissistic Personality Disorder?" (YouTube, 11 min)

Avslutningsvis kan betonas att koverta narcissister är särskilt skickliga på passiv aggressivitet samtidigt som de uppträder lugnt och samlat (underförstått: "jag har inte gjort något" - hit hör även att spela offerteater så man ska tycja synd om dem och ställa sig på deras sida).


Följande stycke har drabbats av något redigeringsfel som kommer att korrigeras:

uttrycka egna känslor) men som inte svarar mot hur de agerar.  Det här kan räcka för att många andra ska tycka att de är trevliga personer - narcissisten använder detta för att få något från motparten - något de har nytta av (t ex information).  De har alltså inte detta beteende för att de bryr sig om motparten - utan enbart av egenintresse. Den som svarar på kognitiv empati där affekterad empati saknas (eller där empati inte används - se länken till Professor Ramani ovan) blir lätt en allierad som de kan använda för att få makt och högre positioner.


Den ovan nämnda mekanismen, som skapar skadeglädje, kan inte uppfattas som annat är mycket primitiva, kraftfulla och fientliga känsloreaktioner - se Abdul Saad i Sydney för närmare förklaringar (Bachelor of Science (Psychology) (Honours), UNSW 2006, Master of Psychology (Clinical), UNSW 2008).


6. Narcissistens strategier för att lura och manipulera andra

(The narcissist's strategies to deceive and manipulate others)

Narcissister har ett flertal metoder och strategier för att lura och manipulera andra. Dessa kommente-ras helt kort nedan (preliminär lista baserad på en YouTubevideo från "Spot the Narcissist" 20:e januari 2023):

* Kärleksbombning (om det gäller en partner).
* Gaslighting och "word salad" - syftet är att få makt och kontroll (se nedan).

* Projicering: Motparten beskylls för det som är deras egna problem och det som de själva håller på med.
* Blame-shifting - del av föregående punkt - lägger skulden på andra. Se gärna även: Rebecca Zung,

7 Tricks Narcissists Use to Make You Look Like the Problem. YouTube, June, 2023 (12 min 53 s).
* Triangulering: Narcissisten lierar sig med någon annan för att gå emot en motpart.

* Spelar teater om att de är offret trots att det är tvärtom!

* Lurendrejeri.

* Ghosting
* Ogiltigförklaring av motpartens uppfattning, tankar, känslor och erfarenheter.

* Avledning (eng. deviation) av uppmärksamhet om viktiga frågor genom att skämta om dem så de ska glömmas bort - gärna i offentliga sammanhang så motparten ska framstå som dum, inte trovärdig eller något annat negativt.

Det kommer fler punkter här och alla punkterna kommer att förtydligas (BC 21/1, 2023).


Narcissist Xposed, This Is What A Narcissist Does When Confronted With A Strong Opponent.

@NarcissistXposedYouTube, 23 augusti, 2023 (8 min).7. Gaslighting


Gaslighting är ett slags beteende som syftar till att röra till orsakssammanhang så man inte ska kunna följa resonemang på ett meningsfullt sätt. Ytterst handlar det om att kontrollera andras tankar och helst förvirra dessa andra så de inte ens ska kunna lita på sig själva. Gaslighting är alltså en form av psykisk misshandel oavsett om det är barn eller vuxna som utsätts för det. Några videos:

Dr. Les Carter, 10 Questions That Expose A Narcissist's Gaslighting. Surviving Narcissism, YouTube, 21 januari 2023 (13,5 min). Kommentar: Jag (BC) skulle nog, av två skäl, generellt avråda från att ställa de här frågorna till en NPD-individ: För det första blir de provocerade och arga och för det andra har man då talat om för dem att man sett ige-nom deras bedrägliga beteende. Detta resulterar bara i att de blir ännu mer komplicerade att ha att göra med i fram-tiden - om man nu måste det - och dessutom får man en fiende som med smutskastning och andra metoder kommer att försöka dra ner en i det träsk där de egentligen själva befinner sig. Bättre är att bara notera vad de sysslar med och försöka undvika onödig kontakt med dem.


Se även sidan Viktiga begrepp där gaslighting är beskrivet i mer detalj.

8. Narcissistisk Personality Disorder, NPD


Narcissistisk Personality Disorder, NPD, definerades i DSM-4 (American Psychiatric Association, 2000) som ett genomträngande mönster av grandiositet, behov av att bli beundrad, brist på empati, bemyndi-gande av sig själv i förhållande till och som om de stod över andra människor, utnyttjande av andra, arrogans och avundsjuka.


NPD, såsom personlighetsstörningen beskrivs i DSM-5 (Diagnoskod
: 301.81 (F60.81)), handlar om personer med starkt kontrollbehov samt besatta av höga tankar om sig själva och sin image (det kan ta sådana proportioner att det snarast ser fånigt ut för den som ser igenom ytligheten) - där de är i värl-dens centrum samt att de därför inte behöver bry sig om normer, formella regler och lagar utan istället är bemyndigade att göra som de vill. Förmågan att sätta sig in i andras perspektiv och känslor är i det närmaste obefintlig - empati saknas alltså oftast helt - åtminstone i praktiken (tre saker på bokstaven E på engelska: Entitlement, (lack of) Empathy samt Exploitative). Empatikänslor förekommer enligt professor Ramani inte i de ofta impulsiva sammanhangen men kan infinna sig några timmar eller fem veckor senare.


