Mer eller mindre viktiga begrepp att känna till

(More or less important concepts to know)


Följande begrepp är sådana man kan stöta på i PA-sammanhanget. Särskilt viktiga är begrep-pen alignment, enmeshment, estrangement, flying monkeys, gaslighting samt word salad. De korta kom-mentarerna syftar till att läsaren åtminstone på ett ungefär ska få en introduktion till varje begrepp. Det är enkelt att själv gå vidare med hjälp av Google för djupare förklaringar. Fyller successivt på med matchande länkar.


För referenser mm som rör kliniska diagnoser hänvisas till sidan "Vilka är alienatorerna?"


Alignment: Syftar på hur den PA-drivande föräldern och barnet samverkar på ett sjukligt sätt.


Anknytningsteori (eng. attachment theory): Begreppet går tillbaka till ett arbete av psykoanalytikern John Bowlby år 1958 och syftar på hur barnet tidigt i livet knyts an till sin ena förälder (i praktiken alltid modern) eller båda föräldrarna. Tolkningen av vad man menar med anknytning samt vad den innebär har emellertid varit föremål för såväl uppenbara feltolkningar som kontroverser*.

*  Lauren Vinopal, Attachment Theory Is All Wrong. Here’s What the Science Really Says. Fatherly,  8 juli, 2019 (ca 20 sidor).

    Peter Örn, Anknytningsteorin används felaktigt – barn kan drabbas. Psykologtidningen, 14 januari, 2021.


Doctor shopping: Begreppet syftar på en person som går till olika läkare m fl inom vården för att, utan att ett medicinskt behov föreligger, få receptbelagda mediciner, få en diagnos (som bekräftelse på något som de kanske inte har - pga hypokondri), eller pga den psykiatriska diagnosen Facticious Disorder Imposed on Another (FDIA) även kallad Munchausen  Syndrome by Proxy (MSbP).


Enmeshment: Syftar på att barnet inte kan skilja sina egna tankar från den skadliga förälderns. Särskilt viktigt är att förstå att PA-barn definitionsmässigt inte har en egen vilja.


Några har valt att översätta det engelska ordet enmeshment med "insnärjdhet" - alltså att barnets tankar är insnärjda med den skadande förälderns tankar.


Estrangement: Berättigat avståndstagande av barnet från den skadande föräldern - väsentligen pga fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. Text i enligt QE52.0 Caregiver-child relationship problem,

ICD-11, WHO:

Parental estrangement is the child's rejection of a parent for a good reason, such as a history of abuse, neglect, or very defective parenting. Parental estrangement utesluter "parental alienation".

Kommentar (tillägg 15 mars 2020): WHO har, av oförklarlig anledning, tagit bort denna definition. Se min lite längre kommentar under "knappen" DSM-5 & ICD-11.


Flying monkeys: Proxyaktörer som  rekryteras till förtals- och smutskastningskampanjen. Jämför även med begreppen triangulering (se nedan) och Karpmans triangel (förtryckare, offer, räddare).


Gaslighting: Direkt angrepp genom lögner mm (som låter både möjliga och trovärdiga) på en person i syfte att skapa sådan förvirring att den senare börjar tvivla på sitt eget minne, sina upplevelser och sin sans (eng. crazymaking). Offret kan då destabiliseras så dess omdöme i sin tur kan ifrågasättas. Gaslighting förekommer särskilt i politiska sammanhang, på arbetsplatser samt inom familjer.


YouTube: Signs a narcissist is gaslighting you!

Gaslighting är en metod som kan brukas av alla de med en eller flera av de fyra personlighetsstörningarma (eng. Personality Disorders, PD) som hör till Cluster B: Antisocial PD, Borderline PD, Narcissistic PD samt Histrionic PD.


Anti Narc, Gaslighting, YouTube, 13 juni, 2020 (19 min). Kommentar: Intressant att "trippa på äggskal" nämns. Det finns en bok om detta: "Stop walking on egg-shells" (om Borderline Personality Disorder) - har boken så jag (BC) återkommer till den.


YouTube (BRAINY DOSE): What Is GASLIGHTING And How To Deal With It (11,5 min).


