Om att hindra att PA-destabiliserade barn omvandlas till svåra PA-fall


PA är inte något som går över: Det blir bara värre om man inte gör något.

(Richard A. Warshak, Professional Psychology: Research and Practice, Vol. 46(4), 2015, sid 239).


Det viktigaste är att förebygga PA och framför allt se till att inte milda fall övergår i allvar-liga fall. Vid påståenden från den ena förälderns sida om att den andra föräldern utövar fysiskt våld och sexövergrepp mot barnet måste man omedelbart* utreda påståendet ordentligt - inte bara tro på den som kommer med påståendena och tycker och något ogrundat - dvs noga utreder huruvida det finns belägg för påståendet. Bäst är om fallet remitteras till psykiatrisk expertis  alternativt polisanmäls. Det finns idag massvis av barn som i praktiken avskiljts från sin ena förälder av socialsekreterare som inte fått någon utbildning om att förstå hur manipulativa människor fungerar - framför allt de som hör till den psykiatriska gruppen Cluster B (se sidan om vilka alienatorerna är). Om inga bevis finns för att påståendet är sant ska man inte avskilja barnet från den anklagade föräldern och samtidigt istället följa båda förädrarna och barnet noga.
* Ett tema som kommer igen i den professionella litteraturen och andra medier är att man måste agera snabbt i de här fallen. Den pensionerade domaren Philip Marcus (Israel) som är erfaren på området sa t ex vid PASG-konfe-rensen 2021 att man måste reagera omedelbart och bestämt (bestraffning av den förälder som inte följer lagar och domstolsbeslut) inom två veckor. Justitieministern på Irland, Helen McEntee har förstått PA-problemet: I en inter-vjuv om PA från mars 2021 sa hon avslutningsvis "these types of conflicts can escalate very quickly". Vår svenska modell innebär att myndigheterna fördröjer vårdnadstvisten - i bland i flera år - och  oftast ger ensam vårdnad till den svårt alienerande föräldern. Därmed garanterar vi i praktiken att dessa barn får skador på hjärnan pga den emotionella misshandeln - skador som aldrig läker (se nedan).


Anledningen till att man inte omedelbart ska avskilja barnet är att man då löper en stor risk att en svår PA-situation utlöses - de psykiska skador som då uppstår kan komma att bli livslånga för barnet (numera kan man se hjärnskadorna efter emotionell misshandel med MR-kameratekniker, se mot-svarande knapp till höger för mer information). Särskilt bör då i sammanhanget föräldern som kommit med påståendena om sex- och våldsövergrepp granskas - erfarenheten visar att det oftast förelegat varningsflaggor om en manipulativ förälder långt före påståendena.


Läser man erfarenheterna från Dr. Richard Warshak och andra som arbetat med återförening av felaktigt avskilda barn förstår man tydligt hur viktig den här risk-nytta-avvägningen är - den här avvägningen måste avgöras med metoder som de flesta socialsekreterare rimligen inte klarar av (se t ex arbeten av Dr. Steven Miller). En mindre risk är att man missar ett verkligt fall av fysiska övergrepp - i de fallen ska - om  sådan misshandel beäggs - naturligtvis föräldern ifråga straffas för det. Detta handlar om medicinskt beslutsfattande - klassiskt dilemma om falska positiva och falska negativa fynd. Båda varianterna är skadliga och då måste man arbeta så att man statistiskt sett minimerar skadorna. Det gör man garanterat inte om man antar att alla som kommer med påståenden om våld- och sexövergrepp talar sanning. Man ska vara medveten om att omkring 2,5 -3 % av normalbefolkningen har Cluster B-störningar - individer som har som livsstil att ljuga och manipulera andra. De är experter på att luras och just därför avslöjas de inte med ytligt "hon/han verkar ju trevlig" (s k attribueringsfel) följt av ett tyckande. Får de alienerande föräldrarna enskild vårdnad om barnen (vilket de för-modligen oftast får) går det garanterat illa för barnen.