En narcissist klarar oftast inte av om det finns någon i deras omgivning som verkar vara "bättre" än de själva - sådana personer ses som hot - och då blir de senare attackerade på olika sätt (direkt eller indirekt). Särskilt kvinnliga narcissister är ofta mycket materiellt inriktade och älskar att slösa med pengar. Därför omger de sig gärna med andra som har pengar så att dessa kan spenderas på henne - ju dyrare desto bättre. Detta ger dem en falsk känsla av att vara värdefulla och älskvärda. Däremot odlar dessa narcissister sällan/aldrig sådant som har att göra med mänskliga värden - att leva upp till etiska förhållningssätt - att vara "en god människa" och liknande: De försöker gärna ge sken av de senare men det blir rätt ihåligt om man analyserar hur dessa människor faktiskt beter sig. Dessa människor är hyperkänsliga för kritik eftersom deras image går ut på att de är överlägsna och felfria: Alltså försvarar de sig som om det var rena kriget det handlade om - en öppen saklig dialog kan man glömma eftersom de har en förvrängd verklighetsuppfattning.


Det bör observeras att långtids exponering för narcissistiska manipulationer har en tendens att smitta av sig - är man utsatt får man passa sig så man inte själv börjar apa efter liknande beteenden. En sär-skild högriskgrupp är barn som inte utvecklat ett kritiskt tänkande - narcissistiska föräldrar förstör i själva verket barns förmåga att tänka logiskt, kritiskt samt se allt i gråskalor. Länkar här till Michele Lee Nieves (drabbad av narcissistisk mor) som förklarar hur narcissistiska föräldrar projicerar sitt eget hat, sin avsky och avundsjuka mm på sina barn.


Bortsett från att allt detta är bedrövligt finns det en bra sak med exempelvis att kunna känna igen en trolig NPD-person: Att det ofta är rätt förutsägbart hur dessa personer kommer att agera i olika situationer.


Ett sätt att skaffa sig en orientering om just Cluster B är att lyssna på vad specialister inom området har att säga. De som valts här har samtliga disputerat och lyssnar man på vad de har att säga får man nog en rätt bra uppfattning om vad de olika personlighetsstörningarna innebär - åtminstone på ett ungefär - här är några sådana personer som finns på YouTube med ett flertal pedagogiska och klargörande videos:


Dr. Les Carter (psykoterapeut). Tio röda flaggor som indikerar narcissism.


Dr. Todd Grande (docent med doktorsgrad inom filosofi med fokus på området "Mental Health" mm, Wilmington University, Delaware). Dr. Grande har (jan 2020) gjort över 1 000 videos om psykiska/

psykiatriska problem varav många handlar om Cluster B. Det som är särskilt intressant är det fokus Dr. Grande har på de exakta definitionsavgränsningarna mellan olika personlighetsstörningar. Hans antal prenumeranter (31 januari 2021) är över 618 000 (februari 2020 var det 197 000 - att jag (BC) nämner det är mest för att peka på det stora intresset för personlighetsstörningar. Missa inte de texter Dr. Grande har under sina respektive videos - stöd till att följa det han säger.

Här om BPD vs. NPD(5 min 32 sek).

En video som sticker ut temamässigt är Narcissism and snapping: When the narcissist loses control.

Dr. Grande har en video där han diskuterar karaktären på "alla" andra YouTubevideos on narcissism:

Criticism of the YouTube Narcissism Channels: Are They Helping or Hurting?

Även om Dr. Grande kallar det kritik så säger han att mycket av det andra i själva verket är bra information och i inledningen säger han också att narcissistiskt misshandel ibland kan vara mycket värre än det som beskrivs i dessa andra videos.

Narcissistic Personality Disorder and the "Trail of Destruction".


How to Avoid Dating a Narcissist (35 min). Denna video inleds på ett utmärkt sätt vad som karakteri-serar en narcissist. Därefter kommer några kommentarer till det tryck många känner i kanske 30-års-åldern för att gifta sig och skaffa barn - alltså ser man kanske förbi varningsflaggorna och kan i värsta fall få 30 år eller mer av sitt liv förstörda.


Avgränsningarna mellan dessa olika personlighetsstörningar ska formellt göras av psykologisk eller psykiatrisk expertis. Det är därför som det är viktigt att personer med sådan kompetens involveras där PA är en uppenbar konfliktdrivande faktor vid vårdnadstvister. Dessvärre görs detta nog inte alls idag av Familjerätter, Socialtjänster samt på domstolsnivå - helt enkelt därför att de som arbetar inom dessa myndigheter inte ens reagerar på uppenbara varningsflaggor för psykisk sjukdom och/eller PA-sam-manhang. Här bör observeras att man kan räkna med att årligen omkring 3000 vårdnadstvister som i Sverige når tingsrätterna inkluderar minst en (det är nästan alltid bara en) förälder som har en eller flera av diagnoserna ASPD, BPD och/eller NPD (de som motsvarar PA-beteendet). Prevalensen av dessa är cirka 2,5-3 % av normalbefolkningen sett över alla åldrar. Detta är baserat på två av referen-serna nedan (Cailhol et al., 2017 samt Winsper et al., 2020) - för resonemangets skull använder jag prevalensen 3,0 % men också för att den också egentligen förefaller ligga över cirka 3,5 % för männi-skor som är i åldersgruppen 25-60 år (jag har alltså valt att lägga mig lite under den troliga prevalensen för att minska risken att resonemangen här blir överdrivna).


Eftersom Cluster B-personer har mycket svårt att skapa långsiktigt hållbara sociala relationer är det rimligt att anta att också samma proportion (men inte alla ASPD/BPD/NPD-individer eftersom alla inte skaffar barn - men så är det ju även för de som inte har sådana här psykiska störningar) 3,0 % förr eller senare hamnar i komplicerade vårdnadstvister: 3,0 % motsvarar 3 000 av 100 000 personer (50 000 par med 3 000 Cluster B-personer - alltså 6,0 % räknat per par*). Det är rimligt att anta att de flesta av dessa par så småningom hamnar i komplicerade vårdnadstvister dvs i en tingsrätt: Alltså år-ligen några tusen par som inkluderar minst en förälder med allvarliga personlighetsstörningar och som med hög sannolikhet psykiskt misshandlar sina barn och sitt ex*. Poängen är inte om det rör 30 %, 50 %, eller 70 % av de vårdnadstvister som hamnar i en tingsrätt (med tanke på stora osäkerheter i räknegången)**: Trots detta verkar antalet detekterade fall vara noll!

