Lagstiftning, rättssäkerhet, domar, nyheter av juridiskt intresse mm

(Legislation and related issues including news of legal interest)


* Svensk rätt gällande vårdnadsbestämmelser. Detta dokument inkluderar ett utdrag ur regeringens proposition nr 2005/06:99 samt lagtext (6 kapitlet, Föräldrabalken Om vårdnad, boende och umgänge).


* FN:s barnkonvention

OBS särskilt följande paragrafer som ofta är relevanta i PA-sammanhang. Notera att Social-tjänsterna ofta bryter mot flera av dessa paragrafer genom att hjälpa en alienerande förälder - Sverige har genom detta blivit ett katastrofland med avseende på hur det dagligen struntas i innebörden av FN:s Barnkonvention. Inte ens Högsta Domstolen, HD, bryr sig om FN:s Konvention om Barnets Rättigheter - vad är det för "lag"? (känner till ett fall från maj 2020 med nekat prövningstillstånd trots omfattande bevisning. Då infinner sig frågan om HD har ett statligt direktiv om att driva på avskiljningen av barn från sina tillräckligt bra föräldrar):

3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

5. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.

6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

7. Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad.

8. Rätt att behålla sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden.

9. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom då det är nödvändigt för barnens bästa.

10. Rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras.

11. Stater ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

12. Rätt att uttrycka sin mening - för PA-barn är detta inte möjligt eftersom barnen definitionsmässigt fråntagits sin egen vilja pga alignment, enmeshment samt splitting (se ex vis Wilfrid von Boch-Galhau, 2018 samt knappen till höger om barns vilja).

13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

16. Rätt till privatliv.

18. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd.

19. Skydd mot psykiskt och fysiskt våld liksom andra försumligheter mm.

20. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.

22. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

--------------------------

"If you reward behaviors, they will increase. If you don't reward behaviors, they will decrease."     Marty McKay, Toronto, 2009.  Knappast "rocket science".

--------------------------

"The damage of PAS can be a life-threatening disorder with dire consequences to children, and ultima-tely society. In many cases, however, speedy intervention by therapists, attorneys, and the courts can keep smaller problems from escalating into termination of the relationship between parents and children." (K. Evans, Dr. i psykologi, Florida BAR Journal, Vol. 80(4), 2006).

--------------------------

Det finns mycket som behöver belysas med avseende på hur PA bedöms rättsligt, både i Sverige och i andra länder (för belysning av läget i andra länder, se dels referenslistan nedan, dels knappen "Andra Länder"). Det som finns på denna sida kommer säkert att  utvidgas ordentligt med tiden men jag (BC)  bedömer att annat på detta websajt måste gå före trots allvaret med Socialtjänster och domstolar som i praktiken agerar så att lögner passerar igenom systemet och därmed i onödan bidrar till psykisk barnmisshandel.

--------------------------

Huvudrubriker på denna sida (juridik)


1. Frågor som rör rättssäkerhet.

2. Hur man rättsligt ser på PA och psykisk barnmisshandel i andra länder.

3. Principiellt intressanta rättsfall både i Sverige och utomlands


En sektion som planeras för denna sida är om relevanta svenska domar. Det måste dröja men det kommer. Vårt nuvarande system (inkl. lagstiftning) uppmuntrar till att en förälder som vill ha enskild vårdnad ser till att ordna med en konflikt som kan skyllas på den andra föräldern.


Domar där pappan fått enskild vårdnad och/eller där PA varit grund i domen

  • T 1629-17, Varbergs tingsrätt (pappan dömd för misshandel när tvistemålsdomen föll. Dock blev han frikänd i hovrätten eftersom ett vittne lämnat felaktiga uppgifter)
  • T 11396-17, Svea Hovrätt, ”Gotlandsmålet” (2019)
  • T 1148-16, Hovrätten över Skåne och Blekinge
  • T 10031-17, Solna tingsrätt (2/3, 2020). Denna dom vändes i okt. 2020 av Svea Hovrätt. Pappan hade då inte fått träffa sina barn på sex år.
  • T 2050-18 Eksjö Tingsrätt (11/2, 2020)


Nedan först ett citat som sammanfattar ett central PA-problem: Att det föreligger en växelverkan mellan manipulativa, ohederliga människor och de regelverk och lagar som gäller. Om myndigheterna inte sätter ned foten kommer det med automatik att finnas människor där som utnyttjar det dåliga systemet. Marty McKay hade år 2009 arbetat med cirka 3 500 vårdnadstvister över en 30-årsperiod.


