Mer eller mindre viktiga begrepp att känna till

(More or less important concepts to know)

(Conceptos más o menos importantes a conocer)


Följande begrepp är sådana man kan stöta på i PA-sammanhanget. Särskilt viktiga är begrep-pen alignment, enmeshment, estrangement, flying monkeys, gaslighting samt word salad. De korta kommentarerna syftar till att läsaren åtminstone på ett ungefär ska få en introduktion till varje begrepp. Det är enkelt att själv gå vidare med hjälp av Google för djupare förklaringar. Såg en kommentar (2021) från en person som uppenbarligen bara klickat ytligt på denna webbplats och konstaterat att det bara var "en massa krångliga ord" - till den personen kan jag säga att ett syfte med denna webbplats är att hjälpa besökare här att kunna läsa och förstå PA-begreppet såsom det beskrivs i facklitteraturen - har man inte det enklaste ordförrådet klarar man inte av att läsa om ämnet. 


För referenser mm som rör kliniska diagnoser hänvisas till sidan "Vilka är alienatorerna?"


Adultifiering (eng. adultification).


Alignment: Syftar på hur den PA-drivande föräldern och barnet samverkar på ett sjukligt sätt.


Anknytningsteori (eng. attachment theory): Begreppet går tillbaka till ett arbete av psykoanalytikern John Bowlby år 1958 och syftar på hur barnet tidigt i livet knyts an till sin ena förälder (i praktiken alltid modern) eller båda föräldrarna. Tolkningen av vad man menar med anknytning samt vad den innebär har emellertid varit föremål för såväl uppenbara feltolkningar som kontroverser*.

* Tommie Forslund et al., Attachment goes to court: child protection and custody issues. Attachment & Human Development, Vol. 24(1), 2022:1-52.

   Lauren Vinopal, Attachment Theory Is All Wrong. Here’s What the Science Really Says. Fatherly,  8 juli, 2019 (ca 20 sidor).

   Peter Örn, Anknytningsteorin används felaktigt – barn kan drabbas. Psykologtidningen, 14 januari, 2021.


BIS vs. BAS: Två beteendefunktioner som är en slags motsatser för att hantera hot/rädsla som kontrast till belöning. Grunden är Gray’s Reinforcement Sensitivity Theory, RST, från 1982*. BIS,  som kan fram-kalla ångest och riskaversion, står för Behavioral Inhibition System och BAS för Behavioral Approach System. Både BIS och BAS anses höra till normala funktioner men om BIS är "underaktivt" och/eller BAS överaktivt är detta skadligt för individen som då lätt faller för det positiva och förringar den möjliga nedsidan. Resultatet av en defekt BIS/BAS-balans blir rimligen en dålig förmåga att fatta bra beslut när risker ska vägas mot (kanske ofta snara) positiva möjligheter och belöningar. Betänker man hur alienerande föräldrar saboterar sina barns kognitiva förmåga är det rätt troligt att störd BIS/BAS-balans är en av konsekvenserna barnen drabbas av. Det här stöds bl a av ett arbete av forskarna Rowsell, Doyle &  Francis (J Child & Family Studies, Vol. 25, 2016) där de visade att när man korrierade för effekten av ett defekt BIS-system (som normalt hanterar ångest) försvann sambandet mellan enmeshment ("hopsnärjning" på hjärnnivå) på familjenivå och ångest hos barnet.

* J.A. Gray, The Neuropsychology of Anxiety: An Enquiry into the Functions of the Septo-Hippocampal System. Oxford University Press, 1982.


DARVO-ing: Deny, Attack & Reverse Victim to the Offender. Anm. Påminner lite om gaslighting (se nedan).


Doctor shopping: Begreppet syftar på en person som går till olika läkare m fl inom vården för att, utan att ett medicinskt behov föreligger, få receptbelagda mediciner, få en diagnos (som bekräftelse på något som de kanske inte har - pga hypokondri), eller pga den psykiatriska diagnosen Facticious Disorder Imposed on Another (FDIA) även kallad Munchausen Syndrome by Proxy (MSbP).


EMBU = Egna Minnen Beträffande Uppfostran. Detta är ett protokoll som, trots sin svenska betydelse,, används internationellt vid forskningsstudier av hur ungdomar/vuxna upplevt sin uppväxt.