* Se ytterligare information via menyn till höger "Skador på vuxna".

** Se ytterligare information via menyn till höger "Vilka driver PA?" 


När de här fallen missas blir alla resoneamang helt bakvända och den som är orsak till pro-blemen uppfattas oftast som oskyldig. Ett alternativ till att psykologisk eller psykiatrisk expertis anlitas är metodik och analys som görs med den noggrannhet som polisen arbetar med vid brottsut-redningar - alltså: polisanmäl fallen! (hos finska polisen finns en särskild websida där PA-problemen påpekas). Särskilt viktigt är att förstå tidssammanhang - alltså i vilken ordning olika saker skett - och ofta tidsspann som kan löpa över fem år eller mer. De människor som faller inom Cluster B är experter på att manipulera och lura andra och bl a då förvränga just tidssammanhangen. Om motsvarande historia skrivs om med felaktiga tidpunkter/tidsperioder kan ingen reda ut vad som beror på vad. Sådant ver-kar sällan redas ut på socialtjänstnivå och resultatet blir kort sagt irrelevant och flummigt men måste inte alltid se ologiskt ut: Staplas flera lögner på varandra så kan en "historia" se logisk ut trots att alltihop bygger på lurendrejeri.


9. Cluster B handlar inte bara om narcissistisk personlighetsstörning (NPD)

(Cluster B is not only about narcissistisk personality disorder (NPD))


Ett återkommande tema i den vetenskapliga litteraturen är, som redan nämnts, att de allvarliga PA-fallen nästan alltid inkluderar en förälder med personlighetsstörningar (eng. personality disorders, PD) som sammanfattas i den psykiatriska gruppen "Cluster B*" som i sin tur utgörs av fyra olika diagnoser:

Just nämnda NPD*, Borderline PD (BPD), AntiSocial PD (ASPD) samt Histrionic PD (se bl a öppet tillgängliga artiklar av Dr. Susan Heitler i tidskriften Psychology Today - en viktig sak att notera är att de PA-drivande föräldrarna oftast ljuger vilket kan vara svårt att avslöja eftersom de är experter på att manipulera andra. Vid de svåra fallen har den PA-drivande föräldern ofta de tre första av dessa tre diagnoser kombinerade på olika sätt. Dr. Steven Miller förklarar detta sammanfattat i samband med att han är ett expertvittne i ett PA-fall. Histrionic PD (Diagnoskod i DSM-5: 301.50 (F60.4))

handlar om personer som vill ha uppmärksamhet ("drama queens" och liknande) - de överdriver och ljuger - utan att nödvändigtvis ha någon särskild "nytta" av det mer än uppmärksamhet och en teater- effekt.


Cluster B-individer är skickliga på att lägga skulden för det de ställer till med på andra***. Detta skapar ett allvarligt problem för Socialtjänsten och tingsrätter eftersom då orsakssammanhangen oftast blir bakvända - varken Socialtjänst eller de vid tingsrätterna har någon utbildning för att detek-tera de "skickligaste" narcissisterna - trots att det ofta finns klara varningsflaggor som de borde notera.


* Dr. Todd Grande (YouTube): What is Narcissistic Personality Disorder? (11 min)

* Dr. Grande, Blame-shifting & Cluster B Personality Disorders: Antisocial, Narcissistic, Borderline, Histrionic.

Beträffande att lägga skulden på andra - se även kommentaren till Sydney Watsons video i referenslistan nedan.I PA-sammanhangen är det alltså inte bara barnen som misshandlas psykiskt utan också den attacke-rade föräldern/vårdnadshavaren samt ibland även andra närstående till den primärt attackerade personen. Man kan i dessa sammanhang inte rimligen uppfatta de koverta narcissisterna på annat sätt än att de, utöver barnen, psykiskt misshandlar sin partner. Ett bankrån är en öppen kriminell hand-ling, ett bankbedrägeri är en kovert kriminell handling. Kovert narcissism som inkluderar att suga ut en partner/ex-partner på alla dennes tillgångar har samma syfte som en som sysslar med ekonomiska bedrägerier. De värsta beter sig som om det handlade om avrättning av offret. Dessa människors age-randen borde, enligt min (BC:s) uppfattning, kriminaliseras både på grund av bankbedrägerianalogin och på grund av den psykiska misshandel de utsätter offret för. Så här utrycks detta i YouTubevideon "The crimes of the covert narcissist" (efter 11 min 30 sek):


"Not an ounce of concern for a person they purposely deceived and extracted a genuine relationship from."

Sen nöjer de sig oftast inte med att de förgjort offret utan drar sig dessutom inte för att utnyttja situationen.

---

Avgränsningen mellan NPD och psykopati är inte trivial och har diskuterats av disputerade specialis-ter på psykiatriska diagnoser. En av dessa är läkaren Otto Kernberg (psykoanalys, professor i psykiatri) som introducerade ett mellanbegrepp - "malign narcissism". Dr. Kerbergs specialinriktning är särskilt Cluster B) - här länk till hans översikt enligt "The narcissistic personality disorder and the differential diagnosis of antisocial behavior." (The Psychiatric clinics of North America, Vol. 12(3), 1989:553-570). Neuropsykologen Dr. Rhonda Freeman, diskuterar detta i en mer tillgänglig form genom YouTube-videon "Malignant Narcissism or Psychopathy?". Eftersom de värsta alienatorerna tänker, manipulerar och avleder/distraherar (bort från fakta) som kriminella är det relevant att studera hur psykopater som begått grova brott talar (osammanhängande ordsallad hör hit), och inte minst använder icke-verbal kommunikation (vad händerna gör, vart han/hon riktar blicken, tonfall mm) för att leda bort uppmärksamheten från deras brott.