1. Frågor som rör rättssäkerhet


Det finns många enkla saker att lagstifta om som på ett väsentligt sätt skulle höja barnets rättssäkerhetsskydd vid infekterade vårdnadstvister och särskilt de som rör PA.  De flesta av dessa är lätta att förstå även om man inte lärt sig den sammanfattande bilden PA som alla normalbegåvade personer borde kunna förstå på 10 minuter. Här några förslag där man inte ens behöver hålla på med den idiotiska diskussionen om huruvida PA finns eller inte:


1.1. Kriminalisera kontaktsabotage - dvs det beteende som en förälder använder för att hin-dra barnets kontakt med den andra föräldern. Kontaktsabotage är utöver umgängessabo-tage alla slags blockeringar eller manipuleraingar av budskap mellan barnet och föräldern dvs av telefonsamtal, SMS, videomöten, epost etc.


1.2. Kriminalisera det beteende som innebär att den ena föräldern hindrar att den andra förälderns födelsedagspresenter, julklappar etc från den andra föräldern inte kommer fram till barnet (t ex slänger presenterna, förstör dem eller säljer dem vidare). Detta är en grym form av psykisk barnmisshandel eftersom den innebär att den alienerande föräldern medvetet hindrar den andra förälderns kärleksbudskap till barnet.


1.3. Lagstifta om videoinspelning av alla samtal med barn i samband med utredningar av vårdnadstvister samt inrätta en oberoende instans vars arbete är att kontrollera att sådana samtal sker på ett rättssäkert sätt.


2. Hur man rättsligt ser på PA/psykisk barnmisshandel i andra länder


När Stanley Clawar och Brynne Rivlin, på uppdrag av American Bar Association år 1991, studerade 700 skilsmässofall visade det sig att PA fanns med i någon grad i 80 % av fallen. När tiden med den alienerade föräldern ökade minskade barnens problem (ca 2012? Återkommer med noggrannare referens, återgivet av Demosthenes Lorandos i samband med PA-konferens i Toronto 2009).


Demosthenes Lorandos, Parental alienation in the US courts, PASG Conference, Sept. 14, 2019.


Brian Ludmer (Toronto, Canada) driver en advokatbyrå som bland annat inriktats på parental alienation. Omfattande och djup PA-information på deras webbsajt.


Oklahomamodellen (mot umgängessabotage)3. Principiellt intressanta rättsfall både i Sverige och utomlands


1925: Domaren Benjamin Cardozo formulerar "what is best for the interest of the child"

(Finlay v Finlay, 240 NY 429, Court of Appeals of New York, 1925.)


Elsholzfallet (Tyskland, EU-domstolen, 2000):

Case of Elsholz v. Germany, Strasbourg, 2000.

International Conference: The Parental Alienation Syndrome (PAS) (punkt 6 i konferensprogrammet,  2002/2020).


Domare på Irland hotar kontaktsaboterande mamma med fängelse (Law Society Gazette, 20 April, 2020):“I have no difficulty sending someone to jail for breach of access. This is a breach of a court order and you have to comply with court orders.”


Hovrätt i England: Dottern ska bo med pappan pga mammans relation till skadlig kult kallad Universal Medicine. En av domarna konstaterade att det inte gick att skilja på dotterns och mammans tankar. Ungefär samma problematik som med PA-fall: Court orders daughter to live with father due to mother’s connection with a cult. (3 sept. 2020)


Paul Bentley, Custody battle father's £86,000 payout after social worker falsely accused him of abusing his daughter. Daily Mail Online, 22 april, 2014.


A. L, Parental alienation: Dad fights in court for partial custody. Parental Alienation Education, 20 september, 2020.

I oktober2019 angrep, i samband med en vårdnadstvist vid en tingsrätt, en svensk advokat Richard A. Gardner genom att ganska flummigt och suggestivt hänvisa till PAS som en lös teori från Gardners sida. Med tanke på att det var under 1985-1987 som Gardner myntade begreppet PAS och att den helt domi-nerande forskningen som kommit därefter i allt väsentligt gett fördjupat stöd för Gardners observationer måste det anses oetiskt att insinuera tveksamheter om hans person eller insatser utan att med ett knäpp antyda något om vad som hänt forskningsmässigt sedan 1980-talet. Flummet som insinuerade att det är Gardner som helt ligger bakom PA/PAS stämmer dessutom inte med historiken (testa länken här till höger för närmare information).