Enmeshment: Syftar på att barnet inte kan skilja sina egna tankar från den skadande (alienerande) för-älderns. Särskilt viktigt är att förstå att PA-barn definitionsmässigt inte har en egen vilja. Begreppet myntades år 1974 av den argentinske familjeterapeuten Salvador Minuchin (1921-2017).


Några har valt att översätta det engelska ordet enmeshment med "insnärjdhet" - alltså att barnets tankar är insnärjda med den skadande förälderns tankar.

Carla Cornelli, Understanding the Psychology of Mother Son Enmeshment. @CarlaCornelli, YouTube, Augusti 2023 (3,5 min).


Estrangement: Berättigat avståndstagande av barnet från den skadande föräldern - väsentligen pga fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. Text i enligt QE52.0 Caregiver-child relationship problem,

ICD-11, WHO:

Parental estrangement is the child's rejection of a parent for a good reason, such as a history of abuse, neglect, or very defective parenting. Parental estrangement utesluter "parental alienation".

Kommentar (tillägg 15 mars 2020): WHO har, av oförklarlig anledning, tagit bort denna definition. Se min lite längre kommentar under "knappen" DSM-5 & ICD-11.


Flying monkeys: Proxyaktörer som  rekryteras till förtals- och smutskastningskampanjen. Jämför även med begreppen triangulering (se nedan) och Karpmans triangel (förtryckare, offer, räddare). Här en välgjord och viktig video på temat Flying Monkeys och Gaslighting: @BehindTheScienceTV, When A Narcissist Turns People Against You, This Is What You Should Do That You Never Think About. BehindTheScience: Understanding Personality & Behavior, YouTube, 26 July 2023 (14 min 45 s).


Folie à deux: Psykistriskt begrepp som syftar på en sjuklig kommunikationsallians mellan två människor. I PA-sammanhanget är detta relevant för den patologiska alliansen mellan en alienerande förälder och barnet (påpekat av L.S. Tucker & T.P. Cornwall, 1977).


Gaslighting: Direkt angrepp genom lögner mm (som låter både möjliga och trovärdiga) på en person i syfte att skapa sådan förvirring att den senare börjar tvivla på sitt eget minne, sina upplevelser och sin sans (eng. crazymaking). Offret kan då destabiliseras så dess omdöme i sin tur kan ifrågasättas. Gasligh-ting går ut på att förneka andra deras verkligheteuppfattning och även deras känslor (t ex "Du har inte rätt att känna så här"). Metoden och beteendet används av människor som har en livsstil som går på att lura andra för att skaffa sig själva fördelar. Gaslighting förekommer särskilt i politiska sammanhang, på arbetsplatser samt inom familjer. Det övergripande syftet med gaslighting är att kontrollera andras tankar.


YouTube: Signs a narcissist is gaslighting you!

Gaslighting är en metod som kan brukas av alla de med en eller flera av de fyra personlighetsstörningarma (eng. Personality Disorders, PD) som hör till Cluster B: Antisocial PD, Borderline PD, Narcissistic PD samt Histrionic PD.


Anti Narc, Gaslighting, YouTube, 13 juni, 2020 (19 min). Kommentar: Intressant att "trippa på äggskal" nämns. Det finns en bok om detta: "Stop Walking on Eggshells" (P. Mason & R. Kreger, 2010 & 2021). Boken handlar om Borderline Personality Disorder.


YouTube (BRAINY DOSE): What Is GASLIGHTING And How To Deal With It (11,5 min).


Gaslighting används ofta av PA-drivande människor - som en del av ett hjärntvättsliknande* artilleri - genom att de förnekar och förvränger sådant de ställt till med för att den angripna personen ska börja tvivla på sig själv. Om man är måltavla för sådana "alternativa fakta" är det viktigt att hålla sig till logik och tro på sig själv så man inte blir galen.


