Personer som förtalar PA-begreppet, förnekar fenomenets exi-stens och lurar andra genom att inte redovisa den gedigna PA-litte-raturen, bedrägerier på akademisk nivå mm.
(People who denigrate the PA concept, deny the existence of the phenomenon and fool others by not refer to the solid PA litterature, deceptions at academic level etc.) 


THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION


Med en gång ska sägas att arbetet av Joan Meier et al. (2019) enligt min uppfattning rakt igenom är så dåligt att det snarast liknar vetenskapligt bedrägeri (se även analys av Harman & Lorandos 2020). Artikeln har inte ens genomgått oberoende peer-reviewgranskning före publicering och måste därför anses vara värdelös. En närmare redogörelse för sammanhangen kommer inom kort längre ned på denna sida. Samma sak gäller flera andra arbeten som rimligen måste anses oseriösa. /BC, 30 januari, 2022.

Karaktärsdrag hos en del av de som är emot PA-begreppet


1. De diskuterar i praktiken aldrig de metoder och strategier som alienerande föräldrar använder. De vill uppenbarligen inte att metoderna och strategierna ska bli kända. Med tanke på effekterna på barnen är detta oetiskt och går inte att förstå.
(In practice, they never discuss the methods and strategies alienating parents use. Obviously they don't like the idea of general awareness of the methods and strategies. When considering the effects on the children this is unethical and impossible to understand.)


2. De diskuterar i praktiken aldrig varför alienerade barn uppvisar de typiska PA-symtomen/beteen-dena.
(In practice, the never discuss why alienated children show the typical PAS symptoms/behaviors.)


3. Inget tyder på att de själva drabbats av en PA-situation.


4. De hänvisar i praktiken aldrig på ett seriöst sätt till den vetenskapliga litteraturen på området. Pga stereotypt tänkande klassificerar de allt möjligt i termer av svart eller vitt. Detta, som ytterst härrör från Platon, kallas typologiskt tänkande och står i total motsats till evolutionsbiologin där (biologisk) variation är ett huvudtema (Ernst Mayr) - det naturliga är inte ett "typiskt ideal" utan istället varia-tion. Den besatta typologen väljer argument som man väljer favoritbakelser på ett konditori. Argument skapas exempelvis genom att sakresonemang klipps ut från eventuella källor så syftningar blir fel och texter mm kan feltolkas (samma teknik som vissa religiösa kulter och andra fanatiker använder).


5. Vissa driver en linje att man alltid kan lita på vad barn säger (vilket litteraturen klart säger är en felaktig uppfattning).


6. De försöker göra PA till en genusfråga.

(They try to make PA a gender issue).


7. De tjafsar om formalia istället för saken. T ex om det ska kallas PA eller något annat.


8. De använder personangrepp mot dem som arbetar med PA-problematiken - t ex genom att lägga till något som de sedan slår på istället för att diskutera de sakfrågor och/eller vetenskapliga m fl källor personerna tar upp (s k argumentum ad hominem).


9. De försöker undanhålla andra från information om PA - eller alternativt förvränger informationen på ett missvisande sätt. De är alltså extremt emot att personer som inte delar deras åsikter ens ska få yttra sig. Hit hör manipulation av vad vissa begrepp står för - alternativt försöker de t o m att för-bjuda användningen av vissa ord - allt för att sabotera meningsfull kommunikation om vad det nu är.


10. Vissa aktörer tjänar pengar på långdragna vårdnadstvister och motverkar därmed barnens bästa intressen.


11. Många som är emot PA-begreppet är också emot att barn ska kunna växa upp med båda sina tillräckligt bra föräldrar.
(Many of those who are against the PA concept are also against the idea that children should be able to grow up with both his/her good enough parents.)


Avslutningsvis ska sägas att för många sidor av PA  krävs ingen särskild utbildning för att man ska förstå dem: T ex att ett barn kan tycka att den förälder som kommer med störst godispåsar (och inte bara på lördagar) är den bästa. Eller att en förälder kan skrämma ett barn till att inte tala sanning.


SKANDALPUBLIKATION: Det har, genom kontakt med dekanus för juridiska institutionen vid George Washington University (januari 2022), framkommit att den grovt missvisande artikeln om PA som professor Meier publicerade år 2019 aldrig genomgått en oberoende granskning av specialister inom området. Detta i kombination med att artikeln var genom-sållad med felaktiga antaganden, teoretiska fel mm (fler detaljer längre ned på denna sida) gör att Meiers artikel inte är mer värd än att läsa horoskop - personligen anser jag att artikeln kan ses som gränsfall mot vetenskapligt bedrägeri. Det här är viktigt med tanke på den skada artikeln ställt till med internationellt.Översiktsartikel om PA-motståndare:


William Bernet, Parental alienation and misinformationFamily Court Review, Vol. 58(2), 2020:293-307.

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(False allegations)

(PA & Law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(PA detractors)

(Who am I?)