Över tusen böcker har publicerats om parental alienation. De flesta av dessa böcker är på engelska eller spanska. Följande svenska publikationer handlar helt eller delvis om PA:


Nils-Göran Sundin (Areskoug), Barns rätt till två föräldrar. Brännpunkt, Svenska Dagbladet, 27 december 1979.


Lena Hellblom-Sjögren, Hemligheter och minnen: att utreda tillförlitlighet i sexualbrottmål, Norstedts Juridik, 1997.


Lena Hellblom Sjögren, Farlig eller farliggjord mamma? Läkartidningen, Vol. 98(47), 2001:5393-5394. (Fokus här är på "Munchausen syndrome by proxy" och hur personal inom vård och sociala myndigheter agerade, tvångsomhändertagande, ansvar mm).


Nils-Göran Areskoug,  Föräldraalienation och psykosocial barnmisshandel. In: Inre och Yttre Verklighet. Acta Academiae Stromstadiensis (AAS-1). Strömstad Akademi, 2011. Pages 36-49.

ISBN 978-91-86607-01-2.


Lena Hellblom-Sjögren, Barnets rätt till familjeliv:  25 svenska fallstudier  av föräldra-alienation, Studentlitteratur, 2012, 3V-förlaget, 2013 (535 sidor).


Anm. Detta  är den första boken på svenska om föräldraaliena-

tion/parental alienation. Boken utsattes direkt för rejäl mobbing

och ett censurtryck åren 2012-2013. Därför säljs sedan år 2013

boken istället genom författarens privata förlag. Det är alltså inte

korrekt som Bokus  anger - att boken är slutsåld. Adlibris hade länge

inte med titeln i sitt söksystem men det har ändrats sedan 2020.

Boken tar upp 25 specifika PA-fall och granskar också kritiskt vad

myndigheterna (Socialtjänsten, domstolarna m fl) har för sig.


Zeynep Biringen & Jennifer J. Harman, Föräldrar som beter sig illa: hur institutioner och samhället hjälper till att alienera barn från sina kärleksfulla familjer, 2018 (234 sidor).

Recension på Bokus (Olof, januari 2019): "Den här boken skriver med kuslig precision precis det hemska min son går igenom. Men också om vad man kan göra för att hjälpa dessa stackars barn."


Bertil Begander, Sveket, Förlaget  Begander, 2018.


Lena Hellblom Sjögren, När barnet säger: Jag vill inte träffa mamma/pappa, 5 mars 2019:1-25.


Daniel Dencik, Jag väntar i snön, Bokförlaget Polaris, 2019.


Anna Lytsy & Christina Bergenstein, Barn som tvingas välja bort en förälder: Föräldraalienation i Sverige, fakta, rättsregler, erfarenheter, Norstedts Juridik, 2019.

Anm. I början på boken kan man läsa att det inte finns en klar definition av PA. Detta är enligt min (BC:s) uppfattning inte korrekt. Definitionen av PA bygger på tre kriterier som går tillbaka till Richard Warshak 2001. För att detektera PA finns dessutom flera kombinationer av screeningverktyg som har mycket hög tillförlitlighet - särskilt femfaktormodellen som beskrivits under knappen "Är det PA?". Det är inte heller korrekt att Warshak tagit fram programmet Family Bridges (minns i skrivande stund inte formuleringen - återkommer med det ord författarna använder) - Warshak har utvärderat och använt Family Bridges. Family Bridges härrör från Randy Rands arbete med start år 1991.


PA-artiklar som svenskar publicerat i internationella sammanhang


Lena Hellblom-Sjögren, Making a parent dangerous: PAS in Sweden and Norway, I von Boch- Galhau, Kodjoe, Andritzky & Koeppel (ed.): Eine Interdisziplinäre Herausforderung fur scheidungsbegleitende Berufe. Internationale Konferenz, Frankfurt am Main, Tyskland 19-20 oktober, 2002.


