Forskningens utveckling, viktiga artiklar som publicerats i professionella tidskrifter mm

(Development of the research, important articles which have been published in professional journals etc.)


Minst  cirka tusen vetenskapliga tidskriftsartiklar utgör grunden för denna webbplats. Central är listan över professionella, s k peer-reviewtidskrifter som publicerat artiklar som tar upp PA-konceptet. Till det kommer artiklar som rör hur relevanta fenomen inom psykologi, psykiatri, neurovetenskap mm skapar en teoretisk grund som gör att det går att förstå hur PA fungerar. Många av dessa artiklar är särskilt lättlästa såsom de som publicerats av Psychology Today och liknande tidningar som vänder sig till en bredare läsekrets.

     ---------------------------------------------

Utvecklingen av PA-forskningen, nya rön mm

Forskningen om föräldraalienation uppvisar tre karakteristiska tecken på att området mognat:
1. En expanderande litteratur. 2. Ett skifte mot allt fler kvantitativa studier. 3. En ökande mängd forskning som testar teorigenererade hypoteser (Harman et al., Developmental Psychol., 2022).

Under åren 2020-2022 publicerades flera särskilt viktiga forskningsartiklar om parental alienation (se dem refererade här). Cirka 40 % av forskningsartiklarna om PA har publicerats efter år 2016. 


Nedan ett diagram som speglar artiklar som publicerats i professionella tidskrifter och beskriver PA-fenomen och som också registrerats i PubMed (medicisk databas som sköts av amerikanska National Institute of Health, NIH). Genom att de årliga variationerna ibland varit rätt stora har jag (BC) valt att presentera informationen som 4 års glidande medelvärde. Datapunkten för varje år ges alltså som medelvärde för de senaste fyra åren. Exempelvis är datapunkten för år 2020 summan för år 2017, 2018, 2019 och 2020 dividerat med 4. På detta sätt blir kurvan mer harmonisk och det är lättare att se trenden utan att störas av tillfälliga hopp upp och ned. En slutsats är att publikationsfrekvensen för medicinskt inriktade PA-artiklar nu ligger över 20 per år med en uppåtriktad trend.


Till dessa publikationer ska läggas sådana som publicerats i professionella tidskrifter som inte har en medicinsk inriktning, såsom juridik, kriminologi, sociologi mm. Exempelvis publicerade år 2020 tidskriften Family Court Review 24 artiklar om PA. Det mesta tyder på att svenskar inom rättsväsendet sällan eller aldrig läser sådana artiklar.


1. Jennifer Jill Harman, Demosthenes Lorandos, Zeynep Biringen & Catlyn Grubb, Gender Differences in the Use of Parental Alienating Behaviors. Journal of Family Violence, Vol. 35(5), 2019:459-469. Artikeln belyser både kvinnors och mäns benägenhet att använda såväl fysiska som psykiska aggresioner/våld i relationskonflikter.


2. William Bernet, Nilgun Gregory, Ronald Preston Rohner & Kathleen M. Reay, Measuring the Difference Between Parental Alienation and Parental Estrangement: The PARQ-Gap: Alienation and Estrangements. Journal of Forensic Sciences, Vol. 65(4), 2020:1225-1234.

Denna artikel visar att PARQ-testet har en hög grad av statistisk säkerhet för att skilja alienerade barn från icke-alienerade barn (ex vis sådana som utsatts för fysiska övergrepp). Träffsäkerheten ligger på cirka 99 %. Ur rättssäkerhetssynpunkt torde detta vara avsevärt bättre än att ha utredare av vårdnadstvister som istället för att bry sig om statistik och grundläggande psykologi använder tro och tyckande för att "bedöma" föräldrar - den förälder som är bäst på att ljuga och spela teater får då ofta ensam kontroll över barnet. Detta är helt i linje med Richard Warshaks observation: Att den förälder som kommer med påståenden om våld och sexövergrepp är ofta den som är förövaren (Richard. Warshak, Divorce Poison, 2003).


3. Jennifer Harman & Demosthenes Lorandos. Preprint of Allegations of Family Violence in Court: How Parental Alienation Affects Judicial Outcomes (detta är förmodligen näst sista version av artikeln innan den formellt publicerades omkring november 2020). Arbetet är en analys av en artikel av Joan Meier et al. (Child Custody Outcomes in Cases Involving Parental Alienation and Abuse Allegations, 2019) där budskapet var att PA inte är något att bry sig om. Harman och Lorandos noterade initialt begreppsfel, metodfel samt analytiska fel i Meiers artikel och engage-rade sig själva och 28 andra personer med relevant bakgrund för att gå till botten med Meiers artikel. Slutsatsen blev att de sammantaget fann ett 30-tal formella fel i Meiers artikel och att den senare är genomsållad med ovetenskapligheter och färgad av både politiska åsikter och rent flum: Felaktiga metoder, analyser, resultat samt slutsatser.

                                                      ------------------------


Wilfrid von Boch-Galhaus PA-artikel (2018) översatt till svenska (länk till det tyska originalet samt den engelska översättningen finns längre ned på denna sida).ildabarn.se .


Ett intressant forskningsområde är det som rör hjärnskador pga olika slags misshandel inklusive psykisk: Man kan numera, med magnetkamerateknik, se vilken typ av misshandel en person utsatts för som barn. Dr. Nemeroff säger i sammanhanget att människans hjärna i genomsnitt mognat först vid 24 ålder (S. Targum & C. Nemeroff, The Effect of Early Life Stress on Adult Psychiatric Disorders, Innovations in Clinical Neuroscience, Vol. 16(1-2), 2019:35-37).


(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(To be developed:
False allegations)

(PA & Law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(PA detractors)

(Who am I?)