Som flera myndigheter idag agerar inducerar de allvarliga fall av PA - de bidrar alltså genom sitt agerande - utan att förstå det - till allvarlig psykisk barnmisshandel. De barn som är svårt PA-drabbade har genomgått en personlighetsklyvning (eng. "splitting") som innebär att de tagit avstånd från sig själva och ingått i en sjuklig allians med den alienerande föräldern. När en alienerande förälder manipulerat barnen under lång tid och barnet sedan, pga en myndig-hets felaktiga agerande, avskiljs från sin normala förälder utlöser myndigheten ofta split-ting-fenomenet hos barnet! Denna splitting inkluderar en vanföreställning om sig själva och om-världen - det har alltså blivit en felprogrammering av barnets hjärna. För att hindra denna felpro-grammering så skadorna inte blir livslångt förödande måste man istället hjälpa barnet att:


1. Ändra på situationen
2. Ändra på barnets uppfattning av situationen
3. Ändra på barnets hjärna så den återfår sin ursprungliga och naturliga emotionella och kognitiva förmåga.

Alla dessa tre mål kan man nå om man får bort den alienerande faktorn (oftast en förälder).


Flera program för att rehabilitera PA-drabbade barn finns i andra länder. Mest känt är för-modligen "Family Bridges" där upphovsmannen och utvecklaren sedan år 1991 och framåt är Randy Rand (California) samt Richard Warshak (Texas) som i flera gångar utvärderat programmet. Andra program med samma syfte men olika strukturer och metoder är Multi Model Family Intervention (MMFI), Family Reflections Reunification Program (FRRP), Overcoming Barriers Family Camp (OBFC) samt Parallel Group Therapy for PA. Även den engelska psykoterapeuten Karen Woodall, som har djup förståelse för PA-problemet utifrån barnets avståndstagande från sig självt, har arbetat med återföreningsproblematiken.


Båda dessa temata kommer att avhandlas mer på denna sida men kortversionen av internationellt konsensus bland PA-specialisterna är att vid svåra PA-fall måste barnet skiljas helt från den skadande föräldern under tre månader. Med "skiljas helt från" menas "inga telefonkontakter, inga sms osv". Barnet måste få en chans att upptäcka att den andra föräldern inte är farlig, dum och allt annat som den PA-drivande föräldern hittat på. Efter tre månaders avskiljning ska successivt en upptrappning/återanpassning ske med målet 50/50 med avseende på vårdnad, boende etc. Warshak, professor i psykologi har övertygande visat att det går att återförena de flesta svårt PA-drabbade barn (2010a, 2015a, 2019). Metoder som inte fungerar i dessa fall är medling, psykoterapi och lik-nande. Även mellannivån "moderate" av PA misslyckas i allmänhet om man låter barnen fortsätta att bo med den skadande föräldern (Warshak, 2015a). Det som behövs är en domstol som säger ifrån på skarpen och klargör för den skadande föräldern att om den inte skärper sig blir det konsekvenser - inte bara ord som man kan strunta i. Se även artikeln nedan från år 2020 av advokaten Ashish Joshi (USA) om hur olika domstolar valt att ta itu med alienerande föräldrar.


Barnet måste skyddas från den alienerande föräldern


"In these cases, the alienated children need to be removed from the alienating parent's care."

Dr. Kathleen Reay, Canadian Symposium for Parental Alienation Syndrome, Montreal, 2011. Länkad video: 9 min 55 sek - 10 min 15 sek). Dr. Reay hade då 24 års erfarenhet av psykologisk rådgivning, psykoterapi mm.


"First and foremost, we need to recognize parental alienation as a form of individual child abuse that requires a child protection response, no different than physical and sexual abuse. This may involve child removal from the abusive parent..."

Edward Kruk, Parental Alienation: What is the solution? Psychology Today, Nov. 16, 2017.Referenser


Tamara D. Afifi, 'Feeling caught’ in stepfamilies: Managing boundary turbulence through appropriate communication privacy rules. Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 20(6), 2003:729-755.


H.M.R. Ames, C.H. Hestevik, L.J. Langoien & T.A. Rosness. Hvordan forstå og håndtere barn som avviser en forelder: En systematisk kartleggingsoversikt. [Understanding and helping children who
resist or refuse post-separation parental contact: A systematic mapping review] Rapport −2021. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2021:1-72.