Man kan undra vad det är för poäng med att försöka hålla reda på de nämnda diagnoserna men efter-som myndigheterna knappt gör det åt oss och exempelvis NPD (och särskilt BPD) är vanligt i PA-sammanhangen är det lika bra att försöka förstå det mest grundläggande själv.

 ---

Rimligen ligger den sammantagna prevalensen (förekomsten) för ASPD, BPD och NPD hos normal-befolkningen i västländer på cirka 3 %. För Sverige med 10 miljoner invånare motsvarar detta 300 000 personer men andelen resp. antalet kompliceras av hur man uppfattar fördelningen av dessa personlig-hetsstörningar med hänsyn till olika ålderskategorier. Eftersom barn nog inte brukar räknas in bör man troligen justera upp prevalensen för vuxna i "föräldraåldern" varför 3,5 % - 4 % kanske ligger närmare den relevanta verkligheten. Se även referenserna nedan.


Avgränsningen mellan NPD och psykopati är inte trivial och har diskuterats av disputerade specialis-ter på psykiatriska diagnoser. En av dessa är läkaren Otto Kernberg (psykoanalys, professor i psykiatri) som introducerade ett mellanbegrepp - "malign narcissism". Dr. Kernbergs specialinriktning är särskilt Cluster B) - här länk till hans översikt enligt "The narcissistic personality disorder and the differential diagnosis of antisocial behavior." (The Psychiatric clinics of North America, Vol. 12(3), 1989:553-570). Neuropsykologen Dr. Rhonda Freeman, diskuterar detta i en mer tillgänglig form genom YouTube-videon "Malignant Narcissism or Psychopathy?". Eftersom de värsta alienatorerna tänker, manipulerar och avleder/distraherar (bort från fakta) som kriminella är det relevant att studera hur psykopater som begått grova brott talar (osammanhängande ordsallad hör hit), och inte minst använder icke-verbal kommunikation (vad händerna gör, vart han/hon riktar blicken, tonfall mm) för att leda bort uppmärksamheten från deras brott. Här en videointerview med seriemördaren Paul Bernardo (Paul Bernardo — Prison interview of notorious serial killer,  YouTube, 2014), - det relevanta i PA-samman-hanget är inte morden utan sättet på vilket en psykopat kommunicerar. Här som kontrast om kvinnliga psykopater: The Psychopathic Female Traits and What To Be Careful About (YouTube, 17 september, 2016).


10. En sjuklig narcissist backar aldrig eller ber om ursäkt


Sjukliga arcissister ber aldrig om ursäkt därför att de inte vill ta itu med konsekvenserna av det de ställt till med: För det första och för att slippa att konfronteras med problemen av sitt beteende bryter de helst upp dem i mindre delar där de mindre ignoreras och hoppas att de helt ska glömmas så de inte tas upp igen. Om de trots det tas upp igen blir de lätt aggressiva. Om problemen inte tas upp igen antar de  istället att allt är OK mellan dem och den som drabbats.


Normala människor kan känna ånger och skuld för sådant de gjort som blev dåliga beslut. De kan er-känna sina fel och lära sig så de blir bättre människor med tiden. En NPD-person däremot saknar för-måga till sann ödmjukhet och har flera sätt att komma undan: Ett annat sådant, utöver att försöka se till att deras manipulationer och felsteg "glöms bort" är att se till att ha en syndabock* att skylla på.
* Les Carter,
Why Do Narcissists Need A Scapegoat? Surviving Narcissism, YouTube, 12 januari, 2023 (12 min 42 s).


Om narcissisten vet att hon/han förolämpat eller skadat motpartnern kan denne för det andra ge den senare tid och utrymme för att "tänka på saken". Syftet är att slippa be om ursäkt eller diskutera saken. På det sättet ska det se konstigt ut om den drabbade återkommer till problemet och beter sig som om inget hänt och behandlar den senare som om inget hänt. Därefter går de ofta över i ett affektionsläge genom att göra något positivt för den drabbade samt följer fokuserat upp med en ett hopp om (fejkad) försoning. Om den drabbade snabbt försöker återuppta saken låtsas de kanske lyssna, och dela mot-partens uppfattning (för att denne ska återfå narcissistens företroende och respekt, men innerst inne kommer de inte att ändra sig vilket i grunden beror på deras höga tankar om sig själva. Ytligt kanske de ber om ursäkt på något sätt men inombords kommer de aldrig att acceptera ansvar för skadorna de förorsakat.

Om det handlar om en parrelation, är en metod att förföra och kärleksbomba partnern: Sex och kyssar ska få partnern att glömma allt negativt och istället tro att allt ska bli bra igen och aldrig mer ska  åter-komma till narcissistens tidigare agerande. Detta är en röd varningsflagga - de är fixerade på att låtsas bry sig om sin partner för att komma undan sakfrågan. Förlikning eller sann försoning finns inte i narcissistens tankevärld. Det är deras expertkunnande som manipulatörer som är verktyget.

Vaga löften om bättring i framtiden får ersätta ett "I'm sorry". Att de inte ber om ursäkt beror på att de inte ser någon anledning till det. Den som säger emot en NPD-individ kommer ofta att kritiseras och beskyllas för det narcissisten själv ställt till med (även karaktärsdrag hos de med Borderline PD.