Denna form av osakligt och oetiskt agerande av advokater är rättsvidrig och har kommenterats i ett flertal sammanhang i den vetenskapliga litteraturen. Ett exempel är artikeln "On the myth of parental alienation syndrome (PAS) and the DSM-5 (R. Vilalta & Maxime Winberg Noda, Psychologist Papers, Vol. 38(3), 2017:224-231) där författarna på sid 225-226 särskilt ger sig på "ad hominem-argumentet" (alltså att man attackerar en person istället för sakfrågan).Dr. Douglas Darnall om kontinuitet, fördröjningar etc vid umgängessabotage där inget vettigt händer - Råd till domare: "Do not allow frivolous continuances on cases! That is about the most damaging thing you can do to children." (PA-föredrag konferens i Toronto, 2009:  Youtubevideo - 11 min 9 sek -> 11 min 35 sek in i klippet)


Alltså gör oftast svenska tingsrätter tvärt om - dvs väljer det som är sämst för barnet.


Familjerätt, Socialtjänst samt Tingsrätter måste göra allt de kan för att förhindra att den ena föräldern får enskild vårdnad - enda undantaget är bevisade fysiska övergrepp. Nu har vi en lag som går ut på att det ska vara så om föräldrarna inte kan komma överens ska det dömas till enskild vårdnad: Alltså ser en skadande förälder som vill ha enskild vårdnad till med att ordna med en konflikt som kan skyllas på den andra för-äldern. Alienerande föräldrar är experter på denna typ av manipulation varför den oftast undgår upptäckt. Risken är alltså mycket stor att besluten blir i "barnets säm-sta" (intresse)  om man inte går till botten med påståenden. Risken för falska påståen-den ska ses som möjligt kriminellt agerande och därför måste ambitionen vara att göra dessa utredningar på en nivå som motsvarar Polisens metoder - detta görs inte. Istället hänvisas ofta istället till obegripliga "bedömningar". Dr. Edward Kruk (University of British Columbia, Kanada) har gett 16 argument för varför det bästa för barnen är delad vårdnad*. Många andra vetenskapliga källor pekar på samma sak men denna artikel är särskilt klargörande. Alltså måste vår svenska lag från 2006 ändras på denna punkt så fort som möjligt.


* E. Kruk, Arguments for an Equal Parental Responsibility Presumption in Contested Child Custody. The American Journal of Family Therapy, Vol. 40(1), 2012:33-55.


Potentiellt föreligger en ökad dödsrisk för alla i en familj med en svår PA-situation. PA måste, med tanke på konsekvenserna, kriminaliseras. Tjänstemän/kvinnor som, utan rimlig grund, bidrar till problemen måste personligen kunna ställas till svars för vad de ställer till med när de på så sätt fördärvar familjer. Här ett exempel. Tre andra fall som slutade med dödsfall finns beskrivna i Lena Hellblom Sjögrens bok "Barns rätt till familjeliv" (2013). Det är inga problem att hitta fler fall - kombinationen handlar om mentalt sjuka föräldrar som ljuger, lagstiftning samt myndigheter som missar sammanhangen. Särskilt gäller det självmord bland föräldrar som avskiljts utan rimlig grund.

Blandat


Medborgare utan chans? Medborgare har betydligt svårare än myndigheter att få sina ärenden prövade i högre instans. Varför kan ingen svara på. (Martin Tunström, Barometern, 17 juni 2020)


Din rätt att prata med en journalist är grundlagsskyddad. (SVT, 9 juni, 2020).


Den 11 juli 2020 mördades advokaten Marc Angelucci. Han var vice president för organisationen National Coalition for Men och arbetade aktivt för mäns rättigheter, gemensam vårdnad av barn vid separa-tioner, emot diskrimineringen av män i det amerikanska rättssystemet mm. Eftersom parental alienation är ett verktyg som används för att förstöra förutsättningarna för gemensam vårdnad är den här tragedin relevant för denna webbsida.