* YouTube (Ross Rosenberg): Finally, A Good Gaslighting Explanation! Dysfunctional Relationships & Human Magnet Syndrome (22 min).   Denna video inleds (efter ca 3-4 min) bl a med att särskilja gaslighting från hjärn-tvätt där gaslighting beskrivs som en kovert (sluten) manipulativ och tankeförvrängande strategi som sjuka nar-cissister använder för att kontrollera och dominera sitt offer. Det är särskilt diaboliskt i situationer med s k co-dependence (t ex "ömsesidigt" beroende partner) eftersom dessa människor låtsas vara empatiska, altruistiska och förstående. Narcissisten låtsas vara ett stöd och älskar offret när de i själva verket vänder omvärlden bort från offret och tvärtom (vilket inkluderar eveventuell psykoterapi). Anledningen till detta är att narcissisten inte vill att andra ska ha insyn i vad de håller på med - gaslighting kräver alltså isolering. För att åstadkomma full kontroll manipulerar de gärna så att offret får en sämre ekonomi (t ex så de slutar arbeta eller gör saker så de får sparken). Det är knappast någon "brainer" att förstå hur detta i sammanhanget vårdnadstvist i förläng-ningen är rakt på tvären med Barnets bästa intresse - fattiga föräldrar är aldrig bra för barn. Den som sysslar med gaslighting är beredd att göra vad som helst för att offret ska vända sig emot sig själv! Därmed tappar offret all kontakt med verkligheten och som konsekvens också möjligheten att klara av att försvara sig.


Stephanie Moulton Sarkis, 11 Warning Signs of Gaslighting: Gaslighting is a manipulation tactic used to gain power. And it works too well. Pyschology Today, 22 January, 2017.


Hypergami: Begreppet handlar om att "gifta/byta upp sig" - dvs att hitta en partner som har bättre status, utbildning och mer resurser än en själv. Evolutionsbiologiskt finns det en logik i detta men i dagens typiska västsamhälle behövs inte detta på samma sätt. Ändå fortsätter beteendet vilket tillsammans med i första hand samhällelig diskriminering mot män leder till katastrofala effekter för i första hand barn (undantaget är sammanhanget med män som bevisligen utövar fysiskt våld mot kvinnor och/eller barn). Observera att nu många kvinnor förstår det senare och inser att hypergamibeteende kombinerat med diskriminering mot män i förlängningen i stor utsträckning skadar kvinnor, familjer och samhället. PA är endast ett vertyg i sammanhanget men som hjälper till att förvärra situationen. Endast intresse och medvetenhet hos politiker kan ändra på detta.


Implacable hostility (oförsonlig fientlighet): Detta uttryck har bland använts av den danske domaren Svend Danielsson. Detta är en av två anledningar att överföra vårdnaden från en förälder till den andra. Den andra anledningen är bekräftade övergrepp.

IPARTheory =
Interpersonal Acceptance-Rejection Theory.
Ref.: Ronald P. Rohner, Introduction to Interpersonal Acceptance-Rejection Theory (IPARTheory) and Evidence. Developmental Psychology and Culture, Vol. 6(1), 2021.


Kognitiv dissonans: 


MGTOW = Men Going Their Own Way* (eller mer skämtsamt, Men Guarding Their Own Wallet**).

MGTOW-filosofin är att man inte ska dela sitt territorium aller sina tillgångar med en kvinna: Är man tillsammans med en kvinna alltför länge ökar man av juridiska skäl sannolikheten att bli av med sina tillgångar***: Sannolikheten innebär att det inte gäller alla kvinnor men mannens problem är att han inte säkert kan veta vilka kvinnor som sannolikt och hänsynslöst kommer att utnyttja honom och vilka som har en juste och empatisk läggning samt känsla för vad som är etiskt rimligt. MGTOW:s är ofta äldre män som bränt sig illa på relationer med kvinnor och därför varnar yngre män att inte gå i samma fälla. Att det blivit så här beror till stor del på juridiska svagheter som okritiskt tillåter kvinnor att ljuga och manipulera till sig fördelar. MGTOW är under utbredning och skapar problem för alla seriösa kvinnor som vill hitta bra män för ett framtida stabilt familjeliv - särskilt många välsituerade män med bra arbete och tillgångar aktar sig för kvinnor av just det här skälet. Det här hänger ihop med PA eftersom det är ett redskap för att på ett orimligt sätt ta mannens tillgångar och eftersom man i de flesta västlän-der inte sätter stopp för det på soc- och rättssystemnivå.  De som är emot att man åtgärdar defekterna på soc-rättssystemnivå bör be-tänka att de inte kan hindra män från av avstå från umgänge med kvinnor. Många MGTOW:s har gått igenom orimligt kost-samma separationer där barnen är de som ytterst drabbats hårdast (pga ökade risker för medicinska problem, ökad risk för fat-tigdom, ökad risk för missbruk samt ökad risk för kriminalitet) - dvs den framtida generationen och därför ökar detta destabi-iseringen av motsvarande samhällen. Särskilt gäller detta män som har lyckats bibehålla sina jobb och börjat bygga upp nya tillgångar. De som är mest arga på MGTOW verkar vara fundamentalistiska feminister - dvs de som inte tycker att det räcker med lika lön för lika arbete och lika möjligheter för de båda könen i all rimlig utsträckning där så är möjligt och/eller de som inte tycker att män behövs vilket inte går ihop logiskt eftersom de vill ha det män kan erbjuda utan att avstå från något själva.