Lena Hellblom Sjögren, PAS in compulsory public custody conflicts. In Gardner, R. A., Sauber, S., R., Lorandos, D. (Eds.). The International Handbook of Parental Alienation Syndrome. Springfield. Illinois: Charles C Thomas Publisher, Ltd., 2006:131-152.


Nils-Göran Areskoug, Parental Alienation: A Swedish Perspective - Introduction to a Transgenerational Case Study with Policy Recommendations: Towards a resolution of the Controversy in Science and Society on Parental Alienation, Book I, ARE AKADEMI COLLEGIUM EUROPAEUM: Science in Society Dialogue, 2013.


Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren, Frode Thuen, Foreldrefremmedgjøring som helserisiko. Tidskriftet Den Norske Legeforening, 26 mars,  Nr. 6, 2019.


Lena Hellblom Sjögren, Parental Alienation: Science and Law Lorandos, D., & Bernet, W. (2020). Interpersonal Acceptance Newsletter, Vol. 14(3), 2020:2-8.


Några internationellt sett viktiga böcker som rör PA

I den mån jag ser olika priser hos olika återförsäljare länkar jag till det alternativ som är billigast./BC)


Stephan J. Ceci & Maggie Bruck, Jeopardy in the Courtroom. Scientific Analysis of Children's Testimony, 1999 (312 sidor).


Stanley S. Clawar och Brynne V. Rivlin, Children Held Hostage: Identifying Brainwashed Children, Presenting a Case, and Crafting Solutions. American Bar Association, 2013. 560 sidor, (ca 700 kr som paperback, 28/3, 2020).


Janet Haines, Mandy Matthewson & Marcus Turnbull, Understanding and Managing Parental Alienation: A Guide to Assessment and Intervention. Taylor & Francis, 2019 (372 sidor).


Parental Alienation: The Handbook For Mental Health and Legal Professionals. Edited by Demosthenes Lorandos, William Bernet & S. Richard Sauber, Springfield, IL: Charles C. Thomas, Ltd., 2013:1-550.


Demosthenes Lorandos & William Bernet som redaktörer och med egna texter: Parental Alienation: Science and Law, Eds. Charles C. Thomas, Ltd., 2020 (682 sidor). Priset är ca 750 kr (augusti 2020).


Linda Nielsen, Improving Father-Daughter Relationships: A Guide for Women and their Dads. 2020 (269 kr för paperback via Bokus 28/3, 2020).


David R. Shubert, Parental Alienation is Abuse!, 2017 (194 kr för paperback via Adlibris, 28/3, 2020).


Richard A. Warshak, Divorce Poison: How to Protect Your Family from Bad-mouthing and Brainwashing, William Morrow, 2010:1-352. Världens mest sålda bok om PA (sept. 2019). (129 kr på Adlibris 28/3, 2020).


Några böcker som indirekt är relevanta för att förstå PA


Alexandra Stein, Terror Love  and Brainwashing: Attachment in Cults and Totalitarian Systems, 2016. (författaren har själv brutit sig loss från en kult tidigare i livet)


Studentuppsatser samt doktorsavhandlingar som berör PA, sociologi, juridik, dåliga vårdnadsutredningar mm


Josefin Ahlin & Anne Lehrer Abigail, DEN VÄRSTA DRAKEN: Föräldrars upplevelse av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning i Sverige. Fakulteten för humanveten-skap, Mittuniversitetet, 2010:1-43.


Klara Andersson, Hur påverkas domstolens bedömning av barnets bästa i mål om vårdnad, boende och umgänge av en förälders otillbörliga förfarande? Juridiska Institutionen vid Stock-holms Universitet, 2016.


Sian Balmer, Parental Alienation: Target Parent Perspective. Uppsats för Master of Psycho-logy, University of Tasmania, 2015:1-94.


Lena Celander-Jörgensen, Föräldraskap och vårdnadsansvar ur ett manligt genusperspektiv, Juridiska Institutionen, Stockholms Universitet, 2003:1-54.