Motion i Riksdagen mot PA och umgängessabotage (6 okt. 2020): "...leder till att barnet måste förtränga sin kärlek och vilja att träffa den andra förälder samt övriga närstående personer. Det kan jämställas med och betecknas som en form av psykisk misshandel, när man försätter ett barn i en sådan situation som direkt kan skada ett barn, inte bara för stunden utan för lång tid framöver. Ett barn som är borta större delen av tiden från den ena föräldern får inte bara en känsla av rotlöshet, utan förlorar resurser i form av släkt, vänner och pengar." Ett sakfel i motionen är emellertid att USA skulle ha lagstiftat mot PA. De enda delstater som har en lagstiftning som är sträng mot umgängessabotage och annat som stimuerar till skilsmässa är Oklahoma, Kentucky samt Arizona men inte USA som helhet.


Demosthenes Lorandos, Parental alienation in the US courts, PASG Conference, Sept. 14, 2019.


Brian Ludmer (Toronto, Canada) driver en advokatbyrå som bland annat inriktats på parental alienation.


Oklahomamodellen (mot umgängessabotage)


Förkortningar


CAS = Children's Aid Society (Kanada)

CPS = Child Protection Services (motsvarar Socialtjänstens vårdnadsutredare etc)

EMD = Europeiske menneskerettighetsdomstolen

GAL = Guardian ad litem = Vårdnadshavare ad litem, förmyndare

ad litem = ombud i saken (person med fullmakt)

RFO = Request for order

SCC = Supreme Court of CanadaReferenser


Canada Court Watch

Bildades (förmodligen på 1990-talets slut) som respons på att domstolarna inte verkade vilja ha lösningar på vårdnadstvister. Återkommer så småningom - behöver bl a leta reda på ett namn från PAS-symposiet i Toronto 2009.) Begrepp i Ontario för motsvarigheten till vår Socialtjänst: CAS = Children's Aid Society (worker). CAS har uppenbarligen ibland gjort stor skada när de ingripit i vårdnadstvister.


Det har t o m gjorts en film om detta - Powerful As God (2011). På engelskspråkiga Wikipedia kan man läsa om filmen - fri översättning:  "...fokuserar i första hand på förstahands erfarenheter från 26 per-soner som bevittnade den sociala förödelse som under senare år förorsakats av CAS ("Socialtjänsten") i Ontario. Denna dokumentär avslöjar en dold värld med korruption, makthunger samt inkompetens, som har undanhållits granskning och allmänhetens insyn i många decennier." Det finns förmodligen alldeles tillräckligt med underlag för att göra en motsvarande film baserad på svenska förhållanden. Det räcker med granskningarna av Socialtjänstens utredningar av Bo Edvardsson, Lena Hellblom Sjögrens bok (2013) samt de publikationer som kommit från Barnens Bästa. Till det kan jag (BC) lägga erfaren-heter från kontakter med ett 100-tal anhöriga - mest föräldrar - som drabbats av partiskhet, oveten-skaplighet, godtycke samt manipulationer av information så en skadlig förälder kunnat uppfattas som oskyldig och ansvarsfull.


Harriet Alexander, False abuse claims are the new court weapon, retiring judge says. Sydney Morning Herald, 6 July, 2013.


Joshi S. Ashish, Litigating Parental Alienation: Evaluating and Presenting an Effective Case in Court, 2021 (344 sidor). Boken, som alltså handlar om hur man driver PA-fall i rättstvister, kan nog anses dyr för de flesta men då ska man veta att Joshi Ashish är en tungviktare inom PA-juridiken och att boken är uppbackad av American Bar Association som är världens största organisation för jurister och advokater. Trots skillnader i lagstiftning är säkert principerna för bevisföring desamma oavsett vilket land det handlar om. Kanske finns det exempelvis svenska advokater som vill fördjupa i ämnet så det blir lite ordning i domstolarna.


Nicholas Bala, Suzanne Hunt & Carolyn McCarney, Parental Alienation: Canadian Court Cases 1989–2008Family Court Review, Vol. 48(1), 2010:164-179.


Barbara Bevando Sobal & M. William Hilton, Article 13 (b) of the Hague Convention Treaty: Does It Create a Loophole for Parental Alienation Syndrome—an Insidious Abduction? International Lawyer, Vol. 35(3), 2001:997-1025.


James N. Bow & Francella A. Quinnell, A critical review of child custody evaluation reports. Family Court Review, Vol. 40(2), 2002:164-176.


Björn Cedervall, Ph.D.,M.Sc., from Sweden talks about Parental Alienation, the problem with Social Services and the Legal System. Slam the Gavel (Maryann Petri Ed.), Bland annat publicerat på Amazon, Apple podcasts, Buzzsprout, Facebook samt Spotify, 19 mars, 2021 (67 min).