*  Google ger (21/4, 2020) 2,4 miljoner sökträffar på detta begrepp. Wikipedia ger följande förklaring: "Men Going Their Own Way is an anti-feminist, mostly online community advocating for men to separate themselves from a society which they see as harmful to men, and particularly to eschew marriage and cohabitation."

** Syskon som passerat tonåren: Brodern: "Hur kommer det sig att Du  alltid har pengar och att jag aldrig har det`" Systern: Enkelt - jag har en pojvän och Du har en flickvän."

*** "Dr. Jordan Peterson's Patreon", Jordan Peterson: What women don't understand about men. Essential Truth, YouTube (från 4 min 50 sek), 10 november, 2017.


Narcissism resp. diagnosen Narcissistisk personlighetsstörning (NPD). Vid nästan alla svåra PA-fall har, enligt den vetenskapliga litteraturen, den alienerande föräldern NPD som ett västentligt sjukligt inslag i sitt beteende. Kolla även "knappen" Vilka driver PA?


Objekt-relationsteori: Ett psykoanalytiskt begrepp som syftar på hur psyket utvecklas och kommer att uppfatta andra och deras relationer. Särskilt gäller det verkliga externa människor och hur inre bilder av dem utformas.


Parentifiering (eng. Parentification*): Kan vara både normal och sjuklig beroende på sammanhanget. Ett barn som exempelvis tar hand om en förälder som är döende i en sjukdom är normalt. Sjukt är när en förälder manipulerat barnet att bli både en instrumentell ("praktisk") och en emotionell vårdgivare snarare än tvärtom.
* Referenser:

Ivan Boszormenyi-Nagy, & Geraldine M. Spark, G.M., Invisible loyalties: Reciprocity in intergenerational family therapy. Hagerstown, MD: Harper & Row, 1973:1-408.

Louise Earley & Delia Cushway, The parentified child, Clinical Child Psychology and Psychiatry, Vol. 7(2), 2002:163-178.

Jennifer A. Engelhardt, The Developmental Implications of Parentification: Effects on Childhood Attachment. Graduate Student Journal of Psychology, Vol. 14, 2012:45-52.

Jean-Francois Le Goff, Thérapeutique de la parentification: une vue d'ensemble (Parentification and deparentification: An overview), Therapie Familiale: Revue Internationale en Approche Systemique, Vol. 26(3), 2005:285-298.

Salvador Minuchin, Braulio Montalvo, Bernard G. Jr. Guerney, Bernice L. Rosman, & Florence Schumer, Families of the slums. New York: Basic Books, 1967:1-460.


Projektion: En begreppsförvirring - att det som kommer inifrån en själv istället kommer utifrån. Begreppet kan spåras långt bakåt i religionssammanhang. I mer "modern" bemärkelse kan nämnas Sigmund Freud som satte fingret på fenomenet.


The Red Pill: Begreppet kommer från filmen - "The Red Pill" - ursprungligen hämtat från ytterligare en film: The Matrix (1999). Tar man det röda pillret avslöjas dagliga grymeter i livet. Tar man istället det blå pillret (extremfeminism, andra kallar det fundamentalistisk feminism) stannar man kvar i ett ovetande om hur det förhåller sig. Engelskt uttryck: "To be red pilled" = Att, säkert oftast som man, ha tagit till sig budskapet i filmen "The Red Pill". På det sociala internetforumet Reddit finns en grupp som kallar sig The Red Pill och som byg-ger på en allmän uppfattning att kvinnor har det bättre än män.

I filmen The Red Pill säger MRA-aktivisten och advokaten Mark Angelucci att varje gång lagförslag kommit upp i USA som gått ut på att stöda gemensam vårdnad har feministorganisationer varit på plats för att motar-beta förslaget (10 min 10 sek - 10 min 35 sek i YouTubevideon "The Red Pill Movie Rebuttals: Chanty Binx, 2017). Mark Angelucci mördades sommaren 2020.


