Några berörda myndigheter: Dokument, ställningstaganden mm


Denna sida upprättades 23 febr. 2020. Här kommer successivt att läggas in styrdoku-ment, utredningar och annat som rör det maskineri som bör hantera frågor om psykisk barnmisshandel. Ett problem verkar vara att man från svenskt myndighets-håll inte riktigt förstår vad psykisk barnmisshandel är. Vid några av de myndighe-ter som länkas till nedan förstår man antagligen inte ens att den egna verksamheten borde inkludera PA & psykisk barnmisshandel.


Som kontrast diskuteras i ett flertal andra länder PA på hög nivå (regering, parla-ment, lagstiftning mm) - oavsett om man lagstiftat mot PA - partiellt eller inte alls: Australien, Brasilien, England, Irland, Kanada, Mexiko, Rumänien, USA. Säkert många fler länder - dessa är sådana jag (BC) kommer på direkt i skrivande stund men kommer senare att gå igenom detta mer systematiskt. /BC, 23 februari 2020.


Domstolsverket


Folkhälsomyndigheten


Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser: Ett stödmaterial för kommuner i det förebyggande arbetet (I samarbete med Socialstyrelsen, 2019)

Händelseanalyser av suicid inom hälso-och sjukvården. Folkhälsomyndigheten & Socialstyrelsen, 2019.


Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO


Klaga på Socialtjänsten


Justitiekanslern

(Arbetar aldrig med enskilda fall)


Justitieombudsmannen, JO


Jämställdhetsmyndigheten


Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF


Polisen


Anm. På finska polisens webplats finns en hel sida om PA. Återkommer med länk. Jag (BC) har tillsammans med en som kan finska sett till att texten översatts till svenska. Avser att publicera detta i någon form inom några månader.


Regeringen


Justitiedepartementet


Jämställdhetsministern


Socialdepartementet


Riksdagen


Civilutskottet


Justitieutskottet


Socialutskottet


Socialtjänstlagen (2001:453)

    Om Socialtjänsten hjälper en alienerande förälder att gå emot ett domstolsbeslut bör observeras Kapitel 5 Särskilda bestämmelser för olika grupper, Barn och unga

1 §: Att Socialnämnden ska, Punkt 8: "i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts".

 


Socialstyrelsen


Familjerätten och barnet i vårdnadstvister. Uppföljning av hur 2006 års vårdnadsreform slagit igenom i socialtjänstens arbete (2011)


Vårdnad, boende och umgänge: Handbok - stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt (2012)


Kommentar: Av denna handledning framgår på ett flertal ställen att Socialtjänsten ska basera sitt arbete på vetenskaplig evidens, beprövad erfarenhet och liknande. Exempelvis hittar man på sid 61 (under Evidensbaserad praktik, min fetstilskursivering):


"...alltid använda bästa tänkbara metoder och erbjuda bästa tänkbara insatser.
Evidensbaserade metoder är program eller insatser som är vetenskapligt utprovade och utvärderade i svensk eller internationell litteratur. De flesta insatser som erbjuds inom social-tjänsten bygger inte på evidensbaserade metoder, eftersom det saknas forskning på området."


Alla som tar del av referensunderlaget på denna webplats måste inse att:

1. Det finns omfattande internationell litteratur - åtminstone i de sammanhang som gäller parental alienation.

2. Att det inte saknas forskning på området.


Konsekvensen av denna brist på insikt och logik gör att sociatjänsten inte utgår från veten-skap som redan är tungt dokumenterad: I PA-sammanhanget resulterar detta istället oftast i en ovetenskaplig bedömning med slutresultatet Barnets sämsta.Anmäla oro för barn: Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare (2022)


Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn: Information för dig som är anmälningsskyldig
enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2022)


Våld i nära relationer (2014)


Handläggning och dokumentation: Handbok för Socialtjänsten (2021)


Utreda barn och unga: Handbok för Socialtjänsten (2023)


Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser: Ett stödmaterial för kommuner i det förebyggande arbetet (I samarbete med Folkhälsomyndigheten, 2019)


Socialtjänsten

Anm. Känner till en omfattande och välstrukturerad orosanmälan som rörde psykosocial barnmisshandel (emotionellt och kognitivt) där Socialtjänsten omedelbart felklassificerade orosanmälningen och bedömde att den var irrelevant. Kort sagt brydde de sig inte ens om anmälningen.


Statens Offentliga Utredningar, SOU


Universitet/Högskolor


Bland annat är särskilt institutioner där man är inriktade på ekonomi, juridik, psykologi, psykiatri, socialmedicin och sociologi av intresse. Sammantaget verkar intresset för PA vara nära noll i Sverige vilket är tänkvärt eftersom de akademiska institutionerna till stor del finaniseras av skattemedel.


(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to children)

(Damages to adults)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(To be developed:
False allegations)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(PA detractors)

(Who am I?)