Det som jag (BC) sammanfattat ovan kommer från de första tio minutrarna av en video från Mindful Living: "Rather than apologizing, this is what narcissists do instead", YouTube, december 2022 (29 min). Resten av videon tar bl a upp den sjukliga narcisstens (NPD) behov av att parasitera på och kontrollera andra med flera temata. Enligt min (BC) uppfattning halkar han som talar in på den besläktade person-lighetsstörningen "Anti-Social Personality Disorder" (ASPD) och borde kanske markerat  överlapp-ningen av NPD med ASPD - särskilt psykopati (psykoanalytikern Otto Kernberg införde begreppet "malign narcissism" där han syftade på just kombinationen av narcissism och psykopati). Detta förtar emellertid inte värdet av videon i dess helhet.


11. Sådant som NPD-individer avskyr eller hatar
(Things that NPD individuals abhore or hate)


Narcissisten tål inte signaler om att någon annan gjort något bra eller är framstående därför att det inte handlar om dem själva. Sen finns det ord och korta meningar som narcissisten inte gillar - jag börjar med 10 fraser/ord som tagits upp av Rebecca Zung (advokat, författare, bloggare mm) i sam-manhang då man ska förhandla med en NPD-individ:
"Det där är inte sant"
"Jag kommer inte att...." eller "Jag kan inte göra det..."(där någon säger emot narcissisten)
"Du förlorade" (vilket även kan handla om något trivialt som att förlora i något spel eller en lek)
"Du har fel" (t ex när man visar konkreta bevis på att narccissisten har fel och de vägrar att acceptera detta)

"Jag bryr mig inte" (när du nått en punkt av apati och de inte kan komma åt dig - med ett sådant svar säger man till narcissisten att hon/han är irrelevant och kan ignoreras - narcissisten får inte den upp-märksamhet och erkännande som han/hon vill ha)
"Jag har mycket att göra/är upptagen" och "Inte nu" betyder i detta sammanhang ungefär samma sak för narcissisten att du är emot honom/henne som förväntar sig uppmärksamhet varje sekund.
"Nej" (narcissisten känner inga gränser och anser sig bemyndigade att göra som de vill)


Ett ord som narcissister hatar är "varför": De vill inte förklara sina ojusta ageranden utan vill bara envist ha saker och förhållanden på ett visst sätt. Sjukliga narcissister avskyr naturligtvis sanningen om deras bedrägliga beteenden - särskilt om de exponeras offentligt och konfronteras med viktiga saker de ställt till med och inte längre kan dölja. Detta kan resultera i narcissistisk kollaps.

Ett annat ord sjukliga narcissister avskyr är nej. De är helt enkelt vana vid att få igenom sin vilja (dvs ha något från någon annan). När någon säger nej betyder det att narcissisten inte lyckats manipulera till sig vad det nu är - pga att den andra personen satt en gräns och värnar om sin integritet. I det läget blir narcissisten ofta arg, hänsynslös och obeveklig och kan börja exploatera olika "känslometoder" för att ändå få igenom sin vilja - t ex försöka skrämmas eller få den andra att känna skuld eller skam (narcissisten målar upp sig själv som ett offer och skyller kanske på den andra trots att de själva förorsakat problemet ifråga). Ref. Stephanie Lyn Coaching (se videos på YouTube).


12. Stölder eller blockering av andras ideer

(Thefts or blocking of other people's ideas)


Benägenheten att parasitera på andra gäller även stöld av andras ideer genom att ta åt sig äran av dem. Det gäller i PA-fallet liksom i arbetslivet och andra sammanhang. Om exempelvis en PA-attackerad förälder vill ta med barnet på något särskilt evenemang är det inte ovanligt att den skadliga föräldern tar iden och ser till att ta med barnet på samma evenemang - eller något motsvarande som helst är "bättre eller dyrare" innan den andra föräldern hinner reagera. Därigenom förskjuts barnets uppfattning om vilken förälder som är bäst.


Om det inte går att göra den andra förälderns ide (för barnets bästa) till sin egen bokar den skadande föräldern helst in något annat för att sabotera möjligheten att barnet kan engageras i den först av-sedda aktiviteten (detta är mycket vanligt i PA-sammanhangen). Det här resulterar i att det inte blir möjligt för den attackerade föräldern att tillsammans med den alienerande föräldern planera sådant som kan vara av glädje och värde för barnet. Alltså måste den attackerade föräldern se till att sådant blir en överraskning för barnet. Om barnet istället får veta det på förhand, vilket då oftast delges den alienerande föräldern, kommer denna nästan garanterat att sabotera allt.


13. Narcissistisk förälders effekter på sina barn


Narcissistisk mamma
Effekter på döttrar

Carla Corelli, How a Narcissistic Mother Damages Her Daughter. @CarlaCorelli, YouTube, Augsusti 2023 (2 min 7 s).

Carla Corelli, Adult Daughters of Narcissistic Mothers. @CarlaCorelli, YouTube, November 2023 (6 min).

Carla Corelli, Understanding the Emotional Wounds of Daughters of Narcissistic Mothers. @CarlaCorelli, YouTube, November 2023 (8,5 min).

Narc Con, Narcissistic Mothers and Their Daughters - (Two General Outcomes). @NarcCon, YouTube, Juni 2023 (16,5 min ).

Effekter på söner

Carla Corelli, Sons of Narcissistic Mothers. @CarlaCorelli, YouTube, Augusti 2023 (5 min 15 s).


Narcissistisk pappa
Effekter på döttrar

Carla Corelli, How a Narcissistic Father Damages His Daughter. @CarlaCorelli, YouTube, Augusti 2023 (1 min 25 s).

Effekter på söner

Carla Corelli, Sons of Narcissistic Fathers. @CarlaCorelli, YouTube, Augusti 2023 (3 min 44 s).

14. Leva med en narcissistisk förälder


Carla Corelli, The Toxic Traits Of A Narcissistic Father. @Carla Corelli, YouTube, December 2023 (7,5 min).