Triangulering: Detta begrepp handlar i PA-sammanhanget om hur den alienerande föräldern skapar en sjuklig allians för att få makt och kontroll över både barnet och den andra föräldern (som alieneras).

Den som först diskuterade triangulering i en mer generell bemärkelse var sannolikt den schweiziske psykiatern Ernest L. Abe-lin i samband med att han skrev sin doktorsavhandling (1971) om familjer med barn som led av schizofreni. En bredare och djupare beskrivning av triangulering samt pappans roll vid utveccklingen av könsidentitet finns i ett kapitel av Abelin i boken Rapprochement, ed. by Ruth F. Lax, Sheldon Bach and J. Alexis Burland. New York: Jason Aronson, 1980:151-169.


Word salad/ordsallad (även kallad schizofasi): Detta syftar på en kommunikationsstil som narcissister ofta använder - en stil som gör att det inte går att resonera och komma fram till en logisk slutsats med dessa människor.

Vad det handlar om är ett flöde av ord som inte hänger samman på ett logiskt sätt. Om det är svar på en fråga blir det inget svar på frågan men ytligt sett kanske de flesta som inte lyssnar så noga tror att det är svar på frå-gan. Ordsallad kan också förekomma vid demens eller vid andra psykiatriska problem än NPD (se ovan samt sidan om vilka människor det är som som driver PA). Det som här följer är till stor del inspirerat av YouTube-videon "The Number 1 thing the Narcissist does to make you feel CRAZY!" av  Jill Wise men också av egna och bekantas erfarenheter av hur ordsallad låter och fungerar. Mot slutet av videon citeras "Don’t wrestle with pigs. You both get filthy and the pig likes it." Ingen verkar veta vem som först formulerade detta uttryck - det går minst tillbaka till 1700-talet. Åsyftningen i detta sammanhang är att man inte ska luras in i att argumentera med en narcissist.


Det mål som en narcissist har med en diskussion är helt annorlunda än det mål som en normal människa har: Den normala människan söker förklaringar, mening, ärlighet och öppenhet. Narcissisten däremot, söker enbart stöd för att slippa ta ansvar, förvirra, stressa, skapa irritation och frustration - ofta handlar det om en metod för att underlätta gaslighting (se ovan), skapa skuldkänslor eller att skylla ifrån sig på andra (i förlängningen "Du har inte fattat/inte lyssnat" - "något är fel med Dig" osv). Ytterst är ordsallad ett vapen som syftar till att "vinna" en tävling och därmed få kontroll över offret.


De ord och meningar som narcissisten kommer med hänger inte ihop utan förfaller mest slumpmässiga och ibland med snabba upprörda växlingar av ämnet (in på irrelevanta sidospår) vilket gör att lyssnaren inte kan förstå något av vad de säger. Språket kan innehålla cirkelresonemang men som kan vara svåra att peka på om man inte stannar upp och analyserar bristen på logik (vilket knappast är möjligt vid ett snabbt ordflöde). Ibland verkar ordsalladens syfte handla om ett medvetet nöje att se den normala och empatiska människan få kämpa med att förstå något - alltså ren elakhet. Dessa personer kan, om man försöker diskutera med dem, hålla på med närmast löjeväckande, evighetsresonemang . Därför räcker det med att bemöta dem en gång men där måste man stoppa sitt engagemang i den tokiga rotvälskan.


De flesta som faller offer för ordsallad är empatiska, räknar med ärlighet, är sanningssökande och vill att andras (inklusive deras eget) perspektiv ska komma fram och sakligt utvärderas.


Här ett exempel på "word salad" - poängen är inte huruvida det är bra eller dåligt att äta kött utan hur denna kvinna pratar ostrukturerat och hoppar mellan olika teman så man inte kan förstå någonting på ett "logiskt" sätt:  Professor argues eating meat promotes toxic masculinity. YouTube, 17 december, 2017 (4 min 19 s).


Referenser

Nyckelord: Gaslighting enmeshment alignment MGTOW flying monkey ordsallad word sallad Keywords

Stephanie Moulton Sarkis, Gaslighting: Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People - and Break Free. Da Capo and Lifelong Books, 2018.

L.S. Tucker & T.P. Cornwall,
Mother-son folie a deux: a case of attempted patricideAmerican Journal of Psychiatry, Vol. 134(10), 1977:1146–1147.


(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to children)

(Damages to adults)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(False allegations)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(PA detractors)

(Who am I?)