Amy J.L. Baker, Colleen Murray & Kevin Adkins, Parameters of Reunification Therapy and Predictors of Treatment Success in High Conflict Divorce Cases: A Survey of Mental Health Professionals.Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 61(8), 2020:314-325.


William Bernet, PASG i Philadelphia, 12 sept., 2019, 25-26 minuter in i föredraget (YouTubevideo).

William Bernet, Parental Alienation - Historical highlights, YouTube, 2020 (9 min).
Kommentar: Detta handlar mer om vad man ska göra åt PA (terapi, medling etc) än om dess historia.


José Manuel Calderón Calderón, Conferencia familiar restaurativa: estrategia de intervención en casos donde se presume alienación parental (Restorative Family Conference: Intervention Strategy in Cases of Parental Alienation). Ciencia Juridica, Vol. 10(20), 2021:147-164. English abstract.


Douglas Darnall, The Psychosocial Treatment of Parental Alienation. Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Vol. 20(3), 2011:479-494.


Douglas Darnall, Keys to Reunification Success in Parental Alienation, Therapist Douglas Darnall (Never Lose Hope Keep Sending Love, YouTube, July 19, 2021 (9 min 4 s), Anm.: Dr. Darnall avled 2017).


Julie Doughty, Nina Maxwell and Tom Slater, Review of research and case law on parental alienation. Cardiff University, Commissioned by Cafcass Cymru, April 2018:1-60.

Robert A. Evans, Treatment Considerations with Children with PAS. Florida BAR Journal, Vol. 80(4), 2006:69-72.


Barbara Jo Fidler & Nicholas Bala, Children resisting postseparation contact with a parent: Concepts, Controversies and Conundrums. Family Court Review, Vol. 48(1), 2010:10-47.


Steven Friedlander & Marjorie Gans Walters, When a Child Rejects a Parent: Tailoring the Intervention to Fit the ProblemFamily Court Review, Vol. 48(1), 2010:98-111.


Linda J. Gottlieb, The Parental Alienation Syndrome: A Family Therapy and Collaborative Systems Approach to Amelioration,  Charles C Thomas Pub Ltd, 2012.


Janet Haines, Mandy Matthewson & Marcus Turnbull, Understanding and Managing Parental Alienation: A Guide to Assessment and Intervention. Taylor & Francis, 2019 (372 sidor).


Jennifer J. Harman, Luke Saunders & Tamara Afifi, Evaluation of the Turning Points for Families Intervention (TPFF) program for severely alienated children. Journal of Family Therapy, 2021:


Susan Heitler, Parental Alienation: What Therapists Need to Know. Psychology Today, September 20, 2019


Susan Heitler, Severe Parental Alienation: A Mental Health Emergency. Psychology Today, October 24, 2019.


Ashish S. Joshi, Temporary No-Contact Orders: The Necessary Ingredient for Effective Reunification in Cases Involving Parental Alienation. Michigan Family Law Journal, Vol. 50, 2020. [Om lösningen av medelsvår och svår PA]


Joan Kloth-Zanard, 3 Strikes YOU´RE OUT: A program of intervention and prevention for courts
and professionals, 2019. Kloth-Zanard skriver: "För att säkerställa att man lever upp till barnets bästa intresse samt att domstolsbelut följs, måste man skapa ett bestraffningssystem. Det här programmet är avsett att användas i kombination med en plan för behandling, en plan för föräldraskapet samt PARQ-testet.


Philip M. Koszyk &William Bernet, Treatment and Prevention of Parental Alienation. Psychiatric Times, 12 March, 2020.


Michael D. Langone, Recovery from Cults: Help For Victims Of Psychological And Spiritual AbuseAmerican Family Foundation, Norton paperback, 1995, 410 sidor.


Victoria Lorient-Faibish, Parental Alienation Devastating Consequences! Courageous Conversations with Victoria, YouTube,  Cirka år 2011 (5 min 20s).


Ludwig F. Lowenstein, Parent Alienation Syndrome: A Two Step Approach Toward a Solution. Contemporary Family Therapy, Vol. 20, 1998:505-520.