Gaslighting används ofta av PA-drivande människor - som en del av ett hjärntvättsliknande* artilleri - genom att de förnekar och förvränger sådant de ställt till med för att den angripna personen ska börja tvivla på sig själv. Om man är måltavla för sådana "alternativa fakta" är det viktigt att hålla sig till logik och tro på sig själv så man inte blir galen.


* YouTube (Ross Rosenberg): Finally, A Good Gaslighting Explanation! Dysfunctional Relationships & Human Magnet Syndrome (22 min).   Denna video inleds (efter ca 3-4 min) bl a med att särskilja gaslighting från hjärntvätt där gaslighting beskrivs som en kovert (sluten) manipulativ och tankeförvrängande strategi som sjuka narcissister använder för att kontrollera och dominera sitt offer. Det är särskilt diaboliskt i situationer med s k co-dependence (t ex "ömsesidigt" beroende partner) eftersom dessa människor låtsas vara empatiska, altruistiska och förstående. Narcissisten låtsas vara ett stöd och älskar offret när de i själva verket vänder omvärlden bort från offret och tvärtom (vilket inkluderar eveventuell psykoterapi). Anledningen till detta är att narcissisten inte vill att andra ska ha insyn i vad de håller på med - gaslighting kräver alltså isolering. För att åstadkomma full kontroll manipulerar de gärna så att offret får en sämre ekonomi (t ex så de slutar arbeta eller gör saker så de får sparken). Det är knappast någon "brainer" att förstå hur detta i sammanhanget vårdnadstvist i förlängningen är rakt på tvären med Barnets bästa - fattiga föräldrar är aldrig bra för barn. Den som sysslar med gaslighting är beredd att göra vad som helst för att offret ska vända sig emot sig själv! Därmed tappar offret all kontakt med verkligheten och som konsekvens också möjligheten att klara av att försvara sig.


Stephanie Moulton Sarkis, 11 Warning Signs of Gaslighting: Gaslighting is a manipulation tactic used to gain power. And it works too well. Pyschology Today, 22 January, 2017.


Hypergami: Begreppet handlar om att "gifta/byta upp sig" - dvs att hitta en partner som har bättre status, ut-bildning och mer resurser än en själv. Evolutionsbiologiskt finns det en logik i detta men i dagens typiska västsamhälle behövs inte detta på samma sätt. Ändå fortsätter beteendet vilket tillsammans med i första hand samhällelig diskriminering mot män leder till katastrofala effekter för i första hand barn (undantaget är sammanhanget med män som bevisligen utövar fysiskt våld mot kvinnor och/eller barn). Observera att nu många kvinnor förstår det senare och inser att hypergamibeteende kombinerat med diskriminering mot män i förlängningen i stor utsträckning skadar kvinnor, familjer och samhället. PA är endast ett vertyg i sammanhanget men som hjälper till att förvärra situationen. Endast intresse och medvetenhet hos politiker kan ändra på detta.


Implacable hostility (oförsonlig fientlighet): Detta uttryck har bland använts av den danske domaren Svend Danielsson. Detta är en av två anledningar att överföra vårdnaden från en förälder till den andra. Den andra anledningen är bekräftade övergrepp.


Kognitiv dissonans: 


Manosphere: Detta är ett samlingsbegrepp för olika manliga grupperingar eller livsstilar och kan inte inbördes jämföras hur som helst. Det de har gemensamt är att de avskyr feminism och liberalism (såsom begreppen används i ex vis USA) samt ogillar de moderna könsrollerna. Vissa av dessa grupper överlap-par varandra, vissa är kvinnofientliga, andra vill få slut på det som de uppfattar som ett könskrig och yt-terligare andra vill mest vara ifred och, trots att de är heterosexuella, slippa dela sitt liv med kvinnor. Här några av dem (googla för mer information): Incels (från "involuntary celibat"), MGTOWs (se nedan), Misogynists (män som hatar eller har fördomar om kvinnor), MRA (Men's Rights Activists), TRP (The Red Pill (Men) - en grupp på Reddit som fick över 300 000 prenumeranter innan den stängdes av år 2017). Det finns fler grupper som hör hit men de nämnda är nog de som har störst betydelse.