Danu Morrigan, You're Not Crazy - It's Your Mother. Darton Longman Todd Ltd, 2021:1-248.

(Tidigare upplaga översatt till svenska: Du är inte knäpp... det är din mamma: healing för döttrar till narcissistiska mammor, 2015)

Psychology Element, How to Deal With a Narcissistic Mother (Stop Her!). @PsychologyElement, YouTube, December 2022 (7 min).


15. När narcissisten vet att du vet vad han/hon håller på med

(When the narcissist knows that you know what he/she is up to)

När narcissisten förstår att du upptäckt vad de håller på med kommer de att undvika dig och då också att försöka få hela din omgivning emot dig - smutskastning, falska påståenden, ryktesspridning... Verksamheten går ut på att människor som står dig nära inte ska tro på vad du säger.


The Things Narcissists Will Do When They Realize Their Mask Is No More, Narcissists Downfall, YouTube, 14 januari, 2023 (6,5 min).

NarcDaily - You are not alone, When they know you know.
@NARCDAILYYouAreNotAlone, YouTube,

ca juni 2022 (14 min 48 s).

Narcissist Xposed,
When You Confront The Narcissist With These, They Will Cower In Fear And Vanish Forever. @NarcissistXposed, YouTube, 25 augusti, 2023 (7 min).


Ramani Varsula, When narcissists know YOU know..., DoctorRamani, YouTube, ca januari, 2022 (11 min).
(Dr. Varsula vill inte att man länkar till denna video så intresserade får trassla lite)


16. När narcissisten förlorar kontrollen
(When the narcissist loses the control)

Darren F. Magee, What happens when the narcissist loses control over you? @DarrenFMagee, YouTube, ca juni 2022 (10 min 25 s).


17. När narcissisten blir gammal (och förlorar kontrollen)
(When the narcissist gets old (and loses the control)


När sjukliga narcissister åldras blir de ofta värre men till slut kommer det till en punkt när de inte längre klarar av att försöka kontrollera alla i sin omgivning trots att det "behovet" då oftast blir större. Människans hjärna anses  normalt vara färdigutvecklad i 24-25-årsåldern (uppgiften kommer från flera olika källor) även om vi fortsatt kan lära oss nya saker. Sen går vi igenom livet och med ökande ålder blir människor normalt mer ödmjuka, empatiska och får lättare att erkänna och acceptera sina misstag. Det här gäller inte sjukliga narcissister - när de ser tillbaka på havererade relationer är det aldrig deras eget fel: Narcissisten skyller då ifrån sig i stil med "han/hon var ju en vekling och osäker", "han/hon var en idiot" eller så projicerar de över sina egna beteendeproblem och eventuella diagnoser på andra. Narcissisterna mognar alltså inte med ökande ålder utan deras problem förstärks istället när de blir äldre: Utöver ökande kontrollbehov blir de mer självi-ska och okänsliga för andras behov.  Uppfattningen att de är bemyndigade att strunta i normer, lagar och domstolsbeslut förstärks, liksom onormalt försvarsbeteende samt en förvrängd verklighetsuppfattning.

Här en video av Dr. Les Carter där han utifrån det nämnda diskuterar sju narcissistiska karaktärsdrag och vad som händer när narcissisten blir äldre (1. Tidigare fejkad kärlek ersätts med maktbehov, 2. De lär sig inte av tidigare misstag vilket är i linje med att, 3. De har raderat tidigare misstag - de finns helt enkelt inte, 4. De blir mer omänskliga och upplever alltmer att de är överlägsna andra och hur andra "ska" uppfatta dem - ordet "jämlikhet" förstår de inte, 5. Behovet av lakejer, slavar och jasägande och eller fjäskande undersåtar som de kan manipulera ökar, 6. Rationalisering av tidigare problem pga felaktiga tankemönster där de ljuger för sig själva (besläktat med punkt 2 &3), 7. De blir karikatyrer av sig själva och sin egen elakhet och betraktar sig själva som "vinnare" - alla andra anses vara förlorare, korkade eller något annat på en lägre nivå:

7 Signs Of Narcissists Worsening As They Age. Surviving Narcissism, YouTube, ca maj, 2022 (14,5 min).

Danish Bashir, How a Dying Narcissist Behaves & Treats Others. @narcabusecoach,YouTube, Maj 2023 (6 min).

Darren F. Magee, Aging Narcissists - What happens as they Grow Older? @DarrenFMagee, YouTube, November 2022 (13 min).

Carla Corelli, Daughters of Elderly Narcissistic Mothers@CarlaCorelli, YouTube, Augusti 2023 (3 min 20 s).

This Is Why Narcissists Become More Toxic As They Get Older 10 Awful Things. Mindful Living, YouTube, December 2022 (9 min).


18. Kultledare och diktatorer

(Cult leaders and dictators)


Kultledare och diktatorer har i princip samma psykiatriska störningar som en svårt alienerande för-älder. Dessa kategorier tänker i termer av "vi mot dom" vilket blir värre med ökande ålder, se också föregående avsnitt. För närmare resonemang - se även sidan "Vilka driver PA?"


19. Kanaler på YouTube om narcissism och besläktade temata


På YouTube finns förmodligen tusentals videos som är helt fokuserade på i första hand sjuklig narcissism. Många av dessa videos har gjorts av personer som PA-misshandlats som barn och flera av dessa har sedan i sin tur gått vidare och utbildat sig inom psykologi, psykoterapi eller något annat med besläktad inriktning.


Andrew, NARCDAILY -You Are Not Alone.

Clarice, @ExposingtheNarcissist (115 000 prenumeranter, 441 videos, 1 augusti, 2023).

     Narcissists Want You To Lose More Than You Think (24 juli, 2023, 10 min).

Jill Wise, The Enlightened Target.

