Föräldraalienation

25 oktober 2018 kl 16:00 iHäme

A

Föräldraalienation syftar vanligtvis på den process där en förälder, efter en skilsmässa, medvetet försöker förmå ett barn att distanseras från den andra föräldern. Metoden kan vara att svartmåla den andra föräldern eller att skapa rädsla hos barnet. Alienationen kan också ha ett sammanhang med en vårdnadstvist. Ett av målen med ett ojuste beteende kan vara att skapa en negativ bild av den andra föräldern. Genom att skapa en negativ bild försöker man att få fördelar vid vårdnadstvist i domstol. Alienation är ett fenomen som människor som arbetar med barn bör vara uppmärksamma på.

B

Dr Helinä Häkkänen-Nyholm, doktor i psykologi, och Jan-Olof Nyholm, jurist, säger att en av de vanligaste metoderna som används av en förälder i alienationsprocessen är att svartmåla och förringa den andra föräldern i barnets närvaro oavsett om den andra föräldern är närvarande eller inte. Detta lär barnet att familjemedlemmar eller andra människor i allmänhet inte behöver behandlas med respekt och medkänsla, utan man kan och får skällas ut och förringas. Istället för att lära sig att vara tolerant till andras brister, lär sig barnet brutalitet och råhet samt i relation till andra har rätt att vara krävande, och om man inte är tillräckligt bra kan han eller hon avspisas. Barnet lär sig att människor är ofullkomliga och att alla som barnet är missnöjt med kan föraktas och nedvärderas.

C

Alienation inträffar i skilsmässosammanhang. Skilsmässa är ofta hela familjens kris, där känslor kan styra handlingarna. Personer som vanligtvis är välfungerande och handlar förnuftigt kan Ibland tillfälligt falla in i att börja jävlas. Skilsmässa är en känslomässig och fysiskt krävande process för individen och som också engagerar polisen på olika sätt. Vid akuta konflikter, där det uppstår bråk mellan parterna, och polis tillkallas, spelar patrullerande polisens hembesök en viktig roll.

D

Det är också en tung börda vid brottsutredningar. Vid dessa utredningar undersöker man även sekundära effekter vid skilsmässor så som olika former av misshandel, förolämpningar, olaga hot samt hemfridsbrott. Tyvärr, utöver dessa, finns det ett speciellt tema - ett "vapen" som används vid skilsmässa, och särskilt i de efterföljande vårdnadstvisterna. Dessa inkluderar fysisk misshandel och sexualbrott mot barnet och som anmäls av den andra föräldern.

E

Även om det är svårt för barnet att genomgå den rättsliga processen vid brott, finns det fall där det rättsliga skyddet är mycket viktigt för barnet och föräldrarna. Vid misstanke om brott mot barn som brottsoffer bör anmälan alltid göras till myndigheten. Att barn blandas in vuxnas konflikter, där det påstådda brottet mot barnet veterligen inte har begåtts, är olämpligt samt skadligt för barnets tillväxt och utveckling. När man misstänker ett brott, bör situationen analyseras noga, och inte förblindas av ilska och bitterhet. Målet borde vara att ta reda på den sanna verkligheten.

F

Barnet kan uppleva det mycket obehagligt att tala om svåra saker med en främmande vuxen person. Det kan också vara oerhört förvirrande och svårt för ett barn att försöka hitta en balans under föräldrarnas gräl. När det är som värst har båda föräldrarna instruerat barnet att tala på ett sätt som är till nytta för dem. Dessutom brukar polisen säga till barnet att man ska tala sanningen, vilket ytterligare komplicerar barnets tankar om barnet inte är säkert på vad man bör berätta och vad som är "sanningen". För ett litet barn är sanningen oftast det som föräldrarna har berättat. Det är oerhört konfliktfyllt och förvirrande om flera vuxna har berättat om samma sak men på olika sätt. Enligt experter kan alienation vara mycket skadligt för ett barn. Om den ena föräldern nekar den andra rätten att träffa barnet kan i värsta fall kontakten med barnet helt brytas. Alienation har långtgående konsekvenser.

G
Barnets bästa ska alltid styra myndighetens verksamhet. Dessutom bör, även under svåra tider, detta tillämpas inom familjen. Att använda ett barn som ett slagträ mot den andra föräldern är också ett angrepp mot barnet. Detta kan också handla om psykisk misshandel av barnet. Framför allt kan den förälders förmåga att vara vårdnadshavare, som använder barnet som slagträ i konflikten, ifrågasättas. Vid misstankar är det inte alltid fråga om medvetet missbruk av rättsmedel eller utnyttjande av barnet i konflikten, men den alienerande föräldern kan vara helt övertygad om att brott begåtts.
H

Dålig kommunikation mellan föräldrar kan delvis skapa missförstånd. Dessa situationer försätter därför polisen i en viktig och utmanande roll, då man redan under förundersökningen överväger hur man på bästa sätt vidtar åtgärder för barnets bästa samt barnets rättsskydd. Polisen bör under förundersökningsstadiet vara medveten om en underliggande vårdnadstvist, men den bör inte vara en vägledande faktor. Det är uppenbart att en vårdnadstvist inte utesluter möjligheten att ett brott har begåtts

I

Alienation kan ibland bestå av mycket små fragment, vilket gör det svårt att se helheten utan att sätta ihop bitarna. Det bästa sättet för att få bitarna på plats är att öka medvetenheten och genom samarbete mellan myndigheter och övriga som arbetar med alla barn.

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)