MGTOW = Men Going Their Own Way* (eller mer skämtsamt, Men Guarding Their Own Wallet**).

MGTOW-filosofin är att man inte ska dela sitt territorium aller sina tillgångar med en kvinna: Är man tillsammans med en kvinna alltför länge ökar man av juridiska skäl sannolikheten att bli av med sina tillgångar***: Sannolikheten innebär att det inte gäller alla kvinnor men mannens problem är att han inte säkert kan veta vilka kvinnor som sannolikt och hänsynslöst kommer att utnyttja honom och vilka som har en juste och empatisk läggning samt känsla för vad som är etiskt rimligt. MGTOW:s är ofta äldre män som bränt sig illa på relationer med kvinnor och därför varnar yngre män att inte gå i samma fälla. Att det blivit så här beror till stor del på juridiska svagheter som okritiskt tillåter kvinnor att ljuga och manipulera till sig fördelar. MGTOW är under utbredning och skapar problem för alla seriösa kvinnor som vill hitta bra män för ett framtida stabilt familjeliv - särskilt många välsituerade män med bra arbete och tillgångar aktar sig för kvinnor av just det här skälet. Det här hänger ihop med PA eftersom det är ett redskap för att på ett orimligt sätt ta mannens tillgångar och eftersom man i de flesta västlän-der inte sätter stopp för det på soc- och rättssystemnivå.  De som är emot att man åtgärdar defekterna på soc-rättssystemnivå bör be-tänka att de inte kan hindra män från av avstå från umgänge med kvinnor. Många MGTOW:s har gått igenom orimligt kost-samma separationer där barnen är de som ytterst drabbats hårdast (pga ökade risker för medicinska problem, ökad risk för fat-tigdom, ökad risk för missbruk samt ökad risk för kriminalitet) - dvs den framtida generationen och därför ökar detta destabi-iseringen av motsvarande samhällen. Särskilt gäller detta män som har lyckats bibehålla sina jobb och börjat bygga upp nya tillgångar. De som är mest arga på MGTOW verkar vara fundamentalistiska feminister - dvs de som inte tycker att det räcker med lika lön för lika arbete och lika möjligheter för de båda könen i all rimlig utsträckning där så är möjligt och/eller de som inte tycker att män behövs vilket inte går ihop logiskt eftersom de vill ha det män kan erbjuda utan att avstå från något själva.

*  Google ger (21/4, 2020) 2,4 miljoner sökträffar på detta begrepp. Wikipedia ger följande förklaring: "Men Going Their Own Way is an anti-feminist, mostly online community advocating for men to separate themselves from a society which they see as harmful to men, and particularly to eschew marriage and cohabitation."

** Syskon som passerat tonåren: Brodern: "Hur kommer det sig att Du  alltid har pengar och att jag aldrig har det`" Systern: Enkelt - jag har en pojvän och Du har en flickvän."

*** "Dr. Jordan Peterson's Patreon", Jordan Peterson: What women don't understand about men. Essential Truth, YouTube (från 4 min 50 sek), 10 november, 2017.


Monkey branching: Snarast ett slangbegrepp som handlar om att en person i ett förhållande har en backup-plan med en annan partner om något går snett med det nuvarande förhållandet.

Språkligt syftar det på att apan hänger i en gren och kan svinga sig över till en annan gren om något oväntat negativt inträffar. Fenomenet verkar vara vanligare bland kvinnor än män men detta speglar sannolikt endast könens skillnader på partnermarknaden - inte en grundläggande skillnad av genetiska skäl (googla t ex på "tinder experiment" för närmare övertygelse om detta). Ytterst kan man se monkey branching som en attityd där den ena partnern planerar att kunna "uppgradera" sitt förhållande till något som har "högre status" (mer pengar, makt, uppmärksamhet mm). Av YouTubevideon "This is Why Monkey Branching is IMMORAL" (Alexander Grace, 11 May 2019) framgår tydligt hur jakten på "högre status" driver fenomenet. I videon förklarar en kvinna mycket klart vad det handlar om. Alexander påpekar att Moneky Branching innebär att man stjäl tid för både "nuvarande partner" och "reservpartnern".