Kerry McAvoy, @KerryMcAvoyPhD (14 900 prenumeranter, 903 videos, 30 juli, 2023).
     Easy Ways to Spot a Narcissist in less than 3 minutes (mars, 2023, 11 min).

Kevin, The Royal We.

Les Carter, Surviving Narcissism (706 000 prenumeranter, 738 videos, 30 juli, 2023).

@NarcissistXposed (11 000 prenumeranter, 11 videos, start 23 augusti, 2023).

Rebecca Johnson, @rebeccajohnsonlmhc (misshandlad av narcissist, 10 videos, 1,17 k prenumeranter 27/7, 2023).

Lise Leblanc, @LiseLeblanc (PA-misshandlad av sin mamma).

Madison Welborne, The Anti-Alienation Project (PA-misshandlad av sin mamma).

MedCircle (ett företag i Los Angelesområdet med ett dussintal specialister inom psykologi och psykiatri, neurobiologi och besläktade områden: Många av deras videos med Dr. Ramani Varsula handlar om narcissism men flera av de andra där tar också upp psykiatriska komplex där sjuklig narcissism är en del av ett ofta värre elände)

Michele Lee Nieves, Michele Lee Nieves Coaching (PA-misshandlad av sin mamma, 266 000 prenumeranter, 554 videos, 30 juli, 2023)

Narcissists Downfall (Kanalen startade i början av januari 2023 och hade 18:e januari producerat 19 videos om narcissism som alla verkar vara välgjorda)

Ramani Varsula, DoctorRamani (narcissism och besläktade personlighetsstörningar).

Richard Grannon, RICHARDGRANNON

Tamie M Joyce.

Todd Grande, Dr. Todd Grande (fokuserad på alla fyra Cluster B-störningar inklusive narcissistic personality disorder, NPD, och hur man skiljer dessa åt)
Rebecca Zung (advokat, 377 000 prenumeranter, ca 1100 videos, 30 juli, 2023).


20. Referenser


G. Adler, The borderline-narcissistic personality disorder continuum. The American Journal of Psychiatry, Vol. 138(1), 1981:46–50.


American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition. Washington, DC, 2000, American Psychiatric Association, 2000.


Henrik Anckarsäter, Susanna Radovic, Christer Svennerlind, Pontus Höglund & Filip Radovic,

Mental disorder is a cause of crime: The cornerstone of forensic psychiatry. International Journal of Law and Psychiatry, Vol. 32(6), 2009:342-347.

Kommentar: I denna artikel diskuteras sannolikheter/risker för att ett samband föreligger mellan vissa psykiatriska personlighetsstörningar (sådana som bl a rör anti-socialt beteende, dålig impulskontroll, verklighetsförvrängningar m fl) och kriminalitet. Detta är intressant eftersom PA-drivande personer tänker som kriminella och därmed också ur rättssäkerhetssynpunkt.


Shahida Arabi, The Highly Sensitive Person's Guide to Dealing with Toxic People. New Harbinger Publications, 2020:1-200.


Amy J.L Baker, The Cult of Parenthood: A Qualitative Study of Parental Alienation. Cultic Studies Review, Vol. 4(1), 2005:1-20.


Amy J.L. Baker & Paul R. Fine, Beyond the High Road: Responding to 17 Parental Alienation Strategies without Compromising Your Morals or Harming Your Child. 2008:1-23.


Gene H. Brody, Eileen Neubaum-Carlan & Rex Forehand, Serial Marriage: A Heuristic Analysis of an Emerging Family Form. Psychological Bulletin, Vol. 103(2), 1988:211-222.


Eve Caligor & Barry L. Stern, Diagnosis, Classification, and Assessment of Narcissistic Personality Disorder Within the Framework of Object Relations Theory. Journal of Personality Disorders, Vol. 34(Special Issue), 2020:104–121.


THE HANDBOOK OF NARCISSISM AND NARCISSISTIC PERSONALITY DISORDER: Theoretical Approaches, Empirical Findings, and Treatments, Edited by W. Keith Campbell & Joshua D. Miller, John Wiley & Sons, Inc., 2011:1-551.


Angela Crossman & Victoria Talwar, On Building A Model of Lie- and Truth-Telling Trajectories. ACADEMIA Letters, 2021:1-7.

Barrie Davenport, 11 Crazy-Making Reasons Narcissists Lie So Much. Live Bold & Bloom, April 16, 2023.


Suzanne Degges-White, The Terrible Toll of Narcissistic Abuse Narcissistic abuse leaves lasting scars. Psychology Today, 25 May, 2022.


Bill Eddy & Randi Kreger, Splitting, New Harbinger Publications, 2012:1-306.

Kommentar: Fokus på personer med Borderline PD samt Narcissistic PD.


Jennifer Fraser, The Theory of Constructed Emotion Can Better Prepare Us for the Dark Triad: Our brains are not prepared for intraspecies predators. Psychology Today, 4 August, 2022.


Rhonda Freeman, How to Tell You're Dealing with a Malignant Narcissist: The intentional destruction of others while pathologically loving the self. Psychology Today, February 22, 2017.


Barbara Gawda & K. Czubak,Prevalence of Personality Disorders in a General Population Among Men and Women. Psychological Reports, Vol. 120(3), 2017:503-519.

Kommentar: Denna studie gäller polska befolkningen där 9 % uppskattas ha minst en personlighetsstörning - dvs formell "personality disorder", PD (7 % narcissism resp. 7 % borderline) vilket naturligtvis inte säger något om prevalensen i andra länder.


John M. Gottman & Robert W. Levenson, Marital Processes Predictive of Later Dissolution Beha-vior, Physiology, and Health. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 63(2), 1992:221-233.


Jean Marc Guilé, Laure Boissel, Stéphanie Alaux-Cantin & Sébastien Garny de La Rivière, Border-line personality disorder in adolescents: prevalence, diagnosis, and treatment strategies: Review. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, Vol. 9, 2018:199-210.