Lena Celander-Jörgensen, Föräldraskap och vårdnadsansvar ur ett manligt genusperspektiv, Examens-arbete, Juridiska Institutionen, Stockholms Universitet, 2003.


Stephan J. Ceci & Maggie Bruck, Jeopardy in the Courtroom. Scientific Analysis of Children's Testi-mony, 1999 (312 sidor).


Stanley S. Clawar och Brynne V. Rivlin, Children Held Hostage: Identifying Brainwashed Children, Presenting a Case, and Crafting Solutions. American Bar Association, 2013. 560 sidor.


Michael S. Davis, Chris S. O’Sullivan, Kim Susser, Hon. Marjory D. Fields, Custody Evaluations When There Are Allegations of Domestic Violence: Practices, Beliefs, and Recommendations of Professional Evaluators. New York Legal Assistance Group, Research report submitted to the U.S. Department of Justice, Federally-funded grant final report, Document No. 234465, November 2010.


Jay Fayza, How Family Courts are Destroying Fatherhood. Rebel News (YouTube), 16 December, 2016.

(3 min 14 s, Här framgår att i USA tas 70 % - 80 % av skilsmässorna ut av mammorna men vid längre samboför-ållanden ser man inte alls detta förhållande - istället är det snarare 50/50. Frågan är hur det ser ut i Sverige.)


Margit Gaffal, Parental Alienation in Divorce Judgments (Universitetsuppsats om överklaganden av spanska domstolsbeslut åren 2008-2011 där grunden för överklagandet varit PA), Faculty of Humanities and Social Sciences, Universidad Pontificia de Comillas, Barcelona, 2012:1-23.

Kommentar: Börja med att läsa slutsatserna på sid 18!


Deborah Goldfarb, Sidnei Priolo-Filho, Janelle Sampana, Donna Shestowsky, Samara Wolpe, Lucia C. A. Williams & Gail S. Goodman, International Comparison of Family Court Professionals’ Perceptions of Parental Alienation and Child Sexual Abuse Allegations. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice, Vol. 2(4), 2019:323-341.


Alexander Grace, FALSE ACCUSATIONS: Yes I Want To Scare You. YouTube, 19 February, 2020 (11 min).


Jennifer J. Harman & Demosthenes Lorandos, Allegations of Family Violence in Court: How Parental Alienation Affects Judicial Outcomes. Psychology, Public Policy, and Law, 2020:1-25. (Accepted)


Susan Heitler, Two Classic Cases of Courts Failing Alienated Parents. Psychology Today, 1 October, 2018.


Amelia Hill, Divorcing parents could lose children if they try to turn them against partner. The Guar-dian, 17 November, 2017.


Alan M. Jaffe, Melanie J. Thakkar & Pascale Piron, Denial of ambivalence as a hallmark of parental alienation. Cogent Psychology, Vol. 4, 2017:1-15.


Ashish S Joshi, Litigating Parental Alienation: Evaluating and Presenting an Effective Case in Court. 2021 (344 sidor, In press).


Ashish S. Joshi, Parental Alienation: The Problem (Part One of a Two-Part Series). Michigan Family Law Journal, Vol. 46(8), 2016:7-10.


Ashish S. Joshi, Parental Alienation: Remedies (Part Two of a Two-Part Series). Michigan Family Law Journal, Vol. 46(9), 2016:6-12.


Ashish S. Joshi, Parental Alienation and the Role of GALs and LGALs (Part One of Two). Michigan Family Law Journal, Vol. 48(7), 2018:20-25.


Ashish S. Joshi, Parental Alienation and the Role of GALs and LGALs (Part Two of Two). Michigan Family Law Journal, Vol. 48(8), 2018:17-22.


Ashish S. Joshi, Temporary No-Contact Orders: The Necessary Ingredient for Effective Reunification in Cases Involving Parental Alienation. Michigan Family Law Journal, Vol. 50(2), 2020:15-18.


Ashish S. Joshi, Parental Alienation and Domestic Violence: Two Sides of the Same Coin. Part 1. Michigan Family Law Journal, Vol. 50(2), 2020:15-18. Michigan Family Law Journal, Vol. 50(8), 2020:13-17.