MRA = Men's Right Activist: En aktivist som kämpar för mäns rättigheter.


Narcissism resp. diagnosen Narcissistisk personlighetsstörning (NPD). Vid nästan alla svåra PA-fall har, enligt den vetenskapliga litteraturen, den alienerande föräldern NPD som ett västentligt sjukligt inslag i sitt beteende. Kolla även "knappen" Vilka driver PA?


SIMP = Sucker Idolising Mediocre P__sy. Vanlig vulgär slangakronym för att nedvärdera män.


SJW = Social Justice Warrior: En SJW är en människa som har en form av makt- och kontrollbaserat troendesystem som gör det omöjligt att resonera eller argumentera med dem - de är emot yttrandefrihet och säger i stort sett "håll tyst!" och sen är diskussionen över. En central ingrediens är s k postmodernism som säger att det inte finns några absoluta sanningar utan istället att allt är relativt - s k relativism (fundera ett ögonblick på hur detta omöjliggör lärande inom skolans ram!...).

Daisy Cousens (Australien) visar*, på basis av en vetenskaplig artikel** om hur signalering om offer och dyg-dighet, hur SJW:s handlar om personer med mellan en och fyra allvarliga personlighetsstörningar (narcissism, psykopati, machiavellianism samt sadism).

*    SJWs Are Psychopaths. Science Proves It. YouTube, 31 augusti, 2020 (17 min).

** Ekin Ok, Yi Qian, Brendan Strejcek & Karl Aquino,  Signaling virtuous victimhood as indicators of Dark Triad personalities. Journal of Personality and Social Psychology, 2 July, 2020:1-28 (on-line publication).


SMV = Sexual Market Value: SMV har inget att göra med romantik och kärlek. Istället handlar det om hur evolutionen kommit att uteckla oss.

Säkert låter det som följer brutalt men förenklat innebär det att män söker skönhet och fertilitet hos kvinnan under det att kvinnor är ute efter en man som har resurser och status. Det spelar ingen roll vad vi tycker om detta - det är logiskt ur vetenskaplig synpunkt - politiska beslut kan inte ändra på hur vi fungerar biologiskt. Flera framträdande kvinnliga psykologer lyfter mycket tydligt fram detta (se sidan om äktenskapsmarknaden).


The Red Pill: Begreppet kommer från filmen - "The Red Pill" - ursprungligen hämtat från ytterligare en film: The Matrix (1999). Tar man det röda pillret avslöjas dagliga grymeter i livet. Tar man istället det blå pillret (extremfeminism, andra kallar det fundamentalistisk feminism) stannar man kvar i ett ovetande om hur det förhåller sig. Engelskt uttryck: "To be red pilled" = Att, säkert oftast som man, ha tagit till sig budskapet i filmen "The Red Pill". På det sociala internetforumet Reddit finns en grupp som kallar sig The Red Pill och som byg-ger på en allmän uppfattning att kvinnor har det bättre än män.

I filmen The Red Pill säger MRA-aktivisten och advokaten Mark Angelucci att varje gång lagförslag kommit upp i USA som gått ut på att stöda gemensam vårdnad har feministorganisationer varit på plats för att motar-beta förslaget (10 min 10 sek - 10 min 35 sek i YouTubevideon "The Red Pill Movie Rebuttals: Chanty Binx, 2017). Mark Angelucci mördades sommaren 2020.


Tradwife (traditional wife): En kvinna som vill se en ökad återgång till, och uppskattning av en mer tra-ditionell kvinnoroll.

Dessa kvinnor vill ha kvar jämlikhetsbegrepp som lika lön för lika arbete, samma möjligheter som män på ar-betsmarknaden etc. Mot den bakgrunden ser de sig nog oftast som antifeminister (man bör vara uppmärksam på att ordet feminist ofta är oklart och tolkas/används på olika sätt beroende på sammanhang). De är emot sam-hällsmekanismer som innebär diskriminering mot män och/eller utan rimlig anledning slår sönder traditionella familjer.


Triangulering: Detta begrepp handlar i PA-sammanhanget om hur den alienerande föräldern skapar en sjuklig allians för att få makt och kontroll över både barnet och den andra föräldern (som alieneras).