Ludwig Fred Lowenstein, What can yet be done with older children who have been long-term victims of parental alienation? Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 56(6), 2015:513-515.


Philip Marcus, Proactive Management of PA cases in Israeli Courts: A Novel Approach. Parental Alienation Study Group Conference, Philadelphia, 2019:1-25.


Ron Meister, Review of Therapeutic Interventions for Children with Parental Alienation Syndrome. (Book Review). The American Journal of Family Therapy, Vol. 31(4), 2003:321-324.


Deirdre Conway Rand & Randy Rand, Factors Affecting Reconciliation Between the Child and Target Parent in Severe Parental Alienation Syndrome, The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations, Chapter 13, Publisher: Charles C. Thomas Publishers LTD, Editors: R.A. Gardner, S.R. Sauber, D. Lorandos, 2006:163-176.


Chaim Steinberger, Father? What Father? Parental Alienation and Its Effect on Children. Part Two. NYSBAR Family Law Review, Vol. 38(2), 2006:9-19.


Matthew J. Sullivan, Peggie A. Ward & Robin M. Deutsch, Overcoming Barriers Family Camp: A Program for High-Conflict Divorced Families where a Child is Resisting Contact with a ParentFamily Court Review, Vol. 48(1), 2010:116-135.


Kate Templer, Mandy Matthewson, Janet Haines  & Georgina Cox, Recommendations for best practice in response to parental alienation: findings from a systematic review. Journal of Family Therapy, Vol. 39(1), 2017:103-122. Från artikeln: "It was found that changes in custodial or residential arrangements in favour of the targeted parent are effective in ameliorating parental alienation" samt "The results showed that awarding primary parental responsibility of the targeted child to the targeted parent can ameliorate parental alienation."


Kenneth H. Waldron & David E.  Joanis: Understanding and collaboratively treating parental alienation syndrome. American Journal of Family Law, Vol. 10, 1996:121–133.


Marjorie Gans Walters & Steven Friedlander, When a Child Rejects a Parent: Working With the Intractable Resist/Refuse Dynamic. Family Court Review, Vol. 54(3),  2016:424-445.


Richard A. Warshak, Divorce Poison: How to Protect Your Family from Bad-mouthing and Brainwashing. William Morrow, 2010:1-352. Världens mest sålda bok om PA (sept. 2019). 


Richard A. Warshak, Family Bridges: Using insights from social science to reconnect parents and alienated children. Family Court Review, Vol. 48(1), 2010:48-80.

(Kommentar: Randy Rand började år 1991 utveckla en prototyp till "Family Bridges", se sid. 55-56 i den här artikeln).


Richard A. Warshak & Mark R. Otis, Helping Alienated Children with Family Bridges: Practice, Research, and the Pursuit of “Humbition". Family Court Review, Vol. 48(1), 2010:91-97.


Richard A. Warshak, Alienating Audiences from Innovation: The Perils of Polemics, Ideology and Innuendo. Family Court Review, Vol. 48(1), 2010:153-163.


Richard Warshak, Parental Alienation: Overview, Management, Intervention, and Practice Tips.

Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers,  Vol. 28, 2015:181-248.


Richard A. Warshak, Ten Parental Alienation Fallacies That Compromise Decisions in Court and in Therapy. Professional Psychology: Research and Practice, Vol. 46(4), 2015:235-249.


Richard A. Warshak, Reclaiming Parent–Child Relationships: Outcomes of Family Bridges with Alienated Children. Journal of Divorce and Remarriage, Vol. 60(8), 2019:645-647.


Kirk Weir, High-conflict contact disputes: Evidence of the extreme unreliability of some children's ascertainable wishes and feelingsFamily Court Review, Vol. 49(4), 2011:788-800.


Barbara Winter, 9 Warning Signs of Parental Alienation and What to Do About Them. divorcedmoms.com, 1 Nov. 2017: Utskrivet cirka 6 sidor.


Karen Woodall & Nick Woodall, Understanding Parental Alienation: Learning to Cope, Helping to Heal. Charles C. Thomas Publisher Ltd, 2017:1-231.

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to children)

(Damages to adults)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(False allegations)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(PA detractors)

(Who am I?)