Ashish S. Joshi, Parental Alienation and Domestic Violence: Two Sides of the Same Coin. Part 2. Michigan Family Law Journal, Vol. 50(2), 2020:15-18. Michigan Family Law Journal, Vol. 50(10), 2020:11-17.


Tapio Koivula, Criminalizing Parental Alienation: Theories of Criminalization. Parental Alienation International, Vol. 4(2), 2019:17-21. (Tillgänglig hos PASG)


Leona M. Kopetski, Deirdre Conway Rand & Randy Rand, Incidence, Gender and False Allegations of Child Abuse: Data on 84 Parental Alienation Syndrome Cases. Bokkapitel 6 i International Handbook of Parental Alienation, Charles Thomas Publishers Ltd, 2006:65-70.


Bodil Katrine Kristoffersen, Rettssystemet bidrar til familievold. I Tromsø, 15 november, 2019.


Michael E. Lamb & Joan B. Kelly, Improving the Quality of Parent-Child Contact in Separating Families with Infants and Young Children: Empirical Research Foundations. I boken The scientific basis of child custody decisions. (Second edition, R. M. Galazter-Levy, J. Kraus, & J. Galatzer-Levy Eds.)  Hoboken, NJ: Wiley, 2009:187-214.


Kang Lee, Little Liars: Development of Verbal Deception in Children. Child Development Perspectives,

Vol. 7(2), 2013:91-96.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23687515


Demosthenes Lorandos & Terence W. Campbell, Myths and Realities of Sexual Abuse Evaluation and Diagnosis: A Call for Judicial Guidelines. Issues in Child Abuse Accusations (Institute for Psychological Therapies), Vol. 7(1), 1995:xx-xx.


Demosthenes Lorandos, Parental Alienation Syndrome in American Law, The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations, Chapter 26, Publisher: Charles C. Thomas, Editors: Richard Gardner, S. Richards Sauber & Demosthenes Lorandos, 2006:333-351.


Demosthenes Lorandos, Parental alienation in U.S. courts 1985–2018. Journal of Family Violence,

Vol. 58(2), 2020:322-329.


Tommy MacKay, False allegations of child abuse in contested family law cases: The implications for psychological practice. Educational & Child Psychology, Vol. 31(3), 2014:85-96.


Brian T. Mayer, How to Prove Parental Alienation in Court. YouTube, 28 januari, 2020 (14 min).


Louann C. McGlyn, Parent and Child-Custody and Control of Child: Parental Alienation: Trash Talking the Non-Custodial Parent Is Not Okay, North Dakota Law Review, Vol. 77(3), 2001:525-548.


Robert H. Mnookin, Child-Custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of Indeterminacy.

Law and Contemporary Problems, Vol. 39(3), 1975:226-293.

Kommentar: Den här artikeln ger en del av bakgrunden till begreppet "Best Interests of the Child".


Leo Ngaosuvan, Familjerättspsykologi: Vårdnadstvister, 2018:1-151. ISBN 978-91-88809-50-6.


Leo Ngaosuvan, The Equality Principle: Splitting the Difference in Custody Disputes. Family Court Review, Vol. 56(4), 2018:583-596.


Citat av George Orwell: "The further a society drifts from truth, the more it will hate those who speak it.". Orwell on Truth, 2017 (samling av olika kloka resonemang mm från George Orwell).


Sherry Palmer, Parental Alienation Business Model - Painful Connections with Your Child. YouTube, 21 oktober, 2019 (30 min). Begreppet domstolsinducerad alienation och mycket annat.


Paolo Roma, Federica Ricci, Georgios D. Kotzalidis, Luigi Abbate, Anna Lubrano Lavadera, Giorgia Versace, Floriana Pazzelli, Marisa Malagoli Togliatti, Paolo Girardi & Stefano Ferracuti,  MMPI-2 in Child Custody Litigation: A Comparison Between Genders. European Journal of Psychological Assessment, Vol. 30(2), 2014:110-116.


Kelly Schwartz, The Kids Are Not All Right: Using the Best Interest Standard to Prevent Parental Alienation and a Therapeutic Intervention Approach to Provide Relief. Boston College Law Review,

Vol. 56(2), 2015:803-840.


Helen Sfikas Rogers, The Phenomenon of Parental Alienation. The Tennessee Trial Lawyer, Summer 2018:11-13.