Helena Herou, Beslutsunderlag och utredningsansvar i mål om vårdnad, boende och umgänge, Juridiska Institutionen vid Lunds Universitet, 2006:1-76.


Saosan Hussien, När samhället sviker barn. Kandidatuppsats, Programmet i mänskliga rättig-heter, Enskilda Högskolan Stockholm, 2019:1-43.


Lee Anne James, Parental Alienation: The New Zealand Approach, Thesis for Master of Laws, University of Ottago, 2018:175 sidor.


Monika Jonasson Robotycka & Shian Rahbi, ”Ge aldrig upp – det handlar om ditt barn!”
– En studie om pappors kamp i vårdnadstvister. Ämnet Socialt Arbete, Ersta Sköndal Högskola,  2009:1-77.


Leslie Elizabeth Krill-Reiter, Parental Alienation as a Predictor of Adult Marital and Roman-tic Relationship Quality. Walden Univeristy, 2019:1-115.


Lenita Lehtikangas, Föräldraalienation - barnets perspektiv sett ur barnskyddets klientbe-rättelser. Magisteravhandling. Ämnet Socialt Arbete, Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors Universitet,  2020:1-74.


Isabel Munther, Betydelsen av föräldrarnas kön i vårdnadstvister - En kvalitativ innehålls-analys av domstolsbeslut. Kandidatuppsats, Socialhögskolan, Lunds Universitet, 2018:1-43.


Jessica Nilsson, Kontinuitetsprincipen - En princip som lägger krokben för barnets bästa? Juridiska Institutionen vid Lunds Universitet, 2010:1-66.


Caroline Orava, Kontaktprincipen och kontinuitetsprincipen vid vårdnadstvister: Rättsut-vecklingen och en jämförelse med FN:s barnkonvention. Uppsats på juristprogrammet, Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet, 2014:1-35.


Sophie Roswall, Writing HIStories – a contribution to the study of parental alienation.: Two fathers´ experiences: Rule #1 – Mum is always right. Rule # 2 – If Mum is ever wrong, see Rule # 1. Uppsats i ämnet Samhällsvetenskap, Filosofiska Fakulteten, Linköpings Universitet, 2019:1-42. Denna studie inkluderar bland annat intervju med en svensk PA-drabbad förälder. "His older daughter is afraid of showing affection towards him when the mother is around. Sven believes it is important that he does not move away and continues to live near his children, so the mother cannot brainwash the children too much." (sid 31).


Lydia Sahlqvist, Vårdnadsöverflyttning - Faktorer och kärnfamiljsideal? Magisterprogram i offentlig rätt, D-uppsats, Handelshögskolan vi Karlstads Universitet, 2019:1-42.


Anna Straube, Indicier utom rimligt tvivel? En utredning av indiciebevisning i förhållande till beviskravet utom rimligt tvivel. Uppsats på juristprogrammet, Juridiska Fakulteten, Lunds universitet, 2014:1-39.


Sofia Wikman, Ett föräldraperspektiv på umgängessabotage: En analys av tillgängliga rättsmedel och (o)förenligheten med Europadomstolens praxis. Examensarbete i civilrätt, Juridiska Institutionen, Uppsala Universitet, 2020:1-60.


(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)

Ett av de bästa söksystemen för medicinsk forskningsinformation är PubMed (världens största medicinska forskningsdatabas) som förvaltas av amerikanska National Institute of Health, NIH. Om man söker där på parental alienation får man i november 2019 cirka 270 träffar. Emellertid finns det avsevärt många fler forskningsartiklar hos PubMed som på olika sätt har med PA att göra även om begreppet inte ens finns omnämnt i artikeln. Exempel är teman som barns psykiska utveckling, barn som inte talar sanning, artiklar om aggression och våld mellan partners, allvarliga personlighetsstörningar, psykoterapi, rättsliga aspekter på vårdnadstvister mm.


Övrigt:


C. Boudry, M. Durand-Barthez, Open access in biology and medicine: Historical review and state of the art in 2016. Vol. 3(1), 2017:169-181.