Susan Heitler, How Do I Stop Being a Narcissist? If I knew better I would do better. Psychology Today, 27 December, 2021.


B.M. Hicks, M.D. Carlson, D.M. Blonigen, C.J. Patrick, Iacono WG & M. Mgue, Psychopathic per-sonality traits and environmental contexts: Differential correlates, gender differences, and genetic mediation. Personality Disorders, Vol. 3(3), 2012:209-227.


Janet R. Johnston & Linda K. Girdner, Family Abductors: Descriptive Profiles and Preventive Intervention. Department of Justice, Washington, DC. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. REPORT NO NCJ-182788, January, 2001:1-9. Kommentar: Den här artikeln adresserar inte PA-begreppet men tar däremot upp ett kidnappningsbeteende mm som är vanligt i PA-sammanhang.


Janet R. Johnston, Inger Sagatun-Edwards, Martha-Elin Blomquist & Linda K. Girdner, Early Identification of Risk Factors for Parental Abduction. U.S. Department of Justice, March 2001:1-12.


Elizabeth L. Kacel, Nicole Ennis & Deidre B. Pereira, Narcissistic Personality Disorder in Clinical Health Psychology Practice: Case Studies of Comorbid Psychological Distress and Life-Limiting Illness. Personality Disorders & Health, Vol. 43(3), 2017:156-164.


Annie Reich, Pathologic forms of self- esteem regulation. Psychoanalytic Study of the Child, Vol. 18, 1960:218–238.


Sharmen Kinbrough, The Impact of Narcissistic Abuse on Men. Marriage Recovery Center, YouTube, 19 augusti, 2019 (8,6 min).


Patricia K. Kerig, Revisiting the Construct of Boundary Dissolution. Journal of Emotional Abuse,

Vol. 5(2-3), 2005:5.42.


Erin Leonard, The 4 Stages of a Narcissist's Invasion - Shifting from mutual attraction to emotional abuse. Psychology Today, December 26, 2021.


Robert Jay Lifton, Thought Reform and the Psychology of Totalism, 2014 (facimil av originalutgåvan som kom år 1961). I boken diskuteras åtta principer för tankereformering - sådant kultledare m fl hjärntvättare använder sig av.


Les Linet, PARENTAL ALIENATION SYNDROME: Alienating parents do not really love their children. YouTube, 24 september, 2013 (5 min). Kommentar: Les Linet är läkare med specialisering inom både barn- och vuxenpsykiatri.


David Massi (advokat), NÄR MÅLSÄGANDEN LJUGER - eller talar sanning. Advokatsnack, YouTube, 19 April, 2021 (12 min).

Danu Morrigan, You're Not Crazy - It's Your Mother. Darton Longman Todd Ltd, 2021:1-248.

(Tidigare upplaga översatt till svenska: Du är inte knäpp... det är din mamma: healing för döttrar till narcissistiska mammor, 2015)


Dan Neuharth, 13 Ways Narcissists Behave Like Children. Psychology Today, 21 June 2020.


Dott. Alessandro Pedrazzi, Il Genitore Narcisista (Den narcissistiska föräldern). YouTube, 30 mars, 2017 (9 min).


Aaron L. Pincus & Robert F. Kreuger, Theodore Millon’s Contributions to Conceptualizing
Personality Disorders. Journal of Personality Assessment, Vol. 97(6), 2015:1-4.


Elsa Ronningstam & Igor Weinberg, Narcissistic Personality Disorder: Progress in Recognition and Treatment. Focus Psychiatry Online, Vol. XI(2), 2013:167-177.


Elsa Ronningstam, Introduction to the Special Issue on Narcissistic Personality Disorder. Journal of Personality Disorders, 34(Special Issue), 2020:1–5.


Shannon Thomas, Healing from Hidden Abuse: A Journey Through the Stages of Recovery from Psychological Abuse. Mast Publishing House, 2016 (286 sidor).


Daniel Shaw, Traumatic abuse in cults: A psychoanalytic perspective. Cultic Studies Review, Vol. 2(2), 2003:101–129.


Chaim Steinberger, Father? What Father? Parental Alienation and Its Effect on Children. Part One. NYSBAR Family Law Review, Vol. 38(1), 2006:10-24.


Angel J. Storm, When The Narcissist Knows That You Know. YouTube, 24 maj, 2019 (5 min).


David M. Summers & Collette C. Summers, Unadulterated Arrogance: Autopsy of the Narcissistic Parental Alienator. American Journal of Family Therapy, Vol. 34(5), 2006:399-428.


Nancy Thoennes & Patricia G. Tjaden, The extent, nature, and validity of sexual abuse allegations in custody/visitation disputes. Child Abuse & Neglect, Vol. 14, 1990:151-163.


Hollida Wakefield & Ralph Underwager, Personality characteristics of parents making false accusa-tions of sexual abuse in custody disputes. Issues in Child Abuse Accusations (Institute for Psychological Therapies), Vol. 2(3), 1990:121–136.


Sylvia Walby & Judy Towers, Untangling the concept of coercive control: Theorizing domestic violent crime, Criminology & Criminal Justice. Vol. 18(1), 2018:7-28.


Catherine Winsper, Ayten Bilgin, Andrew Thompson, Steven Marwaha, Andrew M Chanen, Swaran P Singh, Ariel Wang & Vivek Furtado, The Prevalence of Personality Disorders in the Community: A Global Systematic Review and Meta-Analysis. The British Journal of Psychiatry.

Vol. 216(2), 2020:69-78.

Kommentar: Denna källa anger prevalensen för Cluster B personlighetsstörning till 2,8 %.(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to children)

(Damages to adults)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(False allegations)

(PA & Law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(PA detractors)

(Who am I?)