Julklapp 24 dec. 2021: ompa noterade för "parental alienation" ny re-kordplacering  - nr. 6 bland över 8 miljoner sökträffar med Google.
(i sept-nov. 2022 var placeringen mellan nr. 2 och 8 men fortsatt låg ompa oftast på plats nr. 6).


OM  ompa.se fyllde 1 år 19 nov. 2020


Antalet besök här passerade 18 000 den 19 nov 2020. Av dessa har 34 % kommit från Sverige, cirka 20 % från USA, följt av Frankrike (6,5 %), Nederländerna (5,9 %), Tysk-land (4,4 %) samt Kina (4,0 %). Bland de nordiska länderna låg Finland för helåret på plats 12 men har seglat upp och står sedan i somras för över 3,5 % av besöken på sidan. Det senare stämmer bra med att den finska medvetenheten om PA på ett flertal sätt lig-ger före Sveriges dito. Sammantaget har ompa besökts av personer från cirka 105 olika länder (november, 2022). Kanske kan man se det som en besvikelse att nu 70 % av besöken kommer från andra länder än Sverige - jag (BC) har fått ett flertal positiva återkopp-lingar från utländska besökare och flera har skrivit att de skulle vilja att jag översatte allt till engelska. Detta har jag inte tid med och dessutom är ett av huvudsyftena med ompa att information om PA ska bli mer tillgänglig för personer som har svenska som modersmål. Därför har jag valt en kompromiss där väsentligen endast rubriker, där det behövs, fått underrubriker med text på engelska.


Det första mer tydliga intresset utifrån för ompa blev min lista över professionella tidskrifter som publicerat artiklar om PA och därför utvidgade jag den rätt ordentligt i våras samt förstärkte den med lite extra text på engelska - detta skapade ännu mer intresse för just den sidan - inte minst från amerikanskt håll inklusive internationellt ledande forskare inom området. Är särskilt förvånad över att relativt många besökare kommit från Frankrike och kanske också Kina men deras befolkningsunderlag är ju stort.


Ompas resa uppåt bland sökträffarna på Google har varit fantastisk. Tänkte knappt alls på detta tidigare men i mitten av november 2019 gav ordet "föräldraaliena-tion" ungefär 5000 sökträffar och ompa.se låg då på plats 13-14. En dryg månad senare klättrade denna webbplats upp till plats 3-4. Den svenska placeringen varierar lite men det vanligaste är nu plats 4-5.


Det engelska uttrycket "parental alienation" ger en typisk dag mellan 5 och 6 miljoner sökträffar i Google med en observerad variation från 4,8 till 7,8 miljoner träffar. Om-kring 15-25:e december hamnade då ompa.se oftast på plats 14 till 40 men några dagar syntes inte ompa.se alls. Idag, när detta skrivs (29:e december 2020), ger Google 5,4 miljoner sökträffar och ompa.se är placerad på 8:e plats. Vad dessa variationer beror på har jag ingen aning om - det är nästan genant att denna webbplats hamnat högre upp än många andra webbplatser som drivs av individer med ett avsevärt längre tidsengage-mang och ofta också professionell forskning inom PA-området. Å andra sidan sprider ju denna webbplats kännedom om andra informationsrika webbplatser så den aspekten är naturligtvis gläjande.

Sedan starten 19 nov. 2019 passerade i februari 2021 antalet besökare här cirka 23 000 men med en årstakt som nu ligger högre än så. Cirka 32 % av besöken har kommit från Sverige, 30 % från USA, följt av:
Frankrike (5,9 %)

Nederländerna (5,1 %)

Tyskland (3,8 %) samt

Kina (2,9 %).

Uppdatering 16 augusti 2023

Antalet genomsnittliga dagliga besök på ompa har sedan ett år tillbaka ökat cirka 50 %.
Omas ranking vid googlesökning på "parental alienation" ligger på plats 6 bland 6,3 miljoner sökträffar. Emellertid tappade ompa under juli tillfälligt en tidigare poistion på cirka plats 8 och åkte ned till plats 38 under 2-3 veckor för att sedan återigen klättra upp till nämnda "topp 10". Cirka 32,7 % av besöken på ompa kommer fortsatt från Sverige. Besöken från USA är nog något högre (ca 33 %) men underliggande data fördelas på 45 delstater så för en mer exakt beräkning måste dessa summeras - jag (BC) har bara gjort en snabb genomgång av siffrorna och på ett ungefär summerat dem i huvudet. Efter Sverige och USA kommer i turordning:
Tyskland (4,6 %)
Kina (3,26 %
Nederländerna (2,02 %)
Irland (1,96 %)
Ryssland (1,81 %)
Danmark (1,74 %)

Singapore (1,73 %)
Frankrike (1,63 %)
Storbritannien (1,36 %)
Ukraina (1,18 %)
Kanada (0,90 %)
Indien (0,73 %)
Finland* (0,64 %)
Norge (0,58 %)

* Statistiken särbehandlar Åland som står för 0,04 % av de ovan angivna 0,64 %.

Jämfört med data från år 2021 (se ovan) har alltså Tyskland och Kina stärkt sina relativa positioner under det att Nederländerna och Frankrike åkt ned ordentligt. Irland, Ryssland och Danmark har relativt sett kommit starkt det senaste året. Tyskland är det land som kanske överraskat mig (BC) mest. I absoluta termer har nog alla länders besök ökat - möjligen med undantag från Nederländerna. Generellt har den tidigare dominan-sen av några få länder ("topp 10") minskat - spridningen av besök över fler länder har alltså ökat - sett över det senaste året har besöken kommit från 110 olika länder.

Det är nu klart att ompa har fått ett bra fotfäste bland de andra nordiska länderna (undantaget Island, se särskild kommentar nedan) vilket även gäller Finland och Norge (trots de relativt sett låga positionerna) men antalet besök från baltländerna, särskilt Lettland, är fortsatt svagt.

För Island var det avsevärt starkare under år 2021-2022 vilket sannolikt berodde på att några få personer drog nytta av ompas litteraturlista för systematiskt arbete om "PA awareness" internationellt (en av de aktiva på Island har sagt det direkt till mig). Att be-folkningsunderlaget på Island är litet och det måste naturligtvis vägas in i bedömningen.


Om Parental Alienation är, liksom denna webbplats, formellt registrerat hos Myn-digheten för Press, Radio och TV. Nyhetsbrevet kan även erhållas per mail - skicka i så fall anmälan till  bjorn.cedervall [at] ompa.se .

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to children)

(Damages to adults)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(To be developed:
False allegations)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(PA detractors)

(Who am I?)