Den som först diskuterade triangulering i en mer generell bemärkelse var sannolikt den schweiziske psykiatern Ernest L. Abe-lin i samband med att han skrev sin doktorsavhandling (1971) om familjer med barn som led av schizofreni. En bredare och djupare beskrivning av triangulering samt pappans roll vid utveccklingen av könsidentitet finns i ett kapitel av Abelin i boken Rapprochement, ed. by Ruth F. Lax, Sheldon Bach and J. Alexis Burland. New York: Jason Aronson, 1980:151-169.


"woke" - engelsk slang (adjektiv) härlett från ordet "wake" (svenska: vaken):

År 1962 publicerade New York Times en artikel där ord och fraser  man kunde höra i Harlem - antagligen först använt av den afroamerikanske romanförfattaren Melvin Kelly i betydelsen att gilla något, alternativt vara välinformerad om någåt. En betydelseförskjutning har sedan skett: Idag syftar ordet på någon (ofta en kvinna) som är uppmärksam på rasism eller sociala orättvisor.


Word salad/ordsallad (även kallad schizofasi): Detta syftar på en kommunikationsstil som narcissister ofta använder - en stil som gör att det inte går att resonera och komma fram till en logisk slutsats med dessa människor.

Vad det handlar om är ett flöde av ord som inte hänger samman på ett logiskt sätt. Om det är svar på en fråga blir det inget svar på frågan men ytligt sett kanske de flesta som inte lyssnar så noga tror att det är svar på frå-gan. Ordsallad kan också förekomma vid demens eller vid andra psykiatriska problem än NPD (se ovan samt sidan om vilka människor det är som som driver PA). Det som här följer är till stor del inspirerat av YouTube-videon "The Number 1 thing the Narcissist does to make you feel CRAZY!" av  Jill Wise men också av egna och bekantas erfarenheter av hur ordsallad låter och fungerar. Mot slutet av videon citeras "Don’t wrestle with pigs. You both get filthy and the pig likes it." Ingen verkar veta vem som först formulerade detta uttryck - det går minst tillbaka till 1700-talet. Åsyftningen i detta sammanhang är att man inte ska luras in i att argumentera med en narcissist.


Det mål som en narcissist har med en diskussion är helt annorlunda än det mål som en normal människa har: Den normala människan söker förklaringar, mening, ärlighet och öppenhet. Narcissisten däremot, söker enbart stöd för att slippa ta ansvar, förvirra, stressa, skapa irritation och frustration - ofta handlar det om en metod för att underlätta gaslighting (se ovan), skapa skuldkänslor eller att skylla ifrån sig på andra (i förlängningen "Du har inte fattat/inte lyssnat" - "något är fel med Dig" osv). Ytterst är ordsallad ett vapen som syftar till att "vinna" en tävling och därmed få kontroll över offret.


De ord och meningar som narcissisten kommer med hänger inte ihop utan förfaller mest slumpmässiga och ibland med snabba upprörda växlingar av ämnet (in på irrelevanta sidospår) vilket gör att lyssnaren inte kan förstå något av vad de säger. Språket kan innehålla cirkelresonemang men som kan vara svåra att peka på om man inte stannar upp och analyserar bristen på logik (vilket knappast är möjligt vid ett snabbt ordflöde). Ibland verkar ordsalladens syfte handla om ett medvetet nöje att se den normala och empatiska människan få kämpa med att förstå något - alltså ren elakhet. Dessa personer kan, om man försöker diskutera med dem, hålla på med närmast löjeväckande, evighetsresonemang . Därför räcker det med att bemöta dem en gång men där måste man stoppa sitt engagemang i den tokiga rotvälskan.


De flesta som faller offer för ordsallad är empatiska, räknar med ärlighet, är sanningssökande och vill att andras (inklusive deras eget) perspektiv ska komma fram och sakligt utvärderas.


Referenser

Nyckelord: Gaslighting enmeshment alignment MGTOW flying monkey ordsallad word sallad Keywords

Stephanie Moulton Sarkis, Gaslighting: Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People - and Break Free. Da Capo and Lifelong Books, 2018.


(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)