A.P. Schwab, The epistemic responsibilities in medicine of beneficence and respect for patient autonomy. Ethics, Medicine and Public Health, Vol. 3(2), 2017:233-240.


Mats Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskom-melser. Norstedts Juridik AB, 2020.


Anna Straube, Indicier utom rimligt tvivel? En utredning av indiciebevisning i förhållande  till beviskravet utom rimligt tvivel. Uppsats på juristprogrammet, Juridiska Fakulteten, Lunds universitet, 2014:1-39.


June Venters, Parental alienation: Experts are criticised in recent case. The Law Society Gazette, 4 December, 2018.


Patricia van Horn & Betsy Mcalister Groves, Children Exposed to Domestic Violence: Making Trauma‐Informed Custody and Visitation Decisions. Juvenile and Family Court Journal, Vol. 57(1),  2009:51-60.


Hollida Wakefield & Ralph Underwager, Personality characteristics of parents making false accusa-tions of sexual abuse in custody disputes. Issues in Child Abuse Accusations (Institute for Psychological Therapies), Vol. 2(3), 1990:121–136.


Kenneth H. Waldron & David E. Joanis, Understanding and Collaboratively Treating Parental Alienation Syndrome. American Journal of Family Law, Vol. 10. 1996:121-133.


Michael R. Walsh & J. Michael Bone. Parental alienation syndrome: An age old custody problem.
Florida Bar Journal, June, 1997:93-96.


Richard A. Warshak, Children often manipulated in custody fights. The Dallas Morning News, May 2, 2000.

Anm.: Det Warshak trycker på i artikeln, som handlar om en sjuårig pojke (Elian Gonzalez, f. 1993), är kombinationen av hjärntvätt och isolering - pojken hade lurats tro att han måste skyddas från sin pappa. Sammanhanget blev massmedialt upp-märksammat i USA i början av år 2000 (resulterade senare under året i TV-filmen "A Family In Crisis: The Elian Gonzales Story". Elian (då sju år gammal), som artikeln handlar om, hade  i samband med en het vårdnadstvist uttryckt att "inte vilja vara med sin pappa". Fallet handlade dessutom om immigrationspolitik (Cuba vs. USA). Bakgrunden var att mamman drunknat (liksom tio andra vid samma flykt) i november 1999 i samband med att hon försökte fly till USA (och från pappan som var kvar på Cuba) med sin nya pojkvän och sonen. Sonen klarade sig emellertid och hamnade hos några av pappans släktingar i Miami som vägrade att låta Elian att åka tillbaka till sin pappa. Sonen hade klart manipulerats att ta avstånd från sin pappa. Efter diverse juridiskt komplicerade turer, inklusive en dramatisk fritagning av Elian i april, kunde sonen i juni 2000 återvända till Cuba (tillsammans med sin pappa). Warshak kommentera bland annat, fritt översatt: att det var ett grymt intrång i Elians förtroende att manipulera honom till att själv sätta upp barriären (mot sin pappa).


Richard A. Warshak, Ten parental alienation fallacies that compromise decisions in court and in therapy. Professional Psychology: Research and Practice, Vol. 46(4):235-249.


Richard A. Warshak, When evaluators get it wrong: False positive IDs and parental alienation. Psycho-logy, Public Policy and Law, Vol. 26(1), 2020:54-68.


Richard A. Warshak, Risks and Realities of Working with Alienated Children. Family Court Review, Volume 58(2), April 2020:432-455.


Siv Westerberg, Children as the Primary Losers When Sexual Abuse is Falsely Alleged: Two Swedish Cases. Issues in Child Abuse Accusations (Institute for Psychological Therapies), Vol. 9(1/2), 1997:xx–xx.


Francesca Wiley, Serious Parental Alienation - The Approach of the Courts and Practitioners in 2016Family Law Week, June 2, 2016 (Archive).


Cheryl D. Wills, Bokrecension: Parental Alienation: The Handbook For Mental Health and Legal Professionals. Edited by Demosthenes Lorandos, William Bernet, S. Richard Sauber, Springfield, IL: Charles C. Thomas, Ltd., 2013. 550 pages. The Journal of the American Academy of  Psychiatry and the Law, Vol. 43(2), 2015:238-259.


Augusto Zimmermann, Child-Support Payments and Parental Alienation. Quadrant, August 15, 2019.


YouTubevideos


Patrick Glynn, How Parental Alienation and Family Courts Work. 29 September, 2015 